ITPP2/4512-94/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-94/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  2. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach działania 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „XXX”, podpisując umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... na refundację 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, pozostała kwota to środki własne Stowarzyszenia.

Celem projektu jest wsparcie oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD. Udostępnienie wypożyczalni rowerów w znaczny sposób uatrakcyjni ofertę rekreacyjną i turystyczną regionu. Stworzenie folderu edukacyjno - przyrodniczego oraz ulotki informacyjnej z mapą gminy pomoże osobom korzystającym z wypożyczalni rowerów w pełni poznać i wykorzystać walory przyrodnicze regionu.

W ramach projektu zaplanowano zakup oraz stworzenie folderów i ulotek:

  1. Zaprojektowanie i wydruk folderów informacyjnych dotyczących zielarstwa na wyznaczonym terenie.
  2. Zaprojektowanie i wydruk ulotek informacyjnych z mapą gminy G., ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych miejsc.
  3. Zakup i montaż rowerów trekingowych oraz ich doposażenia.

Grupa docelowa to mieszkańcy oraz turyści odwiedzający region (dzieci, młodzież i dorośli). W ramach realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych z przewodnikiem, jak również odbiorcy będą mogli korzystać z niego indywidualnie (dzięki informacjom znajdującym się w folderach edukacyjno-przyrodniczych oraz ulotce informacyjnej z mapą terenu). Wypożyczalnia rowerów będzie służyła turystom oraz mieszkańcom objętych obszarem LGD, którzy będą mogli przemierzyć wybrane przez siebie trasy wraz ze swoimi dziećmi. Region ten ma wysoki wskaźnik bezrobocia, a wiedza zdobyta podczas analizowania folderu i przenoszenie tej wiedzy w teren może wskazać dodatkowe źródło dochodu, którym jest zbieractwo ziół.

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z gminą G., OSP K. oraz przedsiębiorstwem „Z.Z.” Przedsiębiorstwo udostępni powierzchnię do zaadaptowania na wypożyczalnię rowerów, zezwoli na umieszczenie na terenie firmy tablicy informacyjnej wraz z drewnianym stelażem oraz posłuży wsparciem merytorycznym i wiedzą z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa. Gmina udostępni szczegółowe mapy terenu gminy, aktualne zdjęcia oraz informacje niezbędne do stworzenia ulotki informacyjnej i folderu. OSP w K. zobowiązała się do udzielenia pomocy w rozładunku transportu z rowerami. Projekt będzie realizowany na terenie gminy G., ale jej oddziaływanie będzie szersze i zasięg oddziaływania będzie dotyczył całej Polski.

Innowacyjność projektu polega na tym, że na obszarze LGD nie ma ogólnodostępnej wypożyczalni rowerów z możliwością skorzystania z materiałów dotyczących tematyki ziołolecznictwa i zielarstwa. Realizacja projektu w znacznym stopniu podniesienie atrakcyjność oferty turystycznej.

Produkty:

  • 30 rowerów z doposażeniem (30 x kask, 30 x kamizelka, 5 x pompka rowerowa, 30 x zamki do rowerów),
  • ulotki informacyjne z mapą – 1.000 szt.,
  • foldery edukacyjno-przyrodnicze – 500 szt.

Stowarzyszenie nie prowadzi i nie będzie prowadziło działalności gospodarczej, nie uzyskuje także przychodów, które należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Nie jest podatnikiem i nie figuruje w ewidencji czynnych podatników podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z realizacji projektu pn. „Rowerem po zioła”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), obniżenie podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione sa od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowana. W sprawie będącej przedmiotem wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabywaniu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakup towarów i usług nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ponadto Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia i zwrotu podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odzyskanie
ITPP1/4512-770/15/EA | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ITPP2/4512-287/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.