IPTPP4/443-657/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów tj., operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 LEADER)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Ochotnicza Straż Pożarna , jako Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia ... Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 78, poz. 855 z późn. zmianami). Dnia ... Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Samorządem Województwa umowę na realizację operacji z zakresu „Małych Projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Nr ... (kopia umowy w załączeniu), nazwa zadania „...”, tym samym koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w ramach ww. umowy kwalifikują się do refundacji w ramach PROW 2007-2013 - Oś IV LEADER - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zmianami).

Projekt pn. „...” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wsi spędzania czasu wolnego w sposób aktywny poprzez zagospodarowanie terenu pod siłownie na wolnym powietrzu.

Zielona siłownia będzie obiektem ogólnodostępnym, a zakres zadań w ramach projektu dotyczyć będzie następujących działań:

 1. zakup 4 podwójnych urządzeń (1. wyciąg górny + wyciskanie siedząc, 2. wahadło + twister, 3. orbitrek+ biegacz, 4. jeździec +wioślarz) zapewniających wszechstronny rozwój fizyczny oraz zachęci wszystkich do podjęcia ćwiczeń ruchowych a tym samym zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia.
 2. Urządzenia zostaną odpowiednio zamontowane na metalowych kotwach w stopie betonowej przez firmę, która dostarczy urządzenia.
 3. Na terenie Zielonej Siłowni zostanie zamontowana tablica informacyjna wraz z regulaminem korzystania z urządzeń siłowych. Wykonana będzie z PCV i jej wymiary będą 100 cm x 100 cm o grubości 5mm.
 4. Stowarzyszenie w ramach pracy własnej wykona następujące czynności i zadania:
  • uporządkowanie i wyrównanie placu przeznaczonego pod urządzenia siłowni, polegające na niwelacji terenu, usunięciu chwastów, starych krzaków wraz z korzeniami oraz zanieczyszczeń, wygrabieniu terenu. Czas pracy przy realizacji zadania jest 36 godz. dla 6 osób po 6 godz. każda.
  • następnie wzdłuż płotu od strony chodnika i ulicy planowane jest nasadzenie nowych krzewów ozdobnych poprawiających estetykę miejsca jak i komfort osób ćwiczących. Planowany czas pracy własnej na wykonanie tego zadania to 10 godz. dla dwóch osób.
  • ponadto w celu zgodnego użytkowania miejsca i urządzeń z ich przeznaczeniem zostanie zamontowana tablica informacyjna z regulaminem. Czas pracy przy tym zadaniu wyniesie po 2 godz. dla dwóch osób łącznie 4 godz.

Reasumując łączny czas pracy własnej przy wykonywaniu operacji wyniesie 50 godz. Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania zalicza się podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt l na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UEL 277 z dnia 21.10.2005r. str. 1 z poźn. zmianami). W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność, składanego przez Stowarzyszenie - interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Ochotnicza Straż Pożarna nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT 7 jednocześnie towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto odbiorcą i płatnikiem wystawionych faktur w ramach realizacji zadania, będzie Ochotnicza Straż Pożarna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów tj., operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 LEADER)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna wykonuje wyłącznie czynności statutowe (zwolnione), nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pn. „...”. Projekt ten ma na celu umożliwienie mieszkańcom wsi spędzania czasu wolnego w sposób aktywny poprzez zagospodarowanie terenu pod siłownię na wolnym powietrzu. Projekt jest realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zielona siłownia będzie obiektem ogólnodostępnym, a zakres zadań w ramach projektu dotyczyć będzie następujących działań:

 • zakupu i montażu urządzeń do ćwiczeń ruchowych,
 • montażu tablicy informacyjnej wraz z regulaminem korzystania z urządzeń,
 • uporządkowaniu i wyrównaniu placu przeznaczonego pod urządzenia siłowni,
 • nasadzeniu nowych krzewów ozdobnych poprawiających estetykę miejsca i komfort osób ćwiczących.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT 7. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Odbiorcą i płatnikiem wystawianych w ramach realizacji projektu faktur będzie Wnioskodawca.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.