IPPP3/4512-810/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Jakie stawki podatku od towarów i usług są właściwe dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej, tj. dla:1. organizowania i prowadzenia zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami;2. organizowania i prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym;3. organizowania i prowadzenia różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych;4. przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia;5. organizowania i prowadzenia zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger;6. organizowania obozów treningowych i szkoleniowych?
IPPP3/4512-810/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. stowarzyszenia
 3. usługi związane ze sportem
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełniony w dniu 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 grudnia 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 14 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku:

 • zajęć o charakterze sportowym, z zakresu nauki pływania dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną oraz zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (pytanie 1) – jest prawidłowe,
 • prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym (pytanie 2) – jest prawidłowe,
 • organizowania różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych (pytanie 3) - jest prawidłowe,
 • przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia (pytanie 4) – jest prawidłowe,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger (pytanie 5) – jest prawidłowe,
 • organizowania obozów treningowych i szkoleniowych dla uczestników prowadzonych zajęć (część pytania 6) – jest prawidłowe,
 • organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych dla rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć (część pytania 6) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na świadczone usługi. Wniosek został uzupełniony w dniu 18 grudnia 2015 r. (data nadania) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 grudnia 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 14 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, którego podstawową (statutową) działalnością jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie ze statutem działalność Stowarzyszenia ma przede wszystkim następujące cele:

 • Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami.
 • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki pływania.
 • Promowanie młodych talentów w różnych dziedzinach sportu. Promowanie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń.
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości między innymi poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 • Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, krajoznawczej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Działania wspomagające zdrowie małych dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
 • Promocja zdrowia, w szczególności aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania.
 • Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych.
 • Działalność w zakresie zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa osób w akwenach.
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalność na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 • Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu.

Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje m.in.:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami;
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym;
 3. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych;
 4. przygotowywanie uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia;
 5. organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger;
 6. organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych.

Działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Stowarzyszenie odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczony jest na cele działalności statutowej Stowarzyszenia, wskazane powyżej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, sportem są „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy działalność sportowa jest prowadzona przez osoby prawne (a więc w tym przez Stowarzyszenie), a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy taka działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

Tym samym Stowarzyszenie winno być uznane za klub sportowy, gdyż prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług działalność w tym zakresie prowadzona przez jednostki określane mianem „klubu sportowego” w rozumieniu zapisów ustawy o sporcie, jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkami wymienionymi w dalszej części przepisu. Zatem uznać należy, że Wnioskodawca działa w formie klubu sportowego.

W uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniono, że:

Po pierwsze, Stowarzyszenie jest klubem sportowym. W ramach realizacji celów statutowych, prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie. Zgodnie z tą ustawą (tj. ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.) sportem są „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy działalność sportowa jest prowadzona przez osoby prawne (a więc w tym przez Stowarzyszenie), a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy taka działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

Po drugie poinformowano, iż w ramach:

 • punktu 1. „organizowania zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami”, Stowarzyszenie (klub sportowy) prowadzi przede wszystkim zajęcia nauki pływania. Zajęcia te prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną. Zajęcia te polegają (w zależności od poziomu zaawansowania uczestników) na: adaptacji uczestników z wodą (oswojeniu z nowym środowiskiem, myciu, chlapaniu, wejściu do wody, chodzeniu po dnie, zanurzaniu głowy, skakaniu do wody z półprzysiadu); nauce leżenia na wodzie na plecach i brzuchu przy pomocy makaronów pływackich; ćwiczeniu pracy nóg do stylu grzbietowego i kraulowego; ćwiczeniach wypornościowych (np. korek, meduza); skokach do wody z różnych pozycji; ćwiczeniach oddechowych; nauce pływania stylem grzbietowym i kraulowym.

Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Głównym celem tych zajęć jest korekcja wad postawy, a także wpajanie dzieciom nawyku trzymania prawidłowej postawy ciała poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, przyborów i sposobów ułożenia ciała na wodzie.

Powyższe usługi są związane z dyscypliną sportową - pływaniem, a świadczone są w ramach następujących celów statutowych:

Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami”.

