IPTPP1/4512-56/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu.
IPTPP1/4512-56/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej adekwatnego do postawionego pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „...” działające jako Lokalna Grupa Działania ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekt współpracy realizowany jest w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowana operacja pt. „...” o akronimie ... ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez stworzenie i udostępnienie wizualnej reklamy gmin w zakresie turystyki i rekreacji.

W ramach niniejszej operacji Wnioskodawca poniesie następujące koszty:

 1. Za opracowanie, wykonanie i uruchomienie spacerów wirtualnych.
 2. Dostawę i uruchomienie 6 kiosków internetowych.
 3. Zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu (zarządzanie projektem).
 4. Opracowanie i wydruk publikacji (z opisami atrakcji turystycznych).

Stowarzyszenie w dniu 24 lipca 2014 roku podpisało umowę z Samorządem Województwa ... o przyznanie pomocy Nr .... na operację w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy.

Całkowity koszt zadania: 95.138,00 złotych (w tym podatek VAT: 16.436,59 zł)

Koszty kwalifikowalne: 95.138,00 złotych (w tym podatek VAT: 16.436,59 zł)

Kwota dofinansowania: 95.138,00 złotych (w tym podatek VAT: 16.436,59 zł)

Korzystanie z produktów operacji odbywać się będzie bezpłatnie. Stowarzyszenie działające jako Lokalna Grupa Działania nie jest zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny.

W związku ze złożeniem wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... pojawia się kwestia kwalifikowalności podatku VAT celem rozliczenia i przedłożenia wniosku o płatność.

Wydatki ponoszone na realizację operacji - zadania dokumentowane będą fakturami VAT lub rachunkami wystawionymi wyłącznie na Stowarzyszenie „...”.

Niniejsza interpretacja jest niezbędnym dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją operacji nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki poniesione na realizację projektu będą miały związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak jej nie wykonuje w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl artykułu 15 ust. 1. Mając powyższe na uwadze brak jest podstaw do odzyskania podatku VAT w projekcie w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z wnioskiem o płatność, jeśli Stowarzyszenie zalicza do kosztów kwalifikowalnych VAT, Stowarzyszenie ma obowiązek wystąpić do Organu upoważnionego przez Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT.

Po zakończeniu operacji efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stowarzyszenie w Urzędzie Skarbowym zarejestrowane jest jako bierny podatnik podatku VAT.

Zarówno publikacja jak i dostęp do kiosków internetowych będą bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń udostępniane wszystkim zainteresowanym.

W ramach realizacji operacji Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi. Umowa przyznania pomocy pokrywa wszystkie koszty kwalifikowalne.

Stowarzyszenie nie przedkłada, jak również nie będzie opłacać żadnych innych faktur, które są wystawione na inny podmiot. Zawsze nabywcą jest Stowarzyszenie „...”.

Po zakończeniu realizacji operacji Stowarzyszenie nie będzie czerpało opodatkowanych dochodów ponieważ na wszystkich produktach (album, kioski) zostanie zamieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków europejskich.

Zakupione towary będą stanowiły własność Stowarzyszenia. W ramach realizacji operacji nie będzie generowany dochód.

Wnioskodawca, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu „...” przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” o akronimie ... w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w związku z faktem, iż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, to nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartych w posiadanych fakturach dokumentujących wykonanie zadania jakim jest opracowanie, wykonanie i uruchomienie spacerów wirtualnych; dostawa i uruchomienie 6 kiosków internetowych; zapłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu (zarządzanie projektem) oraz opracowanie i wydruk publikacji (z opisem atrakcji turystycznych).

Stowarzyszenie nie ma obowiązku rejestracji w Urzędzie Skarbowym w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca realizuje operację z zakresu małych projektów w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. Projekt współpracy realizowany jest w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Realizowana operacja pt. „...” o akronimie ... w ramach PROW na lata 2007 - 2013 ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru partnerskich LGD poprzez stworzenie i udostępnienie wizualnej reklamy gmin w zakresie turystyki.

W ramach niniejszej operacji Wnioskodawca poniesie następujące koszty:

 1. Za opracowanie, wykonanie i uruchomienie spacerów wirtualnych,
 2. Dostawę i uruchomienie 6 kiosków internetowych,
 3. Zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu (zarządzanie projektem),
 4. Opracowanie i wydruk publikacji (z opisami atrakcji turystycznych).

W wyniku realizacji opisanej operacji Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni - zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a zatem nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizowanym projektem.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje operację „...” o akronimie ... w ramach PROW na lata 2007-2013.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wskazano, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej pomimo posiadania wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a dochody otrzymane z niniejszego tytułu przeznaczać na cele statutowe. Jednak do obecnej chwili nie rozpoczęto wykonywania działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pt. „...” o akronimie ... w ramach PROW na lata 2007-2013.

Zgodnie z art. 119 ust. 4 podatnikom, o których mowa w ust. 3 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turystów.

Zatem bezpłatne przekazanie albumu i dostęp do kiosków internetowych z zamieszczonymi spacerami wirtualnym wpłynie na zapoznanie się z historią, bogactwem dziedzictwa kulturowego wybranych miejscowości i gmin, jak i miejscami ciekawymi do zwiedzenia przez turystę.

Stowarzyszeniu „...” nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” o akronimie ... w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie została w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-21/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPPP3/443-1187/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.