ITPB3/4510-293/16/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dochody Wnioskodawcy, mając na uwadze treści planowanych zmian do statutu stowarzyszenia, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej i wydatkowej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na porycie kosztów tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Wnioskodawcy, mając na uwadze treści planowanych zmian do statutu stowarzyszenia, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej i wydatkowej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na porycie kosztów tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody Wnioskodawcy, mając na uwadze treści planowanych zmian do statutu stowarzyszenia, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej i wydatkowej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na pokrycie kosztów tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X (dalej „stowarzyszenie”) utworzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dnia 23 maja 2016 r. Walne Zgromadzenie dokonało zmiany statutu (zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, ale jeszcze niezarejestrowane) określając cele stowarzyszenia, sposoby ich realizacji oraz dopuszczające prowadzenie przez stowarzyszenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego wypracowanego zysku na cele statutowe.

Zgodnie z § 7, celem stowarzyszenia będzie:

 1. Działalność na rzecz rozwijania sprawności fizycznej społeczeństwa dorosłych, młodzieży i dzieci,
 2. Rozwój i promocja sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
 3. Promocja miasta Z oraz miejskich klubów sportowych na arenie ogólnopolskiej,
 4. Wspieranie podmiotów realizujących cele statutowe zbieżne z celami działalności Towarzystwa,
 5. Wspieranie działalności klubów sportowych,
 6. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych i pomoc w osiąganiu przez nich wysokich wyników sportowych.

Zgodnie z § 8, stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez:

 1. organizację sekcji /szkółek/ sportowych, otaczanie opieką swoich zawodników i stwarzanie im dogodnych warunków do rozwoju poziomu sportowego,
 2. organizację zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek i rajdów turystycznych,
 3. uczestnictwo w zawodach organizowanych wewnętrznie przez własne szkółki, a także w zawodach ujętych w system ogólnokrajowy,
 4. współdziałania w zakresie rozwoju dyscyplin sportowych oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 5. organizację spotkań, kursów, obozów dla swoich członków,
 6. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami, dbając o ich rozbudowę i modernizację,
 7. udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom realizującym cele statutowe zbieżne z celami działalności Towarzystwa,
 8. udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego dla klubów sportowych,
 9. udzielanie wsparcia finansowego dla zawodników klubów sportowych,
 10. tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej lub sportu.

Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą z której dochód będzie służył wyłącznie realizacji celów statutowych i nie będzie przeznaczany do podziału między jego członków (§ 30 statutu).

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia finansowana będzie z dochodów w postaci:

 1. wpływów z sprzedaży biletów na mecze piłki ręcznej,
 2. umów sponsorskich,
 3. posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego (dywidenda).

Całość uzyskiwanych dochodów Stowarzyszenie przeznaczać będzie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury fizycznej i sportu korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2014 r. , poz. 851z późn. zm.; dalej Ustawa CIT).

W sezonie 2015/2016 r. stowarzyszenie prowadziło klub sportowy Y biorący udział w rozgrywkach Superligi Mężczyzn w piłce ręcznej (Liga Zawodowa). Y jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W związku z prowadzeniem klubu stowarzyszenie ponosiło wydatki na prowadzenie klubu sportowego z których pokrywano koszty wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, koszty wynagrodzenia kadry trenerskiej, koszty udziału w rozgrywkach ligowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie). Stowarzyszenie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w części przeznaczonej i wydatkowanej na te cele.

W przyszłym sezonie (2016/2017) warunkiem uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych w formie Ligi Zawodowej męskiej piłki ręcznej będzie prowadzenie klubu sportowego w formie spółki akcyjnej, w związku z tym stowarzyszenie zamierza powołać w tym celu spółkę akcyjną i objąć 100 % akcji w tej spółce. Spółka akcyjna prowadzić będzie klub sportowy Y, dotychczas prowadzony przez stowarzyszenie. Celem przyszłej spółki akcyjnej będzie:

 1. Rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce ręcznej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych,
 2. Prowadzenie w ramach klubu sportowego sekcji młodzieżowych,
 3. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Z,
 4. Promocja piłki ręcznej jako dyscypliny sportu.