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie nauki pływania”.

Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych”.

 • punktów 2, 3 i 4, tj. „prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym; organizowania różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych; przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia” stowarzyszenie w ramach świadczonych usług prowadzi treningi biegowe oraz zajęcia doszkalające naukę pływania, które polegają na profesjonalnym przygotowaniu uczestników, zarówno technicznie, siłowo, jak i wydolnościowo, do udziału w triatlonie (dyscyplinie sportowej będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania) oraz maratonach pływackich. Usługi te przeznaczone są dla osób dorosłych, będących na poziomie zaawansowanym. Związane są z dyscyplinami sportowymi - pływaniem i bieganiem, a świadczone są w ramach celu statutowego: „Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych”.
 • punktu 5. tj. „prowadzenia zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger”, Stowarzyszenie prowadzi zajęcia hydroterapii dla dzieci z różnego typu zaburzeniami, (m.in. autyzm, asperger). Hydroterapia to leczenie polegające na wykorzystaniu wody w leczeniu chorób, w łagodzeniu bólu, osiąganiu uczucia odprężenia i podtrzymywaniu dobrego stanu zdrowia. Oferowane ćwiczenia w wodzie wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dzieci, wyrównują napięcie mięśniowe, wpływają dodatnio na ogólną odporność organizmu, stanowią doskonałą gimnastykę mięśni i stawów, zatem realizują poniższy cel statutowy:
  Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami”.
 • punktu 6. tj. „organizowania obozów treningowych i szkoleniowych”, Stowarzyszenie organizuje obozy pływackie i narciarsko-pływackie dla uczestników prowadzonych zajęć oraz ich rodziców i znajomych. Celem tych obozów jest wyrobienie wśród uczestników nawyku aktywnego wypoczywania, podnoszenie ich sprawności fizycznej, zdobywanie umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie, a także nauka pływania bądź doskonalenie umiejętności uczestników w tym zakresie.

Usługi te związane są z takimi dyscyplinami sportowymi, jak pływanie i narciarstwo, a świadczone są w ramach poniższych celów statutowych:

Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych”.

Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób z różnymi dysfunkcjami”.

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w szczególności w zakresie nauki pływania”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jakie stawki podatku od towarów i usług są właściwe dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej, tj. dla:

 1. organizowania i prowadzenia zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami;
 2. organizowania i prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym;
 3. organizowania i prowadzenia różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych;
 4. przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia;
 5. organizowania i prowadzenia zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger;
 6. organizowania obozów treningowych i szkoleniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym, z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Wnioskodawca zgodnie ze statutem prowadzi działalność obejmującą:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami;
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym;
 3. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych;
 4. przygotowywanie uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia;
 5. organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami;
 6. organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, sportem są „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy działalność sportowa jest prowadzona przez osoby prawne (a więc w tym przez Stowarzyszenie), a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy taka działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Tym samym Stowarzyszenie winno być uznane za klub sportowy, gdyż prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług działalność w tym zakresie prowadzona przez jednostki określane mianem „klubu sportowego” w rozumieniu zapisów ustawy o sporcie, jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkami wymienionymi w dalszej części przepisu. Zatem uznać należy, że Wnioskodawca działa w formie klubu sportowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi opisane w pkt 1-5, są ściśle związane ze sportem. Stowarzyszenie jest podmiotem, którego celem statutowym jest m.in. działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Jego działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Pobierane przez nie opłaty mają na celu pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń opisanych w stanie faktycznym wniosku, a jego celem nie jest systematyczne dążenie do osiągania zysku.

