ILPB1/415-1022/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku spłaty pożyczonego kapitału.
ILPB1/415-1022/14-2/APinterpretacja indywidualna
  1. pożyczka
  2. spłata
  3. strata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku spłaty pożyczonego kapitału – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku spłaty pożyczonego kapitału.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik, jako osoba fizyczna, udziela pożyczek prywatnych – gotówkowych dla osób fizycznych. Pieniądze na pożyczki podatnik zgromadził z uzyskiwanych dochodów. Udzielone pożyczki w kwocie od 10.000 zł do 80.000 zł są udzielone na okres – zwykle – 2-4 miesięcy.

W roku podatkowym 2009 podatnik udzielił kilka pożyczek – oprocentowanie tych pożyczek – wpłacone przez pożyczkobiorców kwoty z tytułu odsetek stanowiły dochód podatnika, który należy wykazać w zeznaniu rocznym. Każda z osób pożyczających pieniądze od podatnika zwracała pożyczony kapitał wraz z odsetkami. Dochód stanowiły same odsetki. Jedna osoba z pożyczających od podatnika pieniądze dokonała oszustwa. Oświadczyła przed notariuszem, że przysługuje jej prawo do własnościowego lokalu mieszkalnego, które na podstawie umowy przewłaszczenia miało stanowić zabezpieczenie udzielonej pożyczki w kwocie ok. 75.000 zł. Jak się później okazało mieszkanie, które było przedmiotem umowy przewłaszczenia, nigdy nie było własnością pożyczkobiorcy – sfałszował on zaświadczenie ze spółdzielni, na którego podstawie notariusz sporządził umowę przewłaszczenia. Przedsiębiorca – oczywiście – nie zwrócił pożyczonej kwoty pieniędzy ani odsetek, najprawdopodobniej uciekł z kraju. Komisariat policji, który prowadził dochodzenie w tej sprawie, zmuszony był zawiesić śledztwo i wystawić tzw. „list gończy” za podejrzanym o oszustwo na szkodę Wnioskodawcy. Od 2009 roku policja nie może znaleźć poszukiwanej osoby. Podatnik poniósł stratę – w postaci utracenia pożyczonej kwoty kapitału – pieniędzy w kwocie 75.000 zł, których nie odzyskał ani nie odzyska w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy poniesiona przez podatnika strata w postaci braku zwrotu kapitału – pożyczonej kwoty 75,000 zł - stanowi stratę w rozumieniu prawa podatkowego i czy możliwe jest skompensowanie (rozliczenie) poniesionej straty z uzyskiwanymi dochodami w danym roku kalendarzowym...
  2. Czy podatnik ma prawo rozliczyć taką stratę w latach późniejszych – następnych – zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do rozliczenia poniesionej straty z uzyskiwanymi dochodami. W przypadku, gdyby dochody były większe od straty (z tytułu tylko dochodu od kapitałów pieniężnych) podatnik za rok 2009 musi zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu.

W przypadku, gdyby dochody uzyskiwane w roku 2009 były mniejsze od poniesionej straty – poniesiona strata może być ujmowana w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 3 powoływanej ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że w sytuacji, gdy podatnik uzyska stratę z danego źródła przychodów, tj. koszty uzyskania przychodów będą wyższe niż przychody z tego źródła, wówczas o tę stratę może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się udzielaniem pożyczek. Każda z osób pożyczających pieniądze od Wnioskodawcy zobowiązana była do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami. Jak wskazano, jedna z osób pożyczających pieniądze nie zwróciła pożyczonej kwoty pieniędzy ani odsetek. Zainteresowany wskazał, że w związku z tym faktem poniósł stratę w postaci utracenia pożyczonej kwoty kapitału.

W następstwie powyższego Zainteresowany powziął wątpliwość, czy poniesiona przez niego strata w postaci braku zwrotu kapitału – pożyczonej kwoty - stanowi stratę w rozumieniu prawa podatkowego i czy możliwe jest skompensowanie (rozliczenie) poniesionej straty z uzyskiwanymi dochodami w danym roku kalendarzowym bądź w latach następnych.

Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Tut. Organ zauważa, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Zatem podstawą uzyskania przychodów są takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osób je otrzymujących przysporzenie majątkowe. Sama czynność udzielenia pożyczki, jak i jej zwrot, nie stanowi okoliczności powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym czynności te nie skutkują powstaniem przysporzenia po stronie osób biorących w nich udział. Oznacza to, że otrzymanie przez Wnioskodawcę zwrotu należnego kapitału nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w podatku dochodowym. Przedmiotem opodatkowania są tylko odsetki od pożyczek jakie otrzymuje Wnioskodawca – pożyczkodawca.

W rozpatrywanej sprawie - w odniesieniu do kwestii będącej przedmiotem zapytania - należy zauważyć, że stratą, do której odnosi się przepis art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z danego źródła. Natomiast wskazana przez Wnioskodawcę niezwrócona kwota kapitału nie spełnia tej definicji – nie jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z danego źródła. Dlatego też w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania przepis art. 9 ust. 3 ww. ustawy, pozwalający na obniżenie dochodu o stratę z danego źródła.

Tut. Organ zauważa, że brak spłaty pożyczki obciąża wyłącznie wierzyciela, który nie może przerzucać skutków swoich niepowodzeń ekonomicznych na Skarb Państwa.

Co więcej, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek.

Podsumowując, niespłacona kwota pożyczonego kapitału nie stanowi straty w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wynikające z art. 9 ust. 3 tej ustawy dotyczące możliwości obniżenia dochodu z danego źródła przychodów o stratę z tego źródła. Ww. niespłaconej kwoty pożyczonego kapitału nie można skompensować ani z dochodami uzyskiwanymi w danym roku kalendarzowym, ani z dochodami uzyskanymi w latach następnych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.