IBPBI/2/423-1392/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy SP ZOZ ma prawo do wykazania strat i odliczania ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1392/14/MOinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie od dochodu
 2. rozliczanie straty
 3. strata
 4. zakład opieki zdrowotnej
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ma prawo do wykazania strat i odliczania ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ma prawo do wykazania strat i odliczania ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zespołem opieki zdrowotnej działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). SP ZOZ uzyskuje przychody ze świadczenia usług głównie w zakresie ochrony zdrowia, pozostałe przychody pochodzą np. z wynajmu pomieszczeń, przychodów finansowych, darowizn, odszkodowań, itp., na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Wnioskodawca jest podatnikiem, który prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia i ma do niego zastosowanie zwolnienie przedmiotowe w podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 1c tej ustawy, który stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Zatem zwolnienie to ma charakter warunkowy.

W 2009 r. SP ZOZ poniósł stratę w wysokości 3.076.586,35 zł, która została ustalona w oparciu o łączną sumę przychodów ze wszystkich źródeł tj. działalności leczniczej, najmu pomieszczeń, przychodów finansowych, darowizn, odszkodowań itp.

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 – CIT-8, dane liczbowe przedstawiały się następująco:

 • 59.737.450,43 zł przychód podatkowy łącznie ze wszystkich źródeł,
 • 54.022.039,11 zł łączna kwota kosztów uzyskania przychodu,
 • 5.715.411,32 zł dochód podatkowy.

Wyżej wymieniony dochód do opodatkowania Wnioskodawca rozliczył w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku za rok podatkowy 2013 - CIT-8/O następująco:

 • 4.151.873,02 zł kwota dochodu wolna od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21, 23, 47,
 • 518.000,00 zł kwota dochodu przeznaczonego na działalność statutową, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4,
 • 1.045.538,30 zł kwota dochodu rozliczona stratą z 2009 r., na podstawie art. 7 ust. 5.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy SP ZOZ ma prawo do wykazania strat i odliczania ich od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w ww. przepisie, ma zastosowanie do dochodów z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami,

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, nie jest równoznaczne z tym, że dochody podatnika z działalności statutowej są dochodami wolnymi i w związku z tym podatnik jest pozbawiony możliwości odliczania straty z tego źródła przychodów. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mają prawo dochód do opodatkowania:

-zwolnić z opodatkowania tylko w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1b, ale mają też obowiązek zapłacenia podatku dochodowego:

 1. od dochodu wydatkowanego w roku podatkowym na inne cele niż statutowe (art. 17 ust. 1a pkt 2),
 2. od dochodu wcześniej zadeklarowanego na cele statutowe, a wydatkowanego w następnych latach na inne cele (art. 25 ust. 4),
 3. od dochodu zadeklarowanego, ale nie wydatkowanego na cele statutowe do dnia likwidacji jednostki, ponieważ warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przekazanie i wydatkowanie dochodu na cele statutowe ( art. 17 ust. 1b).

O przeznaczeniu dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 decyduje podatnik. Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej ustalają dochód podatkowy na całokształcie działalności, zgodnie z art. 7 ust. 2, jako nadwyżkę przychodów podatkowych ze wszystkich źródeł (z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 21 i 22 nad kosztami ich uzyskania i co do zasady są to dochody opodatkowane. W przypadku nadwyżki kosztów uzyskania przychodów nad przychodami powstaje strata podatkowa na całokształcie działalności, która zgodnie z art. 7 ust. 5 może obniżyć dochód podatkowy w następnych latach. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, nie mają zastosowania do ww. zwolnienia przedmiotowego, ponieważ ma ono warunkowy charakter. Zatem strata na całokształcie działalności może obniżać dochód do opodatkowania w latach następnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Stosownie do treści art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, na mocy przepisu art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop, nie uwzględnia się m.in. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 updop, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 <...>.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 updop, podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem art. 21 i 22 stanowi dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo 7a ust. 1, po odliczeniu wartości wskazanych w tym przepisie.

Katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 updop. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jednocześnie w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym, na podstawie ustawy o działalności leczniczej, uzyskującym przychody głównie ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia; pozostałe przychody pochodzą np. z wynajmu pomieszczeń, przychodów finansowych, darowizn, odszkodowań. Wnioskodawca jest podatnikiem, który prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia i korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 1c updop. W 2009 r. SP ZOZ poniósł stratę w wysokości 3.076.586,35 zł, która została ustalona w oparciu o łączną sumę przychodów ze wszystkich źródeł tj. działalności leczniczej, najmu pomieszczeń, przychodów finansowych, darowizn, odszkodowań itp. Przy ustaleniu ww. starty zostały zatem wzięte pod uwagę również przychody i koszty ich uzyskania związane z działalnością zwolnioną z opodatkowania. W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 – CIT-8 Wnioskodawca wykazał dochód w wysokości 5.715.411,32 zł.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca realizując cel statutowy, jakim jest ochrona zdrowia, i przeznaczając uzyskane dochody na cele statutowe, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Jak zostało wskazane powyżej, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 updop, stratą, która może być odliczona w latach następnych będzie jedynie strata poniesiona na działalności innej niż statutowa - podlegającej opodatkowaniu. Stwierdzić zatem należy, że strata poniesiona na działalności zwolnionej jest stratą w znaczeniu ekonomicznym a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. Taka konstatacja wynika wprost z treści przywołanego wyżej przepisu; zarówno przychody, jak i koszty wpływające na dochód podatnika (przeznaczony na cele statutowe) pozostają neutralne podatkowo, bowiem tworzą dochód zwolniony z opodatkowania. Konsekwentnie przy ustalaniu straty - powyższych przychodów i kosztów ich uzyskania -również się nie uwzględnia. Wystąpienie straty w znaczeniu ekonomicznym, tj. nie może, w świetle przywołanych definicji dochodu i straty, przekładać się na stratę podatkową, której wielkość determinują przychody nie objęte zwolnieniami oraz wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że poniesiona przez Wnioskodawcę w roku podatkowym 2009 r. strata (ustalona w sposób wskazany we wniosku) nie jest stratą podatkową w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 updop, tj. stratą mogącą mieć wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Strata osiągnięta w ramach działalności statutowej jest bowiem stratą ekonomiczną, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego i w konsekwencji nie może obniżać podlegającego opodatkowaniu dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w 2013 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Podjęte niniejszą interpretacją rozstrzygnięcie potwierdza także orzecznictwo sądowoadministracyjne m.in. wyrok:

 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 2147/11,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2634/11,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2635/11,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2998/11,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2249/12,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 9 października 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 1004/13.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.