Statut spółki przewidywał będzie, iż Spółka nie będzie przeznaczać zysku do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy a zysk Spółki przeznaczany będzie na realizację zadań Spółki i fundusze spółki.

W związku z zawiązaniem przez stowarzyszenie spółki akcyjnej, stowarzyszenie zamierza udzielać wsparcia finansowego dla przyszłej spółki akcyjnej poprzez dokonywanie na jej rzecz darowizn pieniężnych na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem klubu sportowego Y w tym pokrywania kosztów wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, kosztów wynagrodzeń kadry trenerskiej, kosztów udziału w rozgrywkach ligowych (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie).

W związku z powyższym opisem sformułowano następujące pytanie.

Czy dochody X, mając na uwadze treści planowanych zmian do statutu stowarzyszenia, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej i wydatkowej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na porycie kosztów tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego Y, w tym kosztów wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, kosztów wynagrodzenia kadry trenerskiej, kosztów udziału w rozgrywkach ligowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie)?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem wnioskodawcy dochody X, korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej i wydatkowanej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na porycie kosztów tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego Y w tym kosztów wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, kosztów wynagrodzeń kadry trenerskiej, kosztów udziału w rozgrywkach ligowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie) ?

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu - w części przeznaczonej na te cele. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1b Ustawy CIT zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy CIT, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Należy zauważyć, że ustawa CIT nie zawiera podatkowych definicji pojęć przewidzianych w art. 17 ust. 1 pkt 4, tj. w szczególności działalności „w zakresie kultury fizycznej i sportu”, tym samym w celu określenia ich zakresu znaczeniowego odwołać należy się do gramatycznego znaczenia poszczególnych wyrażeń w języku polskim (wykładnia językowa) oraz, pomocniczo, do odrębnych ustaw i innych aktów prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności (wykładnia systemowa zewnętrzna). Zgodnie z definicją wynikającą z przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.): „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 w/w ustawy sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki X, na darowizny pieniężne na rzecz powołanej przez to stowarzyszenie spółki akcyjnej, na pokrycie wydatków tej spółki związanych z prowadzeniem klubu sportowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stanowić będzie realizację celów statutowych stowarzyszenia (określonych § 7 statutu stowarzyszenia) „w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki powołanej przez stowarzyszenie spółki akcyjnej, na realizację celów wskazanych w pytaniu, stanowi realizację celów statutowych X, odpowiadających celom określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, a tym samym Wnioskodawca zachowuje warunki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 17 ust.1 b Ustawy CIT, w zakresie wydatków na te cele. Cele te nie będą realizowane w ramach zadań własnych X tylko za pośrednictwem stworzonej w tym celu spółki akcyjnej. Obydwa podmioty mają cele statutowe, mieszczące się w pojęciu działalności w zakresie „kultury fizycznej i sportu”, określone dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

Wskazać przy tym należy, że wyłącznym powodem powołania spółki akcyjnej do prowadzenia klubu sportowego Y, dotychczas prowadzonego przez stowarzyszenie, są zmiany organizacyjnoprawne wprowadzone przez Polski Związek Piłki Ręcznej jako organizatora rozgrywek Ligi Zawodowej. Kluby sportowe prowadzone przez stowarzyszenia nie będą dopuszczone do rozgrywek Ligi Zawodowej w kolejnych sezonach ligowych.

Wnioskodawca sygnalizuje, że podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie IPTPB3/423-203/14-2/IR, stwierdzając, iż dochody fundacji, której celem statutowym był m. in. „prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu”, wydatkowane na : (1) koszty darowizn na rzecz m.in. szkół i klubów sportowych, przeznaczonych na działalność sportową oraz (2) koszty darowizn na rzecz innych podmiotów, których działalność statutowa jest zbieżna z celami statutowymi fundacji, uprawniają do zwolnienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT w związku z art. 17 ust. 1b Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2015 r., poz. 1393). Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 ustawy Prawa o stowarzyszeniach:

 • stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych;
 • stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności;
 • stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 Prawa o stowarzyszeniach majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Natomiast w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ww. ustawy, a mianowicie:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest stowarzyszeń, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył ich podmiotowo z możliwości skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie przewidziane w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy tylko tej części uzyskanych dochodów, która jest przeznaczona na cele wymienione w tym przepisie. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. la pkt 2 ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k (umowa leasingu);
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zatem, w świetle cytowanych przepisów wskazać należy, że omawiane zwolnienie jest zwolnieniem warunkowym. Aby z niego skorzystać konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy;
 • dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej, wymienione w tym przepisie,
 • dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu;
 • podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ww. ustawy;
 • dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ww. ustawy.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Należy wskazać, że zwolnienie o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, z zastrzeżeniem dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, czy inne.

