IBPB-1-3/4510-415/15/APO | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na wpłaty na PFRON oraz odsetki budżetowe, w sytuacji poniesienia straty podatkowej.
IBPB-1-3/4510-415/15/APOinterpretacja indywidualna
  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. cele statutowe
  3. strata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 września 2015 r.), uzupełnionym 24 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na wpłaty na PFRON oraz odsetki budżetowe, w sytuacji poniesienia straty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na wpłaty na PFRON oraz odsetki budżetowe, w sytuacji poniesienia straty podatkowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Szpital”) jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (posiadającym osobowość prawną). Celem statutowym Szpitala jest prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki medycznej, co kwalifikuje Szpital do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za rok 2014 z prowadzonej działalności Szpital uzyskał stratę podatkową, co wykazano w rocznym zeznaniu CIT-8. Strata ta powstaje zarówno przed, jak i po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania wpłat na PFRON i odsetek budżetowych, jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22 przedmiotowej ustawy, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Ponieważ, Szpital nie spełnia warunku zwolnienia z dokonywania ww. wpłat, wymienionego w art. 21 ust. 2, składa miesięczne deklaracje dot. PFRON oraz dokonuje wpłat (z rozłożonych na raty zobowiązań przez PFRON wraz z odsetkami budżetowymi) na konto Funduszu. Zapłata wpłat na PFRON, jak i odsetek budżetowych dokonywana jest ze środków własnych Szpitala, nie z dotacji. Współczynnik zatrudnienia, o którym mowa powyżej jest obliczany w oparciu o poziom zatrudnienia w całości dla potrzeb działalności statutowej. Szpital nie zatrudnia pracowników dla celów działalności niebędącej działalnością statutową.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jako takie wpłaty na PFRON wpływają na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z tym Szpital dokonywał wpłat podatku dochodowego w wysokości 19%.

U Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W uzupełnieniu wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 listopada 2015 r.) wskazano, że comiesięczne zapłaty rat na PFRON i odsetek, dokonywane są z bieżących comiesięcznych przychodów uzyskiwanych z realizacji umowy z NFZ, w oparciu o wystawiane faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie kosztów wpłat na PFRON oraz odsetki budżetowe podlegają zwolnieniu z opodatkowania od podatku dochodowego w wysokości 19%, w przypadku, gdy Szpital uzyskuje stratę podatkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy ponosi stratę podatkową - także po uwzględnieniu wpłat na PFRON oraz odsetek budżetowych, jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów - nie powstaje obowiązek podatkowy, także z tytułu poniesienia kosztów wpłat na PFRON oraz odsetek budżetowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 updop wynika, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zatem, jeśli Wnioskodawca realizuje cele statutowe, jego dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, o ile wydatkowane są na działalność statutową związaną z ochroną zdrowia.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wszelkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę winny być w pierwszej kolejności przeanalizowane pod kątem tego, czy łączą się bezpośrednio lub pośrednio z przychodem. Następnie, w przypadku kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu, należy rozważyć, czy wydatki te wiążą się z celami statutowymi. Jeżeli okaże się, że wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów poniesione zostały na cele statutowe (objęte zwolnieniem), ich równowartość będzie wolna od podatku. W przypadku wydatków nieuznanych za poniesione na cele statutowe podatnika, ich równowartość nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop i wpływa na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 36 updop, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

W świetle powyższego, ponoszone przez Wnioskodawcę wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat ww. należności budżetowych, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wpływają na zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Równowartość dochodu przeznaczonego na wpłatę na PFRON i odsetki budżetowe nie podlegają również zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca w roku podatkowym ponosi stratę podatkową i strata ta powstaje zarówno przed, jak i po uwzględnieniu wydatków na PFRON i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, jako kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, to fakt wydatkowania bieżących przychodów na wpłaty na PFRON i odsetki budżetowe nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
IPTPB1/4511-546/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

cele statutowe
IBPB-1-2/4510-790/15/AP | Interpretacja indywidualna

strata
IBPB-1-2/4510-574/15/BG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.