1421/AP/423-291/EP/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć od dochodu osiągniętego ze sprzedaży pozostałego majątku Spółdzielni, strat powstałych przed postawieniem jej w stan likwidacji jak i w czasie likwidacji.?

1421/AP/423-291/EP/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie od dochodu
  2. rozliczanie straty
  3. strata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

W dniu 10.10.2005r do tut. Organu podatkowego wpłynął wniosek z dnia 06.10.2005r Spółdzielni Pracy w likwidacji z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisu art. 7 ust.1 ustawy o podatku podatku dochodowym od osób prawnych , odnośnie prawa Spółdzielni do odliczenia od dochodu osiągniętego ze sprzedaży majątku , strat powstałych w latach 2002-2004 , a więc w okresie przed postawieniem jej w stan likwidacji , jak i w okresie likwidacji. Spółdzielnia przewiduje , iż w wyniku sprzedaży majątku , w tym prawa użytkowania wieczystego oraz budynków będących jej własnością , osiągnie dochód. W latach 2002 - 2004 prowadząc działalność osiągała straty podatkowe , które w poszczególnych latach kształtowały się następująco

rok 2002 strata wyniosła 183.260,75 zł

rok 2003 strata wyniosła 283.774,50 zł

rok 2004 strata wyniosła 444.314,46 zł

Przy zastosowaniu przepisu art. 7 ust. 5 wysokość strat , o którą można obniżyć dochód wynosi 455.674,86 zł.

Zdaniem Spółdzielni w świetle art.7 ust. 1 powołanej ustawy możliwość taka istnieje , ponieważ przepis ten nie wprowadza ograniczenia odliczenia w zależności od źródła z jakiego powstał dochód , a mimo postawienia Spółdzielni w stan likwidacji w dniu 01.05.2004r forma prawna Spółdzielni nie uległa zmianie.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje , że zgodnie z zapisem art.7 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000r , Nr 54 poz.654 ze zm.)przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty ; w wypadkach , o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód . Przepis ten określa , iż przedmiotem opodatkowania są wszelkie dochody uzyskiwane przez osoby prawne bez względu na źródło , z którego ten dochód został uzyskany , oczywiście za wyjątkiem przychodów określonych w art. 2 w/w ustawy.

Zasady rozliczania strat poniesionych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych , wskazują przepisy art.7 ust. 2-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności zapis ust.5 tego artykułu określa , iż o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych , z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W konkretnej zatem sytuacji , 50 % poniesionej straty podatkowej z 2002r, 2003r, 2004 roku Spółdzielnia może odliczyć od dochodu , który osiągnie w 2005 roku ze sprzedaży majątku , który jest jej własnością. Postawienie Spółdzielni w stan likwidacji nie pozbawia jej prawa do odliczenia strat z lat ubiegłych. Likwidacja Spółdzielni jest bowiem jednym z etapów jej funkcjonowania , choć celem Spółdzielni w likwidacji jest jednak zakończenie rozliczeń finansowych i doprowadzenia do formalnej utraty przez nią bytu prawnego przez wykreślenie z rejestru. Do tej chwili posiada ona osobowość prawną .

Otwarcie likwidacji Spółdzielni jest zdarzeniem decydującym wyłącznie o zamknięciu i otwarciu na nowo ksiąg rachunkowych (art.12 ust.1 pkt.5 i ust. 2 pkt.6 ustawy o rachunkowości ), a co za tym idzie zamknięciu i otwarciu jej roku podatkowego (art.8 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ).

Zatem stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku jest prawidłowe.Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku .Interpretacja ta nie jest wiążąca dla strony , wiąże jedynie tutejszy organ podatkowy oraz organy kontroli skarbowej do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie .

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.