Powyższe oznacza, że świadczone przez Stowarzyszenie odpłatnie usługi z działalności statutowej zawarte w pkt 1-5 spełniają przesłanki niezbędne dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z kolei organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych, zawartych w pkt 6, podlega zwolnieniu od VAT, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż obozy organizowane są wyłącznie w celu edukacji sportowej, są konieczne do uprawiania sportu i organizowania wychowania fizycznego, są świadczone przez Stowarzyszenie, które nie jest nastawione na osiąganie zysków (a powstały ewentualny zysk nie jest osiągany w sposób systematyczny i zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia), jak również jest świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

Zwolnienie wynikające z ww. przepisu poparte jest również art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i ma charakter zwolnienia mieszanego (przedmiotowo-podmiotowego). Oznacza to, iż zwolnieniem są objęte tylko określone usługi świadczone przez spełniający do korzystania ze zwolnienia podmiot. W ocenie podmiotu, uwzględniając cele działalności, spełnia on warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia w zakresie podmiotowym. Również usługi te mieszczą się w kategorii usług kwalifikujących się do zwolnienia przedmiotowego, ponieważ Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz propagowania sportu i umożliwiają one uprawianie sportu na właściwym poziomie, podnoszenie umiejętności, a tym samym zainteresowania tym sportem. Ponadto świadczone usługi są prowadzone na rzecz osób uprawiających sport.

Dla zastosowania zwolnienia od VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest istotne, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport jako członek Stowarzyszenia, czy też nie będąc jego członkiem. Warunkiem przewidzianym w tym przepisie jest aby osoby, na rzecz których wykonywane są usługi, uprawiały sport. Status członkowski w Stowarzyszeniu nie ma znaczenia. Nie jest również istotne, czy jest to osoba uprawiająca sport jako sportowiec zawodowy, posiadający licencję sportową, czy sportowiec amator - osoba nie posiadająca licencji sportowej zawodnika. W istocie zwolnieniem od VAT mogą być objęte usługi ściśle związane z osobami uprawiającymi sport i nie należy dokonywać rozróżnienia z uwagi na przynależność członkowską, czy sposób i okoliczności, w jakich sport ten jest uprawiany (sport zawodowy, bądź amatorski). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem, świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, jeśli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami, organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym, organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych, przygotowywaniu uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia, organizowaniu i prowadzeniu zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami, organizowaniu obozów treningowych i szkoleniowych, korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie jest istotne, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport jako członek Stowarzyszenia, czy też nie będąc jego członkiem, jak również bez znaczenia pozostaje, czy nabywca świadczenia jest osobą uprawiającą sport jako sportowiec zawodowy czy amator.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • zajęć o charakterze sportowym, z zakresu nauki pływania dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną oraz zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (pytanie 1) – jest prawidłowe,
 • prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym (pytanie 2) – jest prawidłowe,
 • organizowania różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych (pytanie 3) - jest prawidłowe,
 • przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia (pytanie 4) – jest prawidłowe,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger (pytanie 5) – jest prawidłowe,
 • organizowania obozów treningowych i szkoleniowych dla uczestników prowadzonych zajęć (część pytania 6) – jest prawidłowe,
 • organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych dla rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć (część pytania 6) – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Należy zauważyć, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz, który nie jest nastawiony na osiąganie zysków.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, stowarzyszeń oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają również definicji sportu. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji powołanej wyżej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 tej ustawy – sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Na podstawie ust. 2 tego artykułu, sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, którego podstawową (statutową) działalnością jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje m.in.:

