ITPP2/443-1475/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami mającymi na celu stworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
ITPP2/443-1475/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami mającymi na celu stworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami mającymi na celu stworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, zgodnie z wpisem do KRS, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON, oraz statutem jest stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego (OPP). Zgodnie z zapisem w statucie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji LSR, a dochód z tej działalności ma być przeznaczony na realizację celów statutowych.

Do tej pory jedynym źródłem przychodów Stowarzyszenia były składki członkowskie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie zostało wybrane przez Marszałka Województwa ... do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) działanie LEADER. W ramach tego działania złożyło wniosek o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju:

  -
 • podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD,
  -
 • podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ich aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i poszanowania przyrody.

Realizacja ww. celów związana jest z:

  -
 • poniesieniem kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem biura oraz świadczeniami na rzecz pracowników zatrudnionych do jego obsługi,
  -
 • prowadzeniem badań obszaru LGD: szkoleniem pracowników, zarządu i rady LGD, wydarzeniami promocyjnymi, aktywizowaniem lokalnej społeczności.

W trakcie realizacji ww. projektu nabywane towary i usługi nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną, związane będą z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i będą to:

  -
 • koszty bieżące (administracyjne): wynagrodzenie członków rady, koszty podróży organów i pracowników LGD, wynagrodzenie pracowników LGD, wynagrodzenie za zlecenia (ochrona-monitoring, bieżące naprawy), najem, utrzymanie i wyposażenie biura oraz zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, doradztwo prawne, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, prowadzenie rachunku bankowego,-
 • koszty związane z badaniem obszaru LGD: umowy cywilnoprawne związane z badaniem potencjału rynku LGD na usługi dla ludności, rolnictwa i leśnictwa, badanie terenu LGD pod kątem atrakcyjności turystycznej w oczach turystów oraz ustalenie potencjału rozwoju rynku turystycznego,-
 • koszty związane z informowaniem o LGD i LSR: prowadzenie strony www, wydruk i oprawa dokumentacji LGD celem jej udostępniania, bazy danych,-
 • koszty związane ze szkoleniem pracowników, zarządu i rady LGD: najem pomieszczeń, wynagrodzenie trenerów i specjalistów, nocleg uczestników szkolenia, druk materiałów szkoleniowych, udział w innych szkoleniach,-
 • koszty związane z wydarzeniami promocyjnymi: najem sprzętu i powierzchni, materiały promocyjne, upominki i nagrody,-
 • koszty związane z aktywizowaniem lokalnej społeczności: najem sprzętu i powierzchni, wynagrodzenie prowadzących spotkanie, podróże i wyżywienie uczestników spotkania, noclegi oraz materiały szkoleniowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT uiszczony przy dokonywaniu zakupu towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi ma fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, nie może odzyskać podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, co również wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 10-561 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa

(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odzyskanie
ITPP1/443-1280/14/DM | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ITPP3/443-579/14/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.