IPTPP4/4512-56/15-2/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji i złożonemu oświadczeniu Stowarzyszenie LGD ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości?
IPTPP4/4512-56/15-2/UNRinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją projektu pn.: „....” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją projektu pn.: „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w listopadzie 2010 roku złożyło wniosek o dofinansowanie operacji w ramach programu osi 4 leader działanie 4.31 „.....”, której głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania LGD, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, a poprzez to pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, uwzględniając koszty związane z administracją LGD m.in.; zatrudnienie, prawidłowe funkcjonowanie biura LGD. Operacja jest współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013.

Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym oświadczył, że nie może odzyskać kwoty podatku VAT zapłaconego w fakturach zakupu i w realizacji operacji jest to koszt kwalifikowalny. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa miesięcznych deklaracji VAT-7 a więc nie może odzyskać podatku VAT wykazywanego w fakturach VAT.

Lokalna Grupa Działania nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rodzaj prowadzonej działalności wg polskiej klasyfikacji działalności (PKD) 9499Z- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Stowarzyszenie LGD nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przyznana pomoc w ramach działania „......” objęte PROW na lata 2007-2013 nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych z podatku.

Stowarzyszenie LGD nie wystawia faktur, ponieważ nie prowadzi działalności zarobkowej.

Stowarzyszenie LGD dokonując zakupu na poniesione wydatki w ramach realizacji projektu, odbiera wystawione faktury na: Stowarzyszenie LGD.

Stowarzyszenie oczekuje rozstrzygnięcia w zakresie zaistniałego stanu faktycznego.

Zakupione przez Stowarzyszenie LGD towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie kupując towary i usługi wykorzystuje je do:

  1. przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym, promocyjnym i kulturalnym (pobudzenie, zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru),
  2. zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy LGD- uwzględniając koszty związane z administracją i funkcjonowaniem LGD.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji i złożonemu oświadczeniu Stowarzyszenie LGD ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w odniesieniu do realizowanej operacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, a wydane oświadczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym a więc Wnioskodawca nie może odzyskać zapłaconego w fakturach podatku VAT.

Do współfinansowania przez komisję europejską nie kwalifikują się podatki, które są odzyskiwalne (odliczone).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 z poz. 535 z póź. zm.) obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że przyznana pomoc w ramach działania „....” objęta PROW na lata 2007-2013 nie będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w listopadzie 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie operacji w ramach programu osi 4 leader działanie 4.31 „....”, której głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania LGD, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, a poprzez to pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, uwzględniając koszty związane z administracją LGD m.in.; zatrudnienie, prawidłowe funkcjonowanie biura LGD. Projekt jest współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie skalda deklaracji VAT-7. Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawione są na Wnioskodawcę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją projektu pn.: „....”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.