Strata | Interpretacje podatkowe

Strata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?
Fragment:
Można przyjąć granice określenia straty (art. 24 O.p.), ale nie przedawnienia straty (por. wyrok NSA z 19 czerwca 2007 r. sygn. akt II FSK 835/06, wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt II FSK 991/08). W przypadku, gdy strata podatkowa rozliczana jest przez 5 następujących po sobie lat podatkowych, księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku, na którego wielkość miała wpływ strata. Przykładowo, jeśli strata nastąpiła w 2015 roku, termin zapłaty podatku upływał w 2016 r., a Spółka zamierza rozliczać stratę przez 5 następujących po sobie lat, ostatnią część straty rozliczy za rok 2021, za który termin wpłaty podatku to 2022 rok. Spółka powinna więc przechowywać dokumentację związaną z wystąpieniem straty podatkowej do końca roku 2026. Dodatkowo należy zaznaczyć, że bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu na zasadach określonych w § 1-8 art. 70 Ordynacji podatkowej. Podsumowując, należy stwierdzić, że dopóki Spółka będzie rozliczała stratę podatkową, odejmując jej wartość od dochodu w kolejnych latach, dopóty będzie zobowiązana przechowywać księgi podatkowe i dokumenty z lat, w których wykazana była ta strata.
2016
31
lip

Istota:
1. Czy prawidłowym było zaliczenie przez Wnioskodawcę do kosztów działalności, prowadzonej wŁ.podatku od nieruchomości za 2015 r., wymienionych w lit. a i b powyżej, wykorzystywanych w kontynuowanej po spadkodawcy działalności w całości, również w udziałach nieruchomości należących do siostry i matki?2. Czy straty wygenerowane przez ojca za ubiegłe lata w oddziałach wŁ.i Warszawie, mogą stanowić podstawę do rozliczeń w zobowiązaniach podatkowych bieżących przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego 2016 i w latach następnych?
Fragment:
Tak więc, rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła. Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody pozostaje w gestii podatnika. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „ zaliczkowo ” odliczył.
2016
27
lip

Istota:
- możliwości rozliczenia straty zlikwidowanego Oddziału na Słowacji na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustalenia czy Spółka będzie mogła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. (w którym nastąpiła likwidacja Oddziału) rozliczyć stratę zlikwidowanego Oddziału na Słowacji w zakresie w jakim strata ta nie została uwzględniona w słowackim rozliczeniu Oddziału,
Fragment:
W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie dojdzie do naruszenia władztwa podatkowego zainteresowanych państw, bowiem ze względu na zlikwidowanie Oddziału, jego strata nie może zostać rozliczona na Słowacji. Zapobieganie wystąpieniu ryzyka podwójnego uwzględniania straty podatkowej dotyczy sytuacji, w której spółka w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba uwzględni straty poniesione przez należący do niej stały zakład położony w innym państwie członkowskim i mimo tego odliczenia te same straty zostaną uwzględnione w państwie członkowskim, w którym położony jest stały zakład, gdy osiągnie on zyski. Ryzyko podwójnego uwzględnienia straty nie będzie miało miejsca w analizowanej sprawie, bowiem ze względu na likwidację Oddziału na Słowacji nie będą dokonywane rozliczenia, które umożliwiałyby uwzględnienie straty oddziału z lat ubiegłych. Innymi słowy, likwidacja Oddziału gwarantuje, że w analizowanej sytuacji nie powstanie ryzyko podwójnego uwzględnienia straty podatkowej. W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie wystąpi również ryzyko unikania przez Spółkę opodatkowania, skoro w warunkach lokalnych rozliczenie straty podatkowej nie byłoby uznane za unikanie opodatkowania i byłoby bez żadnych wątpliwości w pełni dopuszczalne. W świetle powyższych okoliczności, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdują zastosowania żadne ograniczenia swobody przedsiębiorczości.
2016
15
lip

