IBPB-1-3/4510-134/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy strata będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi stratami osiągniętymi przez Spółkę w roku jej osiągnięcia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPB-1-3/4510-134/15/IZinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. rok podatkowy
  3. rozliczanie straty
  4. sprzedaż udziałów
  5. strata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy strata będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi stratami osiągniętymi przez Spółkę w roku jej poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy strata będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi stratami osiągniętymi przez Spółkę w roku jej poniesienia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Spółka w chwili obecnej posiada 100% udziałów swojej spółki zależnej Y z siedzibą w Kazachstanie (dalej: „Spółka Zagraniczna”). Spółka nabyła udziały w Spółce Zagranicznej w drodze zakupu udziałów oraz w drodze konwersji wierzytelności handlowych Spółki wobec Spółki Zagranicznej na jej udziały – w tym wypadku nominalna wartość objętych udziałów odpowiada wartości wniesionych wierzytelności handlowych. Spółka dysponuje tytułem własności do powyższych udziałów.

Ze względu na problemy z zarządzaniem Spółką Zagraniczną, brak płynności finansowej Spółki Zagranicznej oraz specyfikę rynku lokalnego, rozważane jest zbycie udziałów Spółki Zagranicznej na podstawie umowy sprzedaży. Wynika to m.in. ze złej kondycji finansowej, w jakiej od pewnego czasu znajduje się Spółka Zagraniczna. W konsekwencji, wskutek niemożliwości, wbrew wcześniejszym założeniom, zaistnienia na rynku lokalnym w skali zakładanej przez Spółkę Zagraniczną i braku długoterminowych perspektyw na znaczące zwiększenie sprzedaży i przychodu, została podjęta decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej we wcześniejszym zakresie.

Zbycie udziałów Spółki Zagranicznej zostanie dokonane na rzecz podmiotu niepowiązanego, a cena będzie odzwierciedlać wartość rynkową udziałów Spółki Zagranicznej, tj. będzie znacząco niższa od wartości udziałów wykazanej w księgach Spółki, a tym samym Spółka rozpozna z transakcji zbycia udziałów Spółki Zagranicznej „stratę”.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy strata będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi stratami osiągniętymi przez Spółkę w roku jej osiągnięcia... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa strata osiągnięta na planowanym zbyciu udziałów Spółki Zagranicznej będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi przez Spółkę w roku jej osiągnięcia.

Jeżeli suma przychodów z planowanej transakcji zbycia udziałów i pozostałych przychodów osiągniętych przez Wnioskodawcę w roku podatkowym będzie niższa od kosztów podatkowych poniesionych w roku podatkowym (w tym również wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej), to Wnioskodawca w tym roku poniesie stratę podatkową podlegającą rozliczeniu na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych (przez 5 kolejnych lat, nie więcej niż 50% poniesionej straty rocznie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 updop wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W tym miejscu wskazać należy, że taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 updop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 updop).

Natomiast, z treści art. 15 ust. 1 updop wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Co istotne, ogólne zasady ustalania dochodu nakazują podsumować w roku podatkowym wszystkie (poza wyjątkami wymienionymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przychody oraz wszystkie przypisane przychodom koszty, a następnie wyliczyć ich różnicę. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych reguluje art. 7 ust. 5 updop. Stosownie do jego treści, o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka nabyła udziały w Spółce Zagranicznej w drodze zakupu udziałów oraz w drodze konwersji wierzytelności handlowych Spółki wobec Spółki Zagranicznej na jej udziały – w tym wypadku nominalna wartość objętych udziałów odpowiada wartości wniesionych wierzytelności handlowych. Spółka dysponuje tytułem własności do powyższych udziałów. Ze względu na problemy z zarządzaniem Spółką Zagraniczną, brak płynności finansowej Spółki Zagranicznej oraz specyfikę rynku lokalnego, rozważane jest zbycie udziałów Spółki Zagranicznej na podstawie umowy sprzedaży. Zbycie udziałów Spółki Zagranicznej zostanie dokonane na rzecz podmiotu niepowiązanego, a cena będzie odzwierciedlać wartość rynkową udziałów Spółki Zagranicznej, tj. będzie znacząco niższa od wartości udziałów wykazanej w księgach Spółki, a tym samym Spółka rozpozna z transakcji zbycia udziałów Spółki Zagranicznej „stratę”.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia możliwości i sposobu rozliczenia straty podatkowej w związku z powyższą transakcją sprzedaży udziałów.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Spółka zbywając ww. udziały powinna w pierwszej kolejności rozpoznać przychód z tego tytułu, który winien zostać uwzględniony w ogólnej kwocie przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie, przychód ten, Spółka może pomniejszyć o koszt jego uzyskania. Tym samym, w związku ze sprzedażą udziałów, zarówno cały przychód, jak i koszt jego uzyskania będą wpływały na wysokość dochodu lub straty poniesionej przez Spółkę w roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 updop.

Zatem, należy zgodzić się ze Spółką, która twierdzi, że jeżeli suma przychodów z planowanej transakcji zbycia udziałów i pozostałych przychodów osiągniętych przez Wnioskodawcę w roku podatkowym będzie niższa od kosztów podatkowych poniesionych w roku podatkowym (w tym również wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej), to Wnioskodawca w tym roku poniesie stratę podatkową podlegającą rozliczeniu na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych (przez 5 kolejnych lat, nie więcej niż 50% poniesionej straty rocznie).

Stanowisko Spółki należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.