IPTPB3/423-147/12-4/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2012 r. (data wpływu 20 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2012 r. (data wpływu 10 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów przeznaczonych na cele oświatowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów przeznaczonych na cele oświatowe.

Z uwagi na braki ww. wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr IPTPB3/423- 147/12-2/GG, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 29 czerwca 2012 r.

W dniu 10 lipca 2012 r. w ustawowym terminie wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach swoich celów statutowych dąży do: wspierania idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru.

Działania te realizuje poprzez:

 1. Reprezentowanie zrzeszonych członków Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym.
 2. Inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych - dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania.
 3. Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych samorządów i realizowanych zadań zleconych lub powierzonych.
 4. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów.
 5. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych, służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów, w tym restrukturyzacji obszarów wiejskich.
 6. Podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych, inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój obszaru działania zrzeszonych podmiotów w szczególności w zakresie:
  1. gospodarki wodnej oraz ochrony wód dorzecza rzeki,
  2. gospodarki odpadami,
  3. poprawy stanu dróg,
  4. rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego i drobnej przedsiębiorczości,
 7. Rozwój edukacji dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania Stowarzyszenia, w tym edukacji ekologicznej.
 8. Opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast.
 9. Inicjowanie i wspieranie budowy i organizacji pierwotnego rynku rolnego, oraz rolniczych grup producenckich.
 10. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i innych Członków Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków.
 12. Upowszechnienie zasad i dostosowanie się do wymogów i praw obowiązujących w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych do harmonijnej przyszłej współpracy z partnerami zagranicznymi.

W ramach podejmowanych działań Wnioskodawca prowadzi projekt pn. Program „...”. Program ten polega m.in. na objęciu wsparciem osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i z uwagi na nieaktywność zawodową związaną z opieką nad dziećmi, uzależnienie, czy też powrót na rynek pracy po chorobie, są długotrwale bezrobotni, a co za tym idzie, mają problem w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Program ten ma również na celu zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie powiatu przez reintegrację zawodową i społeczną grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Programu „...” osoby bezrobotne zatrudnione zostają przez Wnioskodawcę na okres wiosna - jesień do realizacji zajęć warsztatowych i przeprowadzania lekcji pokazowych dla dzieci, młodzieży i grup odwiedzających Muzeum i Skansen. W ramach programu osoby wytwarzają produkty rękodzielnicze, które Wnioskodawca chciałby sprzedawać a uzyskane środki przeznaczać na swoje cele statutowe.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do KRS.

Cele statutowe, na które będą przeznaczone środki pozyskane w ramach programu „...” to inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów, oraz Rozwój edukacji dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania Wnioskodawcy, w tym edukacji ekologicznej. Cele te wspierane będą poprzez przeznaczenie środków głównie na organizację lekcji pokazowych i warsztatów służących promowaniu kultury, w szczególności na koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia lekcji pokazowych i zajęć warsztatowych, zwrot kosztów dojazdu dla osób prowadzących lekcje i warsztaty, wynajem sal.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione z podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Organizacje pożytku publicznego tworzone są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także w szczególności przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - a takim stowarzyszeniem jest właśnie Wnioskodawca.

Artykuł 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wymienia cele, jakimi zajmują się te organizacje. Są nimi w szczególności:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz etnicznych i języka polskiego;
 6. ochrona i promocja zdrowia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 14. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. turystyka i krajoznawstwo;
 19. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 20. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwo i ochrona ludności;
 23. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 25. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promocja i organizacja wolontariatu.

Tak więc należy przyjąć, że działalność Wnioskodawcy mieści się w tym katalogu. Wydatkowanie dochodów na którykolwiek z ww. celów stanowiących jednocześnie działalność organizacji pożytku publicznego powoduje uzyskanie prawa do zwolnienia z podatku dochodowego dla tych dochodów. Zwolnienie nie będzie miało miejsca, jeśli dochody zostaną przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalność odpłatną pożytku publicznego jest sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponieważ osoby zatrudnione są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a jednym z celów realizacji programu jest ich reintegracja zawodowa, to należy przyjąć, iż sprzedaż pamiątek wytworzonych przez te osoby będzie działalnością statutową odpłatną a nie działalnością gospodarczą.

Skoro więc podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś jego cele statutowe są zbieżne z celami wymienionymi w cytowanym artykule, należy przyjąć, iż prowadzona działalność podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, także w zakresie sprzedaży pamiątek.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, iż art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określa cele statutowe, które podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych wskazując m.in działalność oświatową, zdaniem Stowarzyszenia - taka działalność odpowiada wskazanej w statucie Stowarzyszenia działalności, jako rozwój edukacji dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania Stowarzyszenia, w tym edukacji ekologicznej.

Ponieważ dochody uzyskane ze sprzedaży pamiątek będą w całości przeznaczone na prowadzenie lekcji, warsztatów, a więc na działalność oświatową, dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach swoich celów statutowych dąży do: wspierania idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do KRS.

W ramach podejmowanych działań Wnioskodawca prowadzi projekt pn. Program „...” polegający na objęciu wsparciem osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i z uwagi na nieaktywność zawodową związaną z opieką nad dziećmi, uzależnienie, czy też powrót na rynek pracy po chorobie, są długotrwale bezrobotni, a co za tym idzie, mają problem w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Program ten ma również na celu zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie powiatu przez reintegrację zawodową i społeczną grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele statutowe, na które będą przeznaczone środki pozyskane w ramach programu „...” to inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów, oraz rozwój edukacji dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania Wnioskodawcy, w tym edukacji ekologicznej. Cele te wspierane będą poprzez przeznaczenie środków głównie na organizację lekcji pokazowych i warsztatów służących promowaniu kultury, w szczególności na koszty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia lekcji pokazowych i zajęć warsztatowych, zwrot kosztów dojazdu dla osób prowadzących lekcje i warsztaty, wynajem sal.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. W myśl art. 33 ust. 2 tej ustawy, stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie nie zostały wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, stowarzyszenia – tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną – podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że ustalają one dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zawarł katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Podkreślenia wymaga, iż ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Należy podkreślić, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który Stowarzyszenie najpierw dochód przeznaczyło, a następnie wydatkowało.

Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu. A zatem, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie przeznaczy i bez względu na termin wydatkuje dochody z tego tytułu na realizację celów statutowych tożsamych z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4, dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Jednocześnie nadmienia się, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Wymóg ten w równym stopniu dotyczy sformułowania ustawy, jak też wymienionych w statucie rodzajów statutowej działalności jednostki, co oznacza, iż nie mogą być one poddane wykładni rozszerzającej.

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej określonych warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego skutkuje tym, iż Stowarzyszenie musi się liczyć z obowiązkiem poniesienia ciężaru podatku dochodowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4. W konsekwencji uzasadnionym jest odwołanie się w tym zakresie do definicji słownikowych.

Powołując się na słownikowe znaczenie (za Słownikiem Języka Polskiego PWN) należy stwierdzić, iż:

 • przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości, zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej;
 • przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie.

W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Organ podatkowy, wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Stowarzyszenie jest uprawnione do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskanych ze sprzedaży rękodzieła wykonanych przez bezrobotnych artystów, o ile przedmiotowe dochody zostaną przeznaczone i wydatkowane na cele oświatowe. W rozpatrzonej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.