W związku z tym, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z całokształtem działalności podmiotów. Zatem, wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na nabycie środków trwałych niesłużących bezpośrednio realizacji celów, o których w nim mowa, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Stowarzyszenie posiada statut, z którego wynika, że celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działalność na rzecz rozwijania sprawności fizycznej społeczeństwa dorosłych, młodzieży i dzieci,
 2. Rozwój i promocja sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
 3. Promocja miasta Kwidzyna oraz miejskich klubów sportowych na arenie ogólnopolskiej,
 4. Wspieranie podmiotów realizującym cele statutowe zbieżne z celami działalności Towarzystwa,
 5. Wspieranie działalności klubów sportowych,
 6. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych i pomoc w osiąganiu przez nich wysokich wyników sportowych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że cele statutowe Wnioskodawcy noszą znamiona celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w sezonie 2015/2016 r. stowarzyszenie prowadziło klub sportowy Y biorący udział w rozgrywkach Superligi Mężczyzn w piłce ręcznej (Liga Zawodowa). Y jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W związku z prowadzeniem klubu stowarzyszenie ponosiło wydatki na prowadzenie klubu sportowego z których pokrywano koszty wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, koszty wynagrodzenia kadry trenerskiej, koszty udziału w rozgrywkach ligowych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie). W przyszłym sezonie (2016/2017) warunkiem uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych w formie Ligi Zawodowej męskiej piłki ręcznej będzie prowadzenie klubu sportowego w formie spółki akcyjnej, w związku z tym stowarzyszenie zamierza powołać w tym celu spółkę akcyjną i objąć 100 % akcji w tej spółce. Spółka akcyjna prowadzić będzie klub sportowy Y, dotychczas prowadzony przez stowarzyszenie.

Celem przyszłej spółki akcyjnej będzie:

 1. Rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce ręcznej poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych,
 2. Prowadzenie w ramach klubu sportowego sekcji młodzieżowych,
 3. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Z,
 4. Promocja piłki ręcznej jako dyscypliny sportu.

Statut spółki przewidywał będzie, iż Spółka nie będzie przeznaczać zysku do podziału pomiędzy swoich akcjonariuszy a zysk Spółki przeznaczany będzie na realizację zadań Spółki i fundusze spółki.

W związku z zawiązaniem przez stowarzyszenie spółki akcyjnej, stowarzyszenie zamierza udzielać wsparcia finansowego dla przyszłej spółki akcyjnej poprzez dokonywanie na jej rzecz darowizn pieniężnych na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem klubu sportowego Y , w tym pokrywania kosztów wynagrodzeń zawodników za udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych, kosztów wynagrodzeń kadry trenerskiej, kosztów udziału w rozgrywkach ligowych (m.in. zakwaterowanie, transport, wyżywienie).

Należy podkreślić, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Przy czym w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie wspierania działalności klubów sportowych, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, należy wskazać, że przez pojęcie to należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez podatnika, lecz także wspieranie takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. W konsekwencji, zwolnienie dochodu z opodatkowania będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności, realizowanej przez inny podmiot. Ponadto wykładnia językowa pojęcia „działalność” oznacza, iż jest to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” – Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978. Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca celem Stowarzyszenia jest m.in. działalność w zakresie wspierania działalności klubów sportowych. Ponadto zgodnie z § 8 statutu, celem statutowym Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom realizującym cele statutowe zbieżne z celami działalności Towarzystwa.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa, Wnioskodawca uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie przeznaczenia i wydatkowania darowizn pieniężnych na rzecz powołanej Spółki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem klubu sportowego Y.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.