Istota:
Rozliczenie straty podatkowej wygenerowanej przez spółkę komandytową, po jej likwidacji
Fragment:
Zgodnie zaś z treścią art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, o wysokość straty podatkowej, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty. W konsekwencji, dochód (lub strata) Wnioskodawcy osiągnięty w danym roku podatkowym w związku z udziałem w SK będzie w ramach tego samego roku podatkowego rozliczany łącznie z dochodem (lub stratą) Wnioskodawcę z innych źródeł dochodów. Prawo do rozliczenia straty zostanie zachowane po likwidacji SK, o ile spełnione zostaną warunki określone treścią przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to z faktu, iż Wnioskodawca uzyskał i rozliczył dochód (lub poniósł i rozliczył stratę) w roku podatkowym, w którym działalność SK była prowadzona. Strata podatkowa nie „ wygasa ” w wyniku likwidacji SK. Brak bowiem w ustawie o CIT przepisów zakazujących rozliczenie takie straty także po likwidacji spółki osobowej. Nadto, straty takiej nie można przypisać spółce komandytowej (nie jest bowiem ona podatnikiem podatku dochodowego). Zatem nie może „ wygasnąć ” w wyniku likwidacji takiej spółki. Zgodnie z powyższym należy uznać, że osiągnięte dochody (ponoszone straty) uzyskane w ramach SK są przypisane do tego podatnika, który je uzyskał (lub poniósł straty) i zarazem są one oddzielone od bytu prawnego spółki komandytowej, która zgodnie z KSH jest jedynie formą działalności wspólników - zaś sama nie jest podmiotem prawa podatkowego, a jedynie jej wspólnicy.
2016
13
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: możliwości odliczenia od dochodu strat poniesionych przez zlikwidowany niemiecki zakład spółki kapitałowej, możliwości odliczenia od dochodu ww. strat w okresie pięciu lat podatkowych, ustalenia wysokości nierozliczonych strat zlikwidowanego niemieckiego zakładu spółki kapitałowej oraz ustalenia kursu waluty do przeliczenia nierozliczonych strat zlikwidowanego niemieckiego zakładu spółki kapitałowej.
Fragment:
Powyższa regulacja daje podatnikowi prawo do obniżenia dochodu o wysokość straty w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym strata taka powstała, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. Tym samym skoro Spółka posiada nierozliczone straty Zakładu za lata 2008-2010 (chodzi tu o wysokość straty za każdy rok pomniejszonej o kwoty, które Spółka rozliczyła z dochodem Zakładu w Niemczech w latach 2011-2015), to kwoty tych strat Spółka może odliczyć od dochodu osiągniętego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejno po sobie następujących latach podatkowych oraz wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% poniesionej straty. I tak, strata za rok 2008, która nie została rozliczona z dochodem Zakładu w Niemczech, może zostać rozliczona przez Spółkę z dochodem osiągniętym w Polsce przez jego obniżenie w latach 2009-2013, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Analogicznie strata za rok 2009, która nie została rozliczona z dochodem Zakładu w Niemczech, może zostać rozliczona przez Spółkę z dochodem osiągniętym w Polsce przez jego obniżenie w latach 2010-2014, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Natomiast strata za rok 2010, która nie została rozliczona z dochodem Zakładu w Niemczech, może zostać rozliczona przez Spółkę z dochodem osiągniętym w Polsce przez jego obniżenie w latach 2011-2015, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie może przekroczyć 50% kwoty straty.
2016
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozliczenia umowy leasingu.
Fragment:
Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona. Tak więc, stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych. Do prowadzenia tej działalności Wnioskodawca wykorzystywał samochód należący do firmy leasingowej, który uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek zdarzenia drogowego jakie miało miejsce w październiku 2015 r.
2016
26
cze

Istota:
Czy strata powstała w związku z transakcją przeniesienia praw do Nieruchomości na rzecz wierzycieli stanowi stratę podatkową Spółki
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ ustawa o CIT ”)), o której maksymalnie 50% Spółka będzie uprawniona obniżyć dochód osiągnięty w 2016 r. w związku z planowanymi transakcjami sprzedaży... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 – stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, strata powstała w 2011 r. w związku z transakcją przeniesienia praw do Nieruchomości stanowi stratę podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. O wskazaną stratę (lecz nie więcej niż 50% tej straty) Spółka będzie mogła obniżyć dochód osiągnięty w 2016 r. w wyniku planowanych transakcji sprzedaży. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zasady porównywania przychodów do kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym są tożsame w przypadku dochodu, jak i straty. O wystąpieniu straty podatkowej można mówić, w sytuacji, w której zsumowane w ujęciu rocznym przychody opodatkowane CIT będą niższe od zsumowanych kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, (...)
2016
24
cze

Istota:
Czy strata powstała w związku z transakcją przeniesienia praw do Nieruchomości na rzecz wierzycieli stanowi stratę podatkową Spółki
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ ustawa o CIT ”)), o której maksymalnie 50% Spółka będzie uprawniona obniżyć dochód osiągnięty w 2016 r. w związku z planowanymi transakcjami sprzedaży... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 – zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, strata powstała w 2011 r. w związku z transakcją przeniesienia praw do Nieruchomości stanowi stratę podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. O wskazaną stratę (lecz nie więcej niż 50% tej straty) Spółka będzie mogła obniżyć dochód osiągnięty w 2016 r. w wyniku planowanych transakcji sprzedaży. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zasady porównywania przychodów do kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym są tożsame w przypadku dochodu, jak i straty. O wystąpieniu straty podatkowej można mówić, w sytuacji, w której zsumowane w ujęciu rocznym przychody opodatkowane CIT będą niższe od zsumowanych kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, (...)
2016
24
cze

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem i/lub zbycia posiadanych przez siebie udziałów/akcji spółek kapitałowych będzie mógł zostać pomniejszony o nierozliczoną stratę podatkową z tytułu przeniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej na rzecz FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez FIZ na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Brak dochodu do opodatkowania ze źródła, z którego w latach ubiegłych poniesiona była strata, w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa nie będzie w ogóle z tego źródła rozliczona. Stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła. Jak wykazano wyżej przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz przychód z dobrowolnego umorzenia udziałów (akcji) kwalifikowane są, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kapitałów pieniężnych.
2016
16
cze

Istota:
Czy wskutek podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie działalności w zakresie Kempingu możliwe będzie rozliczenie przez Wnioskodawcę w następnych latach podatkowych straty podatkowej poniesionej w latach podatkowych poprzedzających podział oraz za okres bieżący do dnia podziału, zarówno w odniesieniu do straty na majątku pozostającym w Spółce Dzielonej jak i do straty na majątku wydzielanym?
Fragment:
Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p. o wysokość straty, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Szczególne regulacje dotyczące określania dochodu i straty w sytuacji przekształcenia spółki zawarto w art. 7 ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p. Treść tych przepisów stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę. W świetle przedstawionych przepisów prawo do odliczenia straty od dochodu nie przechodzi na podmioty powstałe w wyniku przekształcenia, łączenia, przejmowania lub dzielenia, z wyjątkiem przekształconych spółek w inne spółki. Warunkiem rozliczania straty jest więc kontynuowanie działalności. Straty są bowiem związane z podmiotem, który je poniósł i tylko ten podmiot może je odliczyć.
2016
24
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Strata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.