Strata w środkach obrotowych | Interpretacje podatkowe

Strata w środkach obrotowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strata w środkach obrotowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strata w środkach obrotowych (licencja oprogramowania)
Fragment:
Należy podkreślić, że jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika. Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż spółka cywilna nabywa licencje oprogramowania przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Licencje nabywane są pod konkretnego odbiorcę – klucz licencyjny jest programowany w firmie sprzedającej licencję, posiada on indywidualny i niepowtarzalny numer seryjny z przypisaniem do konkretnego odbiorcy/klienta. Tym samym spółka cywilna kupuje licencję dotyczącą programu przypisaną konkretnej firmie, a sprzedaż udokumentowana jest fakturą VAT wystawioną na rzecz spółki cywilnej, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Zakup licencji ujmowany jest w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jako zakup towaru.
2014
1
kwi

Istota:
„Czy strata jaką poniosła Spółka w środkach obrotowych (towarze handlowym) z uwagi na konieczność zniszczenia towaru, który nie może pozostać w obrocie gospodarczym z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Spółkę lecz spowodowanych zdarzeniami losowymi oraz poniesione przez Spółkę wydatki związane z likwidacją i utylizacją towarów handlowych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności?”
Fragment:
Należy podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka nabywa towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży - płyty CD i DVD. Jednym z kluczowych dostawców licencjonowanych nagrań muzycznych w postaci masterów oraz towarów w postaci płyt CD i DVD była holenderska firma R. Współpraca z firmą R. była oparta na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1998 roku. 18 listopada 2010 roku Spółka otrzymała z firmy R. pisemną informację, o wypowiedzeniu zawartej umowy. Data wygaśnięcia umowy miała przypadać na dzień 31 marca 2011 roku. Wobec powyższego, Spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, albowiem w magazynie Spółki znajdowało się około 31 tysięcy sztuk CD i DVD o łącznej wartości według cen zakupu 813.000 złotych, bez prawa ich zwrotu oraz praktycznie z niewielką szansą sprzedaży w tak krótkim okresie czasu.
2012
27
lip

Istota:
Czy w świetle regulacji wynikających z art. 15 ust. 1 oraz wnioskowania a contrario do art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym jakie były dokonywane przez ustawodawcę (porównaj: stan prawny brzmienie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy PDOP do 31 grudnia 2000 i od 1 stycznia 2001 r.) Bank może, po wyczerpaniu procedur odzyskiwania środków pieniężnych rozpoznawać poniesione straty w środkach (aktywach) obrotowych jako koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności faktoringowej. Czy w konkretnym stanie faktycznym - stratach jakie Bank poniósł w wyniku składania przez klienta niezgodnych z prawdą oświadczeń woli i wiedzy co do Kontrahentów, rozliczeń, faktur i wynikających z nich wierzytelności w ramach umowy zawartej z X, straty z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu jako straty poniesione w środkach obrotowych?
Fragment:
Należy też podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać je pod kątem całokształtu prowadzonej działalności. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym, Bank może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów stratę w środkach obrotowych powstałą w opisanym we wniosku stanie faktycznym, ale jedynie w tej wysokości w jakiej powstanie straty uznane zostało za niezawinione i jest normalnym, chociaż niezamierzonym następstwem działania w tej branży a jej wystąpienie, pomimo dołożenia należytej staranności, było nieuniknione. Natomiast nie jest możliwe uznanie za koszty uzyskania przychodów straty, jeżeli istniały przesłanki świadczące o braku odpowiednich zabezpieczeń. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze tych kosztów wymagałoby jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego. Tut. Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, gdyż wydając interpretację indywidualną Organ jest związany opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku.
2011
1
paź

Istota:
Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia tych towarów.
Fragment:
Jedynym wyjątkiem od tej zasady są straty w środkach obrotowych powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów, które zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik nie może bezkrytycznie kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu wszelkich strat powstałych w gospodarce środkami obrotowymi. Nie można bowiem obciążyć kosztów podatkowych stratami będącymi następstwem niewłaściwego lub nieracjonalnego działania podatnika. W ocenie tutejszego Organu podatkowego pożar jest szczególną formą straty w środkach obrotowych i mamy tu do czynienia ze zdarzeniem losowym, rozumianym jako zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli Podatnika. Powstałą stratę w wyniku pożaru Podatnik - podobnie jak w przypadku wszystkich innych kosztów musi prawidłowo udokumentować. Dokumentami potwierdzającymi jej poniesienie mogą być: protokoły szkód sporządzone przez podatnika, protokoły straży pożarnej itp. Ponadto należy mieć na uwadze moment zaliczenia danej straty w środkach obrotowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.