Strata | Interpretacje podatkowe

Strata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to strata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy strata, która powstaje na działalności opodatkowanej będzie mogła zostać rozliczona na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spółkę podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
Fragment:
W myśl uregulowań zawartych w art. 7 ust. 4 updop, wskazanych przychodów i kosztów nie uwzględnia się również w procesie ustalania straty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 updop, strata poniesiona w roku podatkowym może obniżać dochód podatnika w najbliższych kolejnych 5 latach podatkowych, przy czym obniżenie w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie sse, dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, winien wyłączyć z podstawy opodatkowania. Elementy odpowiednio kształtujące dochód strefowy (przychody strefowe oraz koszty uzyskania tego przychodu) nie są elementem podstawy opodatkowania. Prowadzona przez niego ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie tych wartości. Zatem, jeżeli przychody podatnika na działalności opodatkowanej, będą mniejsze od kosztów ich uzyskania, ujemna różnica między przychodami i kosztami ich uzyskania będzie stanowiła stratę w rozumieniu art. 7 ust. 2 updop i jako taka będzie korzystała z uregulowań określonych w art. 7 ust. 5 updop. Uwzględniając zasady wykładni językowej oraz systemowej, strata na działalności opodatkowanej może być zatem rozliczona wyłącznie z dochodem osiągniętym z tytułu działalności opodatkowanej, zgodnie z regułami określonymi w art. 7 ust. 5 updop.
2017
4
lut

Istota:
Skoro zatem Wnioskodawca w opisie zdarzenia przysz3ego wskazuje, i? likwidacja inwestycji w obcy orodek trwa3y zwi1zana jest z niespe3nieniem zak3adanych celów ekonomicznych oraz generowaniem strat w wyniku dzia3alnooci w danej lokalizacji, nale?y uznaa, i? poniesienie straty odpowiadaj1cej niezamortyzowanej wartooci inwestycji w obcym orodku trwa3ym (w dotychczasowej lokalizacji) nosi znamiona dzia3ania racjonalnego i nakierowanego na realizacje ustawowych celów wyra?onych w art. 15 ust. 1 updop, tj. dzia3ania w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów.
Fragment:
Jak wskaza3 Naczelny S1d Administracyjny w uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12 „na podstawie art. 16 ust. 1 updop (obok wspomnianego pkt 6) nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów: strat w orodkach trwa3ych oraz wartoociach niematerialnych i prawnych w czeoci pokrytej sum1 odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 (pkt 5); strat poniesionych przez bank z tytu3u udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poreczen sp3aty kredytów i po?yczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b (pkt 25 lit. c); strat z tytu3u odp3atnego zbycia wierzytelnooci, chyba ?e wierzytelnooa ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zosta3a zarachowana jako przychód nale?ny (pkt 39); strat powsta3ych w wyniku nieobjetych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków (pkt 47); strat powsta3ych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, je?eli samochody nie by3y objete ubezpieczeniem dobrowolnym (pkt 50); strat (kosztów) powsta3ych w wyniku utraty dokonywanych przedp3at (zaliczek, zadatków) w zwi1zku z niewykonaniem umowy (pkt 56). Jak wiec widaa z powy?szego, pojeciem „ straty ” pos3u?ono sie przy opisie ca3ego szeregu zró?nicowanych przypadków, w których nie uznaje sie ich (tych strat) za koszty uzyskania przychodów. (...) W niniejszej sprawie (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma możliwość uwzględnienia straty w kwocie 54.058 zł 34 gr wygenerowanej przez zmarłego w dniu 28 lutego 2016 r. męża, za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 lutego 2016 r. z tytułu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w rozliczeniu zobowiązania podatkowego Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej od dnia 1 marca 2016 r. działalności gospodarczej na własny rachunek
a) w zeznaniu rocznym za rok 2016 - do pełnej wysokości straty
b) w razie braku dochodu w roku 2016 - w najbliższych 5 latach zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Oznacza to, że co do zasady, w sytuacji, gdy spadkobierca kontynuuje działalność gospodarczą spadkodawcy, może rozliczyć w ramach tego samego źródła przychodów stratę powstałą w ramach działalności gospodarczej spadkodawcy, według zasad określonych w art. 9 ust. 3 ww. ustawy. Stosownie bowiem do treści ww. przepisu, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W związku z powyższym należy stwierdzić, że strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych z tego źródła. Z treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów i określana jest za rok podatkowy. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości rozliczenia (odliczenia) straty podatkowej przez podatnika jest wystąpienie dochodu do opodatkowania. Z treści złożonego wniosku wynika, że mąż Wnioskodawczyni do śmierci w dniu 28 lutego 2016 r, prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, sprzedaży artykułów ogrodniczych, sprzedaży artykułów i usług optycznych oraz jako wspólnik spółki cywilnej – salon optyczny (posiadając udział 45%).
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat podatkowych, wykazanych przez Spółkę przed utworzeniem PGK, w okresie jej funkcjonowania oraz po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po stracie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Natomiast jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica stanowi stratę. Stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. W świetle powyższych przepisów nie ulega wątpliwości, że Spółka ma prawo do obniżenia swojego dochodu o wykazaną stratę w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych po roku, w którym Spółka tę stratę wykazała, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kontekście utworzenia i funkcjonowania PGK jedyny przepis, który wprowadza pewne ograniczenie co do możliwości rozliczania strat wykazanych przez spółkę (jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) przed utworzeniem PGK zawiera art. 7a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym z dochodu PGK nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Powyższe przepisy ograniczają zatem prawo PGK jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do rozliczenia strat wykazanych przez Wnioskodawcę przed utworzeniem PGK.
2017
4
sty

