ITPP2/4512-570/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Odzyskanie podatku naliczonego.
ITPP2/4512-570/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym dnia13 lipca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 13 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 26 sierpnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „XXX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego programu Operacyjnego (RPO), pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Stowarzyszeniem (Beneficjent).

Przedmiotem projektu było wyposażenie budowanego obecnie Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w innowacyjny system cieplny z wykorzystaniem energii słonecznej. Obiekt został wyposażony w 3 podstawowe strefy funkcjonalne: rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz mieszkalną. Ponadto, w ramach inwestycji stworzono strefy szkoleniowej oraz Galerii na potrzeby prezentowania artystycznej twórczości osób niepełnosprawnych.

W ramach kosztów kwalifikujących się do refundacji z EFRR w ramach RPO, Stowarzyszenie przewidziało podatek od towarów i usług z uwagi na fakt, że w związku z planowaną realizacją ww. projektu nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług. Celem dokonania końcowego rozliczenia przyznanego dofinansowania na Stowarzyszenie nałożono obowiązek weryfikacji kwalifikowalności VAT w ramach projektu poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji w przedmiotowym zakresie.

Brak możliwości odzyskania VAT wynika z faktu, że Stowarzyszenie prowadzi placówki rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz placówkę edukacyjną dla osób upośledzonych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, do których dowozi podopiecznych i odwozi każdego dnia po zajęciach do domu transportem Stowarzyszenia. Przychody Stowarzyszenia to dotacje i subwencje z Urzędu Miasta, PFRON i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz składki członkowskie. Dotacje i subwencje, które otrzymuje wydatkuje wyłącznie na pokrycie kosztów działalności zgodnie ze statutem.

Usługi prowadzone nieodpłatnie to:

 • edukacja (realizacja obowiązku szkolnego oraz edukacji przedszkolnej przez osoby niepełnosprawne),
 • terapia,
 • rehabilitacja.

Usługi powyższe mieszczą się w ramach zwolnień przedmiotowych objętych Załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt 1, tj.:

 • PKWiU 91 – usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe),
 • PKWiU 80 – usługi w zakresie edukacji,
 • PKWiU 85 – usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Prowadzone przez Stowarzyszenie placówki to:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne,
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji (w systemie konsultacyjnym),
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Dom Pomocy Społecznej.

Rozliczenie z otrzymanych dotacji Stowarzyszenie składa do jednostek finansujących. Realizowane zadania są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia.

Intencją pozyskania interpretacji indywidualnej jest uzyskanie interpretacji dotyczącej prawa podatkowego w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Części mieszkalnej w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Stowarzyszenie nie wynajmuje i nie udostępnia odpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie poprawnie uznaje, że nie posiada możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, poprawnie, w ramach kosztów kwalifikujących się do refundacji z EFRR w ramach RPO, przewidział podatek od towarów i usług, z uwagi na fakt, że w z związku z realizacją projektu „XXX”, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nie ma prawa do odzyskania przedmiotowego podatku, ponieważ:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest „płatnikiem VAT”, nie działa dla zysku, wszelkie ewentualne nadwyżki finansowe przekazuje na cele statutowe, a ponadto ceny świadczonych usług kalkuluje w oparciu o koszty,
 • budowane Centrum Rehabilitacji i Wsparcia będzie finansowane ze źródeł, z których obecnie finansuje się Wnioskodawca, czyli w ramach różnego rodzaju grantów, dotacji, subwencji oraz darowizn skierowanych bezpośrednio na funkcjonowanie obiektów, podopiecznych lub realizowane projekty. Centrum Rehabilitacji i Wsparcia będzie w pełni otwarte dla społeczeństwa oraz nie zostanie wprowadzona żadna odpłatność za korzystanie z jego usług. Oferta Centrum będzie elastycznie dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym zakłada się, że finansowanie będzie pochodziło (wg ważności) z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia, środków własnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z bezpośrednim przeznaczeniem na szkolenia.

Usługi powyższe, jako wymienione w załączniku nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, objęte są zwolnieniem przedmiotowym i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

 • PKWiU 91 - usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe),
 • PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji,
 • PKWiU 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie nie posiada możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” dofinansowanego w ramach umowy o dofinansowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Ponadto Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia i zwrotu podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.