0114-KDIP2-1.4010.19.2018.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości skompensowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań ze stratą z lat ubiegłych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych:

 • w zakresie obowiązku rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem zobowiązań wobec spółki matki – jest prawidłowe,
 • w zakresie możliwości skompensowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań ze stratą z lat ubiegłych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem zobowiązań wobec spółki matki oraz w zakresie w zakresie możliwości skompensowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań ze stratą z lat ubiegłych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową, która zajmuje się wyszukiwaniem miejsc pracy oraz pozyskiwaniem pracowników. Prowadzi również agencję pracy tymczasowej oraz dokonuje badań rynku i opinii publicznej. W chwili obecnej kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 000 zł. Spółka posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest polskim rezydentem podatkowym, posiada również status podatnika VAT czynnego.

Rok podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca. Do końca 2014 roku rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. W 2015 roku nastąpiła zmiana roku podatkowego -pierwszy rok po zmianie trwał od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Rok podatkowy trwający od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. zakończył się dla Spółki stratą podatkową. Spółka ponosiła straty także w poprzednich latach podatkowych - 2012, 2013, 2014, 01/2015-06/2016.

Jedynym udziałowcem Spółki jest R. (dalej: „Spółka matka”). Spółka matka posiada siedzibę w Irlandii, jest irlandzkim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka jest obecnie dłużnikiem Spółki matki. Zobowiązania Spółki względem Spółki matki wynikają z dwóch różnych tytułów prawnych:

 • pożyczek udzielonych w latach 2013 i 2014 (Spółce oraz jej poprzednikowi prawnemu – O. Sp. z o.o.; w 2017 r. nastąpiło połączenie obu podmiotów w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) - zobowiązania te obejmują kwoty pożyczek wraz z odsetkami od pożyczek,
 • sprzedaży towarów oraz usług (podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i udokumentowanych fakturami oraz refakturami). Przedmiotowe usługi stanowiły dla Spółki import usług; dostawy towarów natomiast stanowiły dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Spółka nie jest w stanie spłacić zobowiązań względem Spółki matki. W związku z brakiem możliwości uregulowania zobowiązań przez Spółkę, Spółka matka rozważa umorzenie części/całości zobowiązań Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy umorzenie zobowiązań Spółki względem Spółki matki przez Spółkę matkę skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie Spółki ?
 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy zobowiązanie podatkowe powstałe na skutek umorzenia zobowiązań Spółki przez Spółkę matkę będzie mogło być skompensowane ze stratą z lat ubiegłych, do wysokości wskazanej w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT ?
 3. Czy umorzenie zobowiązań względem Spółki matki z tytułu świadczonych przez Spółkę matkę usług poza terytorium kraju lub dostawy towarów dokonywanych przez Spółkę matkę będzie rodzić obowiązek korekty w podatku VAT ?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2. W zakresie podatku od towarów i usług (tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 3) zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, umorzenie zobowiązań Spółki względem Spółki matki przez Spółkę matkę skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie Spółki.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.. dalej: „ustawa o CIT”), przychodem jest wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ad. 2

W opinii Spółki, zobowiązanie podatkowe powstałe na skutek umorzenia zobowiązań Spółki przez Spółkę matkę będzie mogło zostać skompensowane z wykazaną przez Spółką w latach ubiegłych stratą podatkową, z zastrzeżeniem ograniczeń w rozliczaniu straty, wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT pod warunkiem, że transakcja zostanie przeprowadzona do końca bieżącego roku podatkowego Spółki, tj. do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Mając na uwadze fakt, że Spółka ma nierozliczoną stratę z lat ubiegłych, przychód podatkowy powstały na skutek umorzenia zobowiązań przez Spółkę matkę będzie mógł zostać skompensowany z tą stratą. Uwzględnić jedynie należy wskazane w ustawie o CIT ograniczenia w rozliczaniu straty oraz termin transakcji związany z nowelizacją ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, możliwość obniżenia dochodu w danym roku o straty z lat ubiegłych jest ograniczona do 50% kwoty tej straty. Oznacza to w praktyce, że dochód za rok podatkowy 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r. będzie można obniżyć o połowę straty z ubiegłych pięciu lat podatkowych. Wobec mającego miejsce w kwietniu 2017 r. połączenia przez przejęcie spółek C. Sp. z o.o. oraz O. Sp. z o.o. warto nadmienić, że wskazane powyżej straty z lat ubiegłych są to wyłącznie straty Spółki przejmującej – O. Sp. z o.o. (obecnie – C. Sp. z o.o., czyli Spółka). Tym samym możliwe będzie ich rozliczenie w świetle regulacji dotyczących łączenia przedsiębiorców, określonych w art. 7 ust. 4 ustawy o CIT.

Jednocześnie Wnioskodawca ma świadomość, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: „ustawa nowelizująca”). Wprowadza ona m.in. wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów podatkowych: (i) z zysków kapitałowych oraz z (ii) działalności gospodarczej i działów specjalnej produkcji rolnej. Od początku 2018 r. podatnicy zobowiązani będą odrębnie obliczać wynik dla każdego z tych źródeł. Ustawa przewiduje jednak przepisy przejściowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej: „Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.” Dodatkowo w art. 6 ustawy nowelizującej stwierdza się, że: „Straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu od dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym.

Tym samym podatnicy tacy jak Spółka, którzy będą w trakcie roku podatkowego w dniu 1 stycznia 2018 r. (w dniu wejścia w życie nowelizacji), nowe zasady dotyczące rozliczania straty stosować będą dopiero od nowego roku podatkowego (tj. w przypadku Spółki od 1 lipca 2018 r.). Za rok podatkowy trwający od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Spółka będzie uprawniona do rozliczenia straty za lata ubiegłe na dotychczasowych zasadach.

Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do rozliczenia straty za ubiegłe lata podatkowe w roku podatkowym 1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r. i jej skompensowania z uzyskanym w tym roku podatkowym przychodem z tytułu umorzonych przez Spółkę matkę zobowiązań Spółki względem Spółki matki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego
 • w zakresie obowiązku rozpoznania przychodu w związku z umorzeniem zobowiązań wobec spółki matki – jest prawidłowe,
 • w zakresie możliwości skompensowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań ze stratą z lat ubiegłych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy (w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.