Istota:
Czy Szpital ma prawo do odliczenia straty powstałej na całokształcie działalności od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy sposób rozliczenia straty zaprezentowany przez Szpital w skorygowanym zeznaniu CIT-8 za rok 2015 r. jest prawidłowy?
Fragment:
Stwierdzić zatem należy, że strata poniesiona na działalności zwolnionej jest stratą w znaczeniu ekonomicznym a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. Taka konstatacja wynika wprost z treści przywołanego wyżej przepisu; zarówno przychody, jak i koszty wpływające na dochód podatnika (przeznaczony na cele statutowe) pozostają neutralne podatkowo, bowiem tworzą dochód zwolniony z opodatkowania. Konsekwentnie przy ustalaniu straty - powyższych przychodów i kosztów ich uzyskania -również się nie uwzględnia. Wystąpienie straty w znaczeniu ekonomicznym, tj. nie może, w świetle przywołanych definicji dochodu i straty, przekładać się na stratę podatkową, której wielkość determinują przychody nie objęte zwolnieniami oraz wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że poniesiona przez Wnioskodawcę w roku podatkowym 2010 r. strata (ustalona w sposób wskazany we wniosku) nie jest stratą podatkową w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 updop, tj. stratą mogącą mieć wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Strata osiągnięta w ramach działalności statutowej jest bowiem stratą ekonomiczną, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego i w konsekwencji nie może obniżać podlegającego opodatkowaniu dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w skorygowanym zeznaniu za 2015 r.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku, gdy dojdzie do połączenia Spółek X i Y, gdzie Wnioskodawca będzie spółką przejmującą i będzie kontynuował swoją działalność, będzie możliwe w dalszym ciągu rozliczenie strat podatkowych w przypadku osiągnięcia zysków w latach kolejnych?
Fragment:
(...) straty. Zauważyć przy tym należy, że podatnik ma możliwość wyboru, w których spośród tych pięciu lat i w jakiej wysokości dokona odliczeń straty od dochodów, z zachowaniem warunku, że dopuszczalna kwota odliczenia w jednym roku podatkowym nie może przekroczyć połowy wartości poniesionej straty. Istotnym jest także fakt, że możliwość rozliczenia straty podatkowej przez podatnika jest uzależniona od wystąpienia dochodu do opodatkowania (dochodu, który może zostać obniżony o odpowiednią część straty). Nie ma zatem możliwości rozliczenia straty podatkowej w roku podatkowym, w którym nie osiągnięto dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 updop. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa nie zostanie rozliczona. Reasumując, Spółka będzie mogła, jako spółka przejmująca, odliczyć własną stratę podatkową w zeznaniu podatkowym za ten rok, w którym nastąpiło połączenie oraz będzie mogła rozliczyć straty podatkowe z lat poprzednich w okresie 5 lat podatkowych liczonych od roku poniesienia straty, uwzględniając ograniczenie wynikające z art. 7 ust. 5 updop. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
10
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, straty w środkach obrotowych powstałe na skutek działań przestępczych (umowy pozornej-oszustwa) podejmowanych przeciwko Wnioskodawcy, niezawinione przez Wnioskodawcę i niemożliwe do uniknięcia (mimo zachowania należytej staranności), stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania?
Fragment:
Wśród wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyszczególniono strat w środkach obrotowych. Oznacza to, że co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Zaliczenie strat w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów powinno być jednak każdorazowo oceniane w aspekcie: całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności, okoliczności, które spowodowały powstanie straty, udokumentowania straty, podjętych przez podatnika działań zabezpieczających. W związku z brakiem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych definicji straty, należy znaczenie tego pojęcia postrzegać w rozumieniu potocznym, powszechnie używanym. I tak strata w języku potocznym oznacza „ ubytek ”, „ poniesioną szkodę ”, „ to co się przestało posiadać ”. Na ogół strata wynika ze zniszczenia, uszkodzenia, utracenia składników majątku np. w wyniku pożaru, powodzi lub kradzieży, czyli jest ona następstwem zdarzeń losowych i nie wynika z celowego działania podatnika. Przyjmuje się, że dla celów podatkowych tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie i z dochowaniem należytej staranności można uznać za zdarzenie, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej przez spadkobiercę
Fragment:
Oznacza to, że co do zasady, w sytuacji, gdy spadkobierca kontynuuje działalność gospodarczą spadkodawcy, może rozliczyć w ramach tego samego źródła przychodów stratę powstałą w ramach działalności gospodarczej spadkodawcy, według zasad określonych w art. 9 ust. 3 ww. ustawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera uregulowania, zgodnie z którymi strata ze źródła przychodów może być rozliczana przez podatnika w następnych latach podatkowych z tego źródła. Strata jest nadwyżką kosztów uzyskania przychodów nad sumą przychodów i określana jest za rok podatkowy. Podstawowym warunkiem dla zaistnienia możliwości rozliczenia (odliczenia) straty podatkowej przez podatnika jest wystąpienie dochodu do opodatkowania. Zauważyć jednakże należy, że w myśl art. 9 ust. 2 cyt. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W świetle powyższych przepisów o powstaniu straty ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza decyduje wysokość uzyskanych w roku podatkowym przychodów, jak również wysokość poniesionych w tej działalności kosztów uzyskania tych przychodów.
2016
3
gru

