IPTPP1/4512-72/15-5/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji.
IPTPP1/4512-72/15-5/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2015 r. (data wpływu 06 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 09 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 09 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS od 2012 r. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek obejmował organizację imprezy lokalnej pn. „....”.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

 1. umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez uczniów na terenie działania Stowarzyszenia;
 2. wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży;
 3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 5. promowanie i wspieranie uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 6. promowanie i wspieranie, organizowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu wolnego;
 7. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej;
 8. rozwój aktywności społecznej na obszarach wiejskich;
 9. wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych;
 10. wsparcie dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin;
 11. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego;
 12. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Celem operacji jest poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, rozwój rekreacji i turystyki oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zakup wyposażenia placu zabaw. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa, wzmocni ich integrację i aktywizację.

Operacja polegała na zakupie i montażu zestawu zabawowego w miejscowości ...., działka nr .... obręb nr ...., w skład którego wchodzą następujące elementy:

 1. zabawka, w skład której wchodzi: wieża (h= 90) z dachem dwuspadowym (płyta HPL), podest (h=90 cm), 3x trap (h=45 cm) zjeżdżalnia metalowa (stal kwasoodporna), zjazd strażacki (stal kwasoodporna), ścianka wspinaczkowa, przejście linowe, belka balansująca, wejście po schodach, barierki (płyta HPL), słupy nośne (drewno klejone), montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Wymiar zestawu 5,0x5,0. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia;
 2. zabawka, w skład której wchodzi: sprężynowiec konik - płyta HDPE 19 mm dwukolorowa, sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h=400 mm, stopa montażowa - stalowa ocynkowana. Przeznaczony dla 2 dzieci z oparciem na nóżki oraz uchwytami do trzymania, zabawka przeznaczona dla małych dzieci w wieku 2-4 lata.

Wybór zestawów do zakupu nastąpiło na podstawie rozeznania rynku polegającego na zebraniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty pod względem jakości i ceny. Z oferentem została zawarta umowa na sprzedaż, dostawę i montaż. Rozliczenie nastąpiło po spisaniu protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji oraz na podstawie faktury VAT. W chwili obecnej zakończono operację i złożono wniosek o płatność. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku od towarów i usług, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej.

Faktura wystawiona jest na Stowarzyszenie ....., NIP ..... Zakupione zabawki na plac zabaw związane są z działalnością nieopodatkowaną – plac bezpłatnie użytkowany jest przez społeczność lokalną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków sfinansowanych ww. dotacją na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieją prawne przesłanki do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją w ramach Małych Projektów PROW. Zastosowanie znajdzie tu zasada ogólna, zgodnie z którą podatnik ma prawo do odliczenia, jeżeli wydatek związany jest z wykonywaniem czynność opodatkowanych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej opracowało i złożyło wniosek o przyznanie pomocy na Małe Projekty w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek obejmował zakup i montaż zabawek przy placu zabaw.

W dniu 17 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z .... na realizację i finansowanie powyższej operacji. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników tego podatku i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkowane jest tym, aby towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ww. ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji imprezy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach PROW 2007-2013, działanie 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizuje operację pn. „....”.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

 1. umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez uczniów na terenie działania Stowarzyszenia;
 2. wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży;
 3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 5. promowanie i wspieranie uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 6. promowanie i wspieranie, organizowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu wolnego;
 7. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej;
 8. rozwój aktywności społecznej na obszarach wiejskich;
 9. wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych;
 10. wsparcie dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin;
 11. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego;
 12. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Celem operacji jest poprawa jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, rozwój rekreacji i turystyki oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez zakup wyposażenia placu zabaw. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa, wzmocni ich integrację i aktywizację.

Operacja polegała na zakupie i montażu zestawu zabawowego w skład którego wchodzą następujące elementy:

 1. zabawka, w skład której wchodzi: wieża (h= 90) z dachem dwuspadowym (płyta HPL), podest (h=90 cm), 3x trap (h=45 cm) zjeżdżalnia metalowa (stal kwasoodporna), zjazd strażacki (stal kwasoodporna), ścianka wspinaczkowa, przejście linowe, belka balansująca, wejście po schodach, barierki (płyta HPL), słupy nośne (drewno klejone), montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo. Wymiar zestawu 5,0x5,0. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku życia;
 2. zabawka, w skład której wchodzi: sprężynowiec konik - płyta HDPE 19 mm dwukolorowa, sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h=400 mm, stopa montażowa - stalowa ocynkowana. Przeznaczony dla 2 dzieci z oparciem na nóżki oraz uchwytami do trzymania, zabawka przeznaczona dla małych dzieci w wieku 2-4 lata.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Faktura wystawiona jest na Stowarzyszenie. Zakupione zabawki na plac zabaw związane są z działalnością nieopodatkowaną – pac bezpłatnie użytkowany jest przez społeczność lokalną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wynika z wniosku, zakupione zabawki na plac zabaw związane są z działalnością nieopodatkowaną, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji ww. operacji.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji pn. „....”, ponieważ zakupione zabawki na plac zabaw związane są z działalnością nieopodatkowaną, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-24/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/443-1120/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IBPP3/443-427/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.