ILPB1/415-1122/11-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy po utworzeniu spółki cywilnej z żoną, Wnioskodawca nadal będzie mógł w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczać stratę z lat ubiegłych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2011 r. (data wpływu 23 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi od 2009 roku działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zainteresowany jest podatnikiem VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2009 roku wystąpiła strata na prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszą część straty Wnioskodawca rozliczył w 2010 r. Obecnie Zainteresowany zamierza na bazie prowadzonej firmy założyć z żoną (nie prowadzi działalności), spółkę cywilną, czyli nie likwiduje On działalności gospodarczej tylko sporządza umowę spółki cywilnej z żoną (która składa CEIDG). Będzie nadal prowadził tą samą działalność gospodarczą, tylko w formie spółki cywilnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po utworzeniu spółki cywilnej z żoną Wnioskodawca będzie mógł nadal w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczać stratę z lat ubiegłych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie nadal mógł rozliczać stratę z 2009 r., bowiem nadal będzie tym samym przedsiębiorcą. Każdy wspólnik spółki cywilnej rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych indywidualnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast stosownie do treści art. 9 ust. 3 powołanej ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przy odliczaniu straty ważne są dwie kwestie, a mianowicie:

  • podmiot dokonujący obniżenia dochodów oraz
  • źródło przychodu, które przyniosło stratę i z którego dochód służy jej pokryciu.

Powyższe jednoznacznie prowadzi do wniosku, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła, a ponadto, że stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł i wykazał w zeznaniu podatkowym.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w 2009 roku poniósł stratę. Jednocześnie Zainteresowany wskazuje, że nie likwiduje On działalności gospodarczej, lecz zamierza na bazie prowadzonej firmy założyć wraz z żoną spółkę cywilną.

Reasumując, po utworzeniu przez Wnioskodawcę wraz z żoną spółki cywilnej, nadal będzie mógł On odliczać stratę poniesioną z tytułu prowadzonej indywidualnie działalności od dochodów osiągniętych przez Zainteresowanego w ramach spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako występującego z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.