ITPP2/443-585/13/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Odzyskanie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.), uzupełnionym dnia 26 lipca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją filmu promocyjnego pt. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2013 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 26 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją filmu promocyjnego pt. „XXX”.

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. Projekt dotyczy realizacji filmu promocyjnego pt. „XXX” . Zakończenie realizacji filmu to maj 2013 r.

Stowarzyszenie nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usługi nie figuruje w ewidencji „płatników” tego podatku. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem i nie figuruje w ewidencji tego podatku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innych form odpłatnej działalności, nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. W ramach realizowanych projektów wykonywane są działania z szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich i rybackich, w tym miejscowości W.

Stowarzyszenie realizuje takie projekty jak: organizacja dnia dziecka, zawodów w skokach przez przeszkody, regaty, festiwal piosenki żeglarskiej, zawody w powożeniu. Działania te zostały ukierunkowane są na promocję regionu.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a wszelkie działania mają charakter niekomercyjny. W ramach projektu poniesie koszty związane z produkcją filmu, które były opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W ramach realizowanych zadań nastąpił i nastąpi zakup towarów i usług – przy czym zakupy nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, wobec czego nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego.

Interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku związana jest z możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację zadań – nie jest to pomoc bezzwrotna o jakiej mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest realizowana jako pomoc w ramach PHARE lub ISPA.

Pomoc finansowa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na zdarzenie o identycznym charakterze Stowarzyszenie otrzymało interpretację w 2012 r. znak sprawy ITPP2/443-1171b/11/AW z 19 października 2012 r. Od roku 2012 nic się nie zmieniło w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia.

Produkcja filmu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ umieszczony zostanie na portalach internetowych i każdy ma prawo do wglądu do tego filmu nieodpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług w przypadku realizacji filmu może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów prawa w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług w żaden sposób nie przysługuje możliwość odzyskania uiszczonego podatku, ponieważ nie jest podatnikiem tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie, które nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji tego podatku oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, które nie są środkami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Projekt polegał on na produkcji filmu, który jest umieszczany na portalach internetowych, do których dostęp ma każdy nieodpłatnie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż – jak wskazał - środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa1/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.