IPTPP1/443-850/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do doliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją operacji.
IPTPP1/443-850/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 02 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją operacji - opracowanie, druk i promocja książki i e-booka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją operacji- opracowanie, druk i promocja książki i e-booka.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ..... złożyło wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Operacji – wniosku - opracowanie, druk i promocja książki i e-booka.

Celem złożonego wniosku jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Cel opiera się na naukowym opracowaniu i opublikowaniu wybranych, najbardziej istotnych zagadnień dotyczących dziejów obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie .....: ......., sięgających okresu średniowiecza (VI-XV w.) oraz okresu staropolskiego (XVI-XVIII w.) i wytyczenia dalszych kierunków badawczych. Treść pracy dotyczyć będzie ważnego dla regionu okresu dziejów od pojawienia się kultury słowiańskiej, poprzez wieki formowania się struktur plemiennych (przedpaństwowych), funkcjonowania grodów wiązanych przez naukę i tradycję z tzw. Grodami ....., następnie czas istnienia województwa ...... Zakres chronologiczny rozważań zamyka wygaśnięcie wyjątkowego dla regionu rodu ...... Opracowania wchodzące w skład publikacji obejmą niezwykłe obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie ww. gmin.

W wyniku realizacji operacji zostanie opracowana i wydana w 500 egzemplarzach książka pt: ....... oraz zostanie opracowany i wydany e-book pod tym samym tytułem, w ilości 500 egzemplarzy.

Wydatki ponoszone na realizację operacji - zadania udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie ..... Niniejsza interpretacja jest niezbędnym dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o płatność. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie w Urzędzie Skarbowym zarejestrowane jest jako bierny podatnik podatku VAT. Publikacja będzie bezpłatnie udostępniana i bez żadnych ograniczeń wszystkim zainteresowanym. W ramach realizacji operacji Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi. Umowa przyznania pomocy pokrywa część kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT zaliczany jest do kosztów kwalifikowalnych, z których to dokonane zostanie dofinansowanie.

Po zakończeniu realizacji operacji Stowarzyszenie nie będzie czerpało opodatkowanych dochodów ponieważ na wszystkich książkach zostanie zamieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków europejskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją operacji .... - opracowanie, druk i promocja książki i e-booka....

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT, to nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartych w posiadanych fakturach dokumentujących wykonanie zadanie jakim jest opracowanie, druk i promocja książki i e-booka. Stowarzyszenie nie ma obowiązku rejestracji w Urzędzie Skarbowym w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku VAT czynni - zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a zatem nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizowanym projektem.

Wnioskodawca realizuje operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatki objęte umową obejmują koszty związane z opracowywaniem, drukiem i promocją monografii miejscowości. W wyniku realizacji opisanej operacji Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi. W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zgodnie z art. 119 ust. 4 podatnikom, o których mowa w ust. 3 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turystów. Zatem bezpłatne przekazanie takiej publikacji - książki i e-booka wpłynie na zapoznanie się również z historią wybranych miejscowości i gmin, jak i miejscami ciekawymi do zwiedzenia przez turystę.

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie została w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizuje operację - opracowanie, druk i promocja książki i e-booka.

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Cel opiera się na naukowym opracowaniu i opublikowaniu wybranych, najbardziej istotnych zagadnień dotyczących dziejów obszaru gmin tworzących Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie: ..........., sięgających okresu średniowiecza (VI-XV w.) oraz okresu staropolskiego (XVI-XVIII w.) i wytyczenia dalszych kierunków badawczych. Treść pracy dotyczyć będzie ważnego dla regionu okresu dziejów od pojawienia się kultury słowiańskiej, poprzez wieki formowania się struktur plemiennych (przedpaństwowych), funkcjonowania grodów wiązanych przez naukę i tradycję z tzw. Grodami ....., następnie czas istnienia województwa ....... Zakres chronologiczny rozważań zamyka wygaśnięcie wyjątkowego dla regionu rodu ...... Opracowania wchodzące w skład publikacji obejmą niezwykłe obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie ww. gmin.

W wyniku realizacji operacji zostanie opracowana i wydana w 500 egzemplarzach książka pt: ........ oraz zostanie opracowany i wydany e-book pod tym samym tytułem, w ilości 500 egzemplarzy.

Wydatki ponoszone na realizację operacji - zadania udokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako bierny podatnik podatku VAT. Publikacja będzie udostępniana bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń wszystkim zainteresowanym. W ramach realizacji operacji Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących do realizacji ww. operacji.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją operacji - opracowanie, druk i promocja książki i e-booka, ponieważ realizacja operacji nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/443-577/14/LG | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ILPP1/443-787/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.