IPTPP1/443-845/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji ...?
IPTPP1/443-845/14-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. obniżenie podatku należnego
 3. projekt
 4. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015r.) o przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego do postawionego w uzupełnieniu wniosku pytania.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ...... „....” jest zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, mających za zadanie:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy ........
 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Podstawy prawne działania Stowarzyszenia Rozwoju Gminy ........ „.......”.

 1. Statut Stowarzyszenia.
 2. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Na terenie gminy ....... działają zespoły śpiewacze: „....” .... -10 osób, „....” .... -12 osób, „.....” ..... -13 kobiet, 6 mężczyzn, „.....” ..... - 12 osób, „.....” .....- 5 osób. Aktualnie zespoły liczą 58 osób. Zespoły śpiewają piosenki ludowe i obrzędowe z terenu działania Stowarzyszenia, biesiadne i popularne, pieśni patriotyczne i religijne oraz własne na każdą okazję. Ww. zespoły występują na uroczystościach lokalnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Barierą wpływającą niekorzystnie na wizerunek zespołów jest brak elementów strojów ludowych: butów, bluzek, koszul, gorsetów, spodni, kamizelek, kapeluszy, spódnic i korali.

Wskaźnik produktu:

 1. Liczba zakupionych butów-kozaki-damskie - 22 pary (zespół R. -10 par, zespół J. - 12 par).
 2. Liczba zakupionych butów -kozaki -męskie - 6 par (zespół Z. - 6 par).
 3. Liczba zakupionych bluzek białych - damskie -12 szt. (zespół E. - 12 szt.).
 4. Liczba zakupionych gorsetów- damskie-13 szt. (zespół Z. -13 szt.).
 5. Liczba zakupionych spodni - męskie - 6 szt. (zespół Z. – 6 szt.).
 6. Liczba zakupionych koszul- męskie - 5 szt. (zespół K. - 5 szt.).
 7. Liczba zakupionych kamizelek-męskie - 11 szt. (zespół . - 6 szt., zespół K. – 5 sztuk).
 8. Liczba zakupionych kapeluszy - męskie - 6 szt. (zespół . - 6 sztuk).
 9. Liczba zakupionych spódnic - 13 szt. (zespól Z. - 13 sztuk).
 10. Liczba zakupionych korali - 12 szt. (zespół J. - 12 sztuk).

Wskaźnik rezultatu - 5 zespołów śpiewaczych zostanie doposażonych w elementy strojów ludowych, w których będą brać udział w różnego rodzaju imprezach (dożynki, przeglądy pieśni religijnych, ludowych, patriotycznych). Na wszystkich imprezach zespoły występują bezpłatnie, w ciągu roku takich występów jest ok. 20.

W chwili obecnej powyższe stroje nie zostały jeszcze zakupione.

Jednym z wymaganych załączników do ww. wniosku o przyznanie płatności jest dołączenie interpretacji indywidualnej z Izby Skarbowej o kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT.

Towary zakupione w ramach niniejszego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu, Stowarzyszenie nie będzie czerpało korzyści materialnych z przekazania zespołom strojów.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, więc nie odzyskuje podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji odnośnego działania będą wystawiane na Stowarzyszenie.

Jeśli Stowarzyszenie odzyskuje podatek VAT z Urzędu Skarbowego, to wydatek ten jest kosztem niekwalifikowalnym do współfinansowania.

Jeśli Stowarzyszenie nie odzyskuje podatku VAT z Urzędu Skarbowego, to wydatek ten jest kosztem kwalifikowalnym w całości (brutto).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w związku z realizacją projektu, objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy ...... „........” przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), w związku z realizacją projektu, w ramach PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ..... „.......” nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje jedynie, gdy spełnione są dwa warunki:

 1. Beneficjent jest podatnikiem VAT,
 2. Zakupione przez Beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zaprezentowanym stanie faktycznym powyższe warunki nie są spełnione. Tym samym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ....... „.......” nie jest uprawnione w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe do obniżenia kwoty podatku należnego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu.

Tym samym, zgodnie z powołaną zasadą podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Na terenie gminy ...... działają zespoły śpiewacze, które śpiewają piosenki ludowe i obrzędowe z terenu działania Stowarzyszenia, biesiadne i popularne, pieśni patriotyczne i religijne oraz własne na każdą okazję. Ww. zespoły występują na uroczystościach lokalnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Barierą wpływającą niekorzystnie na wizerunek zespołów jest brak elementów strojów ludowych takich jak buty, bluzki, koszule, gorsety, spodnie, kamizelki, kapelusze, spódnice i korale. Na wszystkich imprezach zespoły występują bezpłatnie. Towary zakupione w ramach niniejszego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu, Stowarzyszenie nie będzie czerpało korzyści materialnych z przekazania zespołom strojów. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. działania będą wystawiane na Stowarzyszenie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, towary zakupione w ramach niniejszego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ towary zakupione w ramach niniejszego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

obniżenie podatku należnego
IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-1170/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IBPP4/4512-12/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.