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia akcji straty za rok 2007, 2008, 2009.
Fragment:
W przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona. Tak więc, stratę może rozliczyć wyłącznie ten podatnik, który ją poniósł. Rozliczenie straty ze źródła przychodów polega na tym, że o wysokość tej straty można obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. W związku z tym rozliczenie straty może nastąpić w okresie nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż pięć lat. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje podatnik. Należy jednocześnie podkreślić, że przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że literalna wykładnia art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawia żadnych wątpliwości, że o wysokość straty ze źródła przychodów, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła wyłącznie w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.
2016
2
gru

Istota:
Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca zakłada zmianę sposobu przechowywania dokumentów podatkowych na podejście zgodnie z którym obowiązkowy 5-letni termin przechowywania dokumentów należy liczyć od końca roku, w którym Spółka złożyła deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową. Odnosząc powyższe do ww. przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy strata podatkowa rozliczana jest przez 5 następujących po sobie lat podatkowych, księgi podatkowe i dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływał termin zapłaty podatku, na którego wielkość miała wpływ strata. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że dopóki Spółka będzie rozliczała stratę podatkową, odejmując jej wartość od dochodu w kolejnych latach, dopóty będzie zobowiązana przechowywać księgi podatkowe i dokumenty z lat, w których wykazana była ta strata. Termin przedawnienia powinien więc być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ustalonego na podstawie dochodu pomniejszonego o ostatnią część straty rozlicznej przez podatnika. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosła stratę podatkową mija po upływie 5-ciu lat licząc od roku, w którym została wykazana strata podatkowa jest nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyroków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że zapadły one w odmiennym stanie faktycznym i nie mogą stanowić wskazówki jak interpretować przepisy prawa mające zastosowanie w przedłożonej Organowi do interpretacji kwestii.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Strata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.