Strata w środkach obrotowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strata w środkach obrotowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
1
kwi

Istota:

Strata w środkach obrotowych (licencja oprogramowania)

Fragment:

Należy podkreślić, że jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika. Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż spółka cywilna nabywa licencje oprogramowania przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Licencje nabywane są pod konkretnego odbiorcę – klucz licencyjny jest programowany w firmie sprzedającej licencję, posiada on indywidualny i niepowtarzalny numer seryjny z przypisaniem do konkretnego odbiorcy/klienta. Tym samym spółka cywilna kupuje licencję dotyczącą programu przypisaną konkretnej firmie, a sprzedaż udokumentowana jest fakturą VAT wystawioną na rzecz spółki cywilnej, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. Zakup licencji ujmowany jest w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jako zakup towaru.

2012
27
lip

Istota:

„Czy strata jaką poniosła Spółka w środkach obrotowych (towarze handlowym) z uwagi na konieczność zniszczenia towaru, który nie może pozostać w obrocie gospodarczym z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Spółkę lecz spowodowanych zdarzeniami losowymi oraz poniesione przez Spółkę wydatki związane z likwidacją i utylizacją towarów handlowych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności?”

Fragment:

Należy podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka nabywa towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży - płyty CD i DVD. Jednym z kluczowych dostawców licencjonowanych nagrań muzycznych w postaci masterów oraz towarów w postaci płyt CD i DVD była holenderska firma R. Współpraca z firmą R. była oparta na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 1998 roku. 18 listopada 2010 roku Spółka otrzymała z firmy R. pisemną informację, o wypowiedzeniu zawartej umowy. Data wygaśnięcia umowy miała przypadać na dzień 31 marca 2011 roku. Wobec powyższego, Spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, albowiem w magazynie Spółki znajdowało się około 31 tysięcy sztuk CD i DVD o łącznej wartości według cen zakupu 813.000 złotych, bez prawa ich zwrotu oraz praktycznie z niewielką szansą sprzedaży w tak krótkim okresie czasu.

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle regulacji wynikających z art. 15 ust. 1 oraz wnioskowania a contrario do art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym jakie były dokonywane przez ustawodawcę (porównaj: stan prawny brzmienie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy PDOP do 31 grudnia 2000 i od 1 stycznia 2001 r.) Bank może, po wyczerpaniu procedur odzyskiwania środków pieniężnych rozpoznawać poniesione straty w środkach (aktywach) obrotowych jako koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności faktoringowej. Czy w konkretnym stanie faktycznym - stratach jakie Bank poniósł w wyniku składania przez klienta niezgodnych z prawdą oświadczeń woli i wiedzy co do Kontrahentów, rozliczeń, faktur i wynikających z nich wierzytelności w ramach umowy zawartej z X, straty z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu jako straty poniesione w środkach obrotowych?

Fragment:

Należy też podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać je pod kątem całokształtu prowadzonej działalności. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym, Bank może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów stratę w środkach obrotowych powstałą w opisanym we wniosku stanie faktycznym, ale jedynie w tej wysokości w jakiej powstanie straty uznane zostało za niezawinione i jest normalnym, chociaż niezamierzonym następstwem działania w tej branży a jej wystąpienie, pomimo dołożenia należytej staranności, było nieuniknione. Natomiast nie jest możliwe uznanie za koszty uzyskania przychodów straty, jeżeli istniały przesłanki świadczące o braku odpowiednich zabezpieczeń. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze tych kosztów wymagałoby jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego. Tut. Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, gdyż wydając interpretację indywidualną Organ jest związany opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku.

2011
1
maj

Istota:

Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia tych towarów.

Fragment:

Jedynym wyjątkiem od tej zasady są straty w środkach obrotowych powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków lub niedoborów, które zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Podatnik nie może bezkrytycznie kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu wszelkich strat powstałych w gospodarce środkami obrotowymi. Nie można bowiem obciążyć kosztów podatkowych stratami będącymi następstwem niewłaściwego lub nieracjonalnego działania podatnika. W ocenie tutejszego Organu podatkowego pożar jest szczególną formą straty w środkach obrotowych i mamy tu do czynienia ze zdarzeniem losowym, rozumianym jako zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli Podatnika. Powstałą stratę w wyniku pożaru Podatnik - podobnie jak w przypadku wszystkich innych kosztów musi prawidłowo udokumentować. Dokumentami potwierdzającymi jej poniesienie mogą być: protokoły szkód sporządzone przez podatnika, protokoły straży pożarnej itp. Ponadto należy mieć na uwadze moment zaliczenia danej straty w środkach obrotowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów.