ITPP2/443-1665/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem gry terenowej.
ITPP2/443-1665/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. podatnik czynny
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem gry terenowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem gry terenowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną, prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednocześnie prowadzi działalność statutową niezwiązaną z działalnością gospodarczą, tj. niezwiązaną z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia związania jest ze świadczeniem usług dostępu do Internetu. Działalność statutowa to zgodnie ze statutem:

 1. Wszechstronny rozwój Gminy.
 2. Współpraca z organizacjami w kraju i za granicą o zbliżonych założeniach statutowych.
 3. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej oraz integracji społeczności lokalnej.
 4. Praca na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości.
 6. Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych.
 7. Promocja szeroko rozumianej edukacji, kultury oraz efektywnie spędzanego czasu wolnego.
 8. Promowanie idei europejskich.
 9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności i dostępności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
 10. Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie, przemocy ze względu na płeć oraz dyskryminacji.
 11. Promocja przedsiębiorczości i działań wspierających rozwój gospodarczy regionu.
 12. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych.

Na cele statutowe Stowarzyszenie pozyskuje dotacje. W dniu 9 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia gry terenowej na terenie Gminy L. Celem projektu była promocja historii Towarzystwa, działającego m.in. na terenie Gminy L. oraz promocja lokalnej historii i walorów krajoznawczych. Za zorganizowanie imprezy Stowarzyszenie nie pobierało żadnych opłat od uczestników, a cel projektu wpisał się w cele statutowe Stowarzyszenia, jak np. wszechstronny rozwój Gminy L., wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej oraz integracji społeczności lokalnej, praca na rzecz dzieci i młodzieży, promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych, promocja szeroko rozumianej edukacji, kultury oraz efektywnie spędzanego czasu wolnego. Udział w imprezie mógł wziąć każdy, gdyż miała ona charakter otwarty.

Impreza ta nie miała związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczą, nie miała związku z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. Działalnością statutową Stowarzyszenia nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu z tytułu zakupów związanych z umową o dofinansowanie lub/i niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w związku z realizacją umowy o dofinansowanie i musi ponieść jego koszt.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie Stowarzyszenia jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w ramach realizacji umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej. Z tytułu takiej działalności Stowarzyszenie nie osiąga „przychodów” opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z organizacją i przeprowadzeniem gry terenowej Stowarzyszeniu nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonane zakupy nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.