0112-KDIL3-1.4011.298.2018.1.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Odliczenie poniesionej straty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu 16 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia straty od dochodu nowo otwartej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia straty od dochodu nowo otwartej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Osiągnięte przez niego dochody są opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem dochodowym jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma zamiar dokonać przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. w spółkę akcyjną, na podstawie rozdziału VI Kodeksu Spółek Handlowych, tj. art. 584 do art. 584 KSH.

W wyniku planowanego przekształcenia działalności gospodarczej nastąpi zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, jak również miejsca tego podmiotu w systemie funkcjonowania aktów prawnych oraz form działalności gospodarczej.

Po przekształceniu na mocy przepisów prawa Wnioskodawca zostanie jedynym akcjonariuszem spółki kapitałowej. Działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez spółkę kapitałową, natomiast dotychczasowa firma zostanie wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że po przekształceniu planuje prowadzenie innej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanych zgodnie z art. 30c.

Prowadząc dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawca osiągnął straty podatkowe w latach wcześniejszych, przewiduje również, że do dnia przekształcenia (o którym mowa w zdarzeniu pierwszym) nie będzie miał możliwości rozliczenia strat podatkowych z wykonywanej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poniesione dotychczas straty podatkowe, jakie Wnioskodawca poniósł jako przedsiębiorca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) będzie mógł odliczyć od dochodu nowo otwartej działalności gospodarczej opodatkowanej jak dotychczasowa działalność gospodarcza na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, powstałą stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, która zostanie zamknięta na skutek przekształcenia w spółkę kapitałową, tj. w spółkę akcyjną, będzie mógł rozliczyć w nowej firmie przez okres 5 lat następujących po roku, w którym stratę poniósł.

Nowo otwarta działalność gospodarcza prowadzona będzie w ramach tego samego źródła przychodów, w ramach którego Wnioskodawca poniósł stratę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 9 ust. 3 cyt. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przepis art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

  1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
  2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. ustawy źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawodawca zawarł uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych z tego samego źródła.

Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów i określana jest za rok podatkowy. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości rozliczenia (odliczenia) straty podatkowej przez podatnika jest wystąpienie dochodu do opodatkowania.

Podatnik może odliczyć stratę z dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ma również możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona.

Tak więc, stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, iż strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Strata poniesiona z jednej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie może być skompensowana dochodem osiągniętym w latach następnych z innej działalności gospodarczej. Strata poniesiona w danym roku podatkowym, kompensowana może być dochodem z działalności gospodarczej rozpoczętej po likwidacji działalności z której poniesiono stratę, o ile oczywiście zachowane zostaną terminy o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą, która opodatkowana jest zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. podatkiem liniowym. Wnioskodawca planuje dokonać przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. w jednoosobową spółkę akcyjną, na podstawie rozdziału VI Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”), tj. art. 584 do art. 584 KSH. Działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez spółkę kapitałową, natomiast Wnioskodawca zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że po przekształceniu planuje prowadzenie innej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanych zgodnie z art. 30c.

Prowadząc dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawca osiągnął straty podatkowe w latach wcześniejszych, przewiduje również, że do dnia przekształcenia (o którym mowa w zdarzeniu pierwszym) nie będzie miał możliwości rozliczenia strat podatkowych z wykonywanej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który poniósł stratę podatkową jako przedsiębiorca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), a następnie przekształci się w jednoosobową spółkę akcyjną i rozpocznie nową pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł odliczyć ww. stratę od dochodu z nowo otwartej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy zachowaniu 5-letniego terminu odliczenia straty, o którym mowa w powołanym art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.