IBPBI/2/423-771/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawidłowości odliczenia od dochodu za 2011 r. 100% straty podatkowej poniesionej w 2009 r.
IBPBI/2/423-771/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. rok podatkowy
  2. rozliczanie straty
  3. strata
  4. zeznanie roczne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 18 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości odliczenia od dochodu za 2011 r. 100% straty podatkowej poniesionej w 2009 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości odliczenia od dochodu za 2011 r. 100% straty podatkowej poniesionej w 2009 r. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 września 2014 r. Znak IBPBI/2/423-771/14/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 18 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka poniosła stratę w kolejnych 3 po sobie następujących latach. W 2011 r. Spółka uzyskała dochód, który pozwolił jej na zapłatę podatku oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych. W związku z tym, że Spółka w 2010 r. poniosła stratę, nie mogła rozliczyć części straty przypadającej na 2009 r.; zdecydowała więc o rozliczeniu tej straty w 2011 r.: za 2010 r. i podwójnie za 2009 r. Początkowo Urząd Skarbowy właściwy dla Spółki wezwał Spółkę do skorygowania deklaracji na korzyść podatnika, tzn. z prawem do podwójnego odliczenia wskazując jedynie omyłkę rachunkową. Miesiąc później z decyzji tej się wycofał negując prawo do takiego rozliczenia.

W odpowiedzi na wezwanie z 5 września 2014 r. Znak IBPBI/2/423-771/14/BG, ujętej w uzupełnieniu do wniosku z 16 września 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że poprzez podwójne rozliczenie straty miał na myśli sytuację, gdzie rozliczył w 2011 r. stratę za 2009 r.:

  • w wysokości 50% do rozliczenia, co do której miał prawo w 2010 r.,
  • w wysokości 50% co do której prawo rozliczenia przypadało w 2011 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo postąpiła rozliczając stratę w sytuacji wskazanej powyżej, czy też rację miał Urząd Skarbowy...

Zdaniem Spółki, ma ona prawo do rozliczeń strat. Jeśli w którymś z po sobie następujących lat nie ma możliwości tego uczynić, nie można odebrać prawa do rozliczenia w roku następnym za bieżący i ubiegły okres.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 7 ust. 5 updop, o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że „strata” jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów, określaną za rok podatkowy, o którą podatnik ma prawo obniżyć dochód uzyskany w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. W danym okresie rozliczeniowym może zostać rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Z tym że wysokość odliczenia, w którymkolwiek z tych lat, nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Wysokość odliczenia (50% kwoty poniesionej straty), należy zatem ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca wprowadził limit zarówno w zakresie okresu odliczania straty, jak i jej wysokości nie wprowadzając w tym względzie wyjątków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka poniosła stratę w kolejnych 3 po sobie następujących latach. W 2011 r. uzyskała dochód, który pozwolił jej na zapłatę podatku oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych. W związku z tym, że Spółka w 2010 r. poniosła stratę nie mogła w tym roku podatkowym rozliczyć części straty poniesionej w 2009 r.; zdecydowała wiec o rozliczeniu w 2011 r. straty poniesionej w 2010 r., „podwójnie” stratę poniesioną w 2009 r. Podwójne rozliczenie straty polegało na tym, że Spółka rozliczyła w 2011 r. stratę poniesioną w 2009 r.:

  • w wysokości 50% do rozliczenia, co do której miałaby prawo w 2010 r., gdyby osiągnęła dochód,
  • w wysokości 50%, co do której prawo rozliczenia przypadało w 2011 r.

W świetle powyższego, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 5 updop, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym, w kolejnych następujących po sobie pięciu latach podatkowych (do wysokości 50% kwoty straty poniesionej w danym roku). Nie ma natomiast możliwości obniżenia uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu o więcej niż 50% kwoty straty poniesionej w poprzednim roku podatkowym. Zatem odliczenie straty poniesionej w 2009 r. w podwójnej wysokości tj. 100% tej straty w 2011 r., z uwagi na fakt że w 2010 r. Spółka również poniosła stratę jest niewłaściwe.

W konsekwencji Spółce przysługiwało prawo do odliczenia od dochodu osiągniętego w 2011 r. na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, tylko 50% kwoty straty z 2009 r. Natomiast pozostała nierozliczona część straty z 2009 r. mogłaby podlegać odliczeniu w kolejnych latach podatkowych, pod warunkiem osiągnięcia w którymś z tych lat dochodu, jednakże tylko do wysokości 50% kwoty tej straty w danym roku (w okresie wskazanym w cyt. art. 7 ust. 5 updop).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości odliczenia od dochodu za 2011 r. 100% straty podatkowej poniesionej w 2009 r. jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.