 1. organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze sportowym, m.in. z zakresu nauki pływania, zajęć z elementami terapii w wodzie, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzonych z seniorami, kobietami w ciąży, po urodzeniu dziecka, jak i z niemowlętami
  Stowarzyszenie prowadzi przede wszystkim zajęcia nauki pływania. Zajęcia te prowadzone są dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną. Zajęcia te polegają (w zależności od poziomu zaawansowania uczestników) na: adaptacji uczestników z wodą (oswojeniu z nowym środowiskiem, myciu, chlapaniu, wejściu do wody, chodzeniu po dnie, zanurzaniu głowy, skakaniu do wody z półprzysiadu); nauce leżenia na wodzie na plecach i brzuchu przy pomocy makaronów pływackich; ćwiczeniu pracy nóg do stylu grzbietowego i kraulowego; ćwiczeniach wypornościowych (np. korek, meduza); skokach do wody z różnych pozycji; ćwiczeniach oddechowych; nauce pływania stylem grzbietowym i kraulowym.
  Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Głównym celem tych zajęć jest korekcja wad postawy, a także wpajanie dzieciom nawyku trzymania prawidłowej postawy ciała poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, przyborów i sposobów ułożenia ciała na wodzie.
 2. organizowanie i prowadzenie zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym
 3. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych
 4. przygotowywanie uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia
  Stowarzyszenie w ramach świadczonych usług, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 prowadzi treningi biegowe oraz zajęcia doszkalające naukę pływania, które polegają na profesjonalnym przygotowaniu uczestników, zarówno technicznie, siłowo, jak i wydolnościowo, do udziału w triatlonie (dyscyplinie sportowej będącej kombinacją pływania, kolarstwa i biegania) oraz maratonach pływackich. Usługi te przeznaczone są dla osób dorosłych, będących na poziomie zaawansowanym. Związane są z dyscyplinami sportowymi - pływaniem i bieganiem.
 5. organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger
  Stowarzyszenie prowadzi zajęcia hydroterapii dla dzieci z różnego typu zaburzeniami, (m.in. autyzm, asperger). Hydroterapia to leczenie polegające na wykorzystaniu wody w leczeniu chorób, w łagodzeniu bólu, osiąganiu uczucia odprężenia i podtrzymywaniu dobrego stanu zdrowia. Oferowane ćwiczenia w wodzie wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dzieci, wyrównują napięcie mięśniowe, wpływają dodatnio na ogólną odporność organizmu, stanowią doskonałą gimnastykę mięśni i stawów.
 6. organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych
  Stowarzyszenie organizuje obozy pływackie i narciarsko-pływackie dla uczestników prowadzonych zajęć oraz ich rodziców i znajomych. Celem tych obozów jest wyrobienie wśród uczestników nawyku aktywnego wypoczywania, podnoszenie ich sprawności fizycznej, zdobywanie umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie, a także nauka pływania bądź doskonalenie umiejętności uczestników w tym zakresie.
  Działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Stowarzyszenie odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczony jest na cele działalności statutowej Stowarzyszenia.
  Stowarzyszenie jest klubem sportowym. W ramach realizacji celów statutowych, prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie.

Mając na uwadze treść art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest podmiotem upoważnionym do korzystania z przedmiotowego zwolnienia. Jak wskazał Wnioskodawca jest klubem sportowym. Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Ponadto w ramach realizacji celów statutowych Wnioskodawca prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Niemniej jednak należy stwierdzić, że nie wszystkie ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy mogą korzystać usługi (z pewnymi wyłączeniami, które jednakże nie dotyczą Wnioskodawcy) ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Jak wynika z wcześniej cytowanego przepisu sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy korzystają zatem usługi objęte pytaniami od 1 do 5. Usługi zajęć o charakterze sportowym, z zakresu nauki pływania dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i dla osób dorosłych, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną; usługi zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; prowadzenia zajęć dla grup triatlonowych, składających się z osób dorosłych zainteresowanych rozwojem swojej sprawności fizycznej w stopniu zaawansowanym; organizowania różnorodnych form aktywności o charakterze sportowym, w szczególności treningów doskonalących umiejętności pływania oraz treningów biegowych; przygotowywania uczestników do udziału w zawodach sportowych promujących aktywny tryb życia oraz organizowanie i prowadzenie zajęć w wodzie dla dzieci z różnego typu zaburzeniami np. autyzm, asperger należy uznać za ściśle związane ze sportem świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań od 1 do 5 jest prawidłowe.

Ze zwolnienia od podatku korzystają również usługi organizowania obozów treningowych i szkoleniowych (obozy pływackie i narciarsko-pływackie) ale tylko dla uczestników prowadzonych zajęć. Organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych przez kluby sportowe dla osób uprawiających sport wpisuje się w cel zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Organizowanie obozów treningowych i szkoleniowych, których celem jest wyrobienie wśród uczestników nawyku aktywnego wypoczywania, podnoszenie ich sprawności fizycznej, zdobywanie umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie, a także nauka pływania bądź doskonalenie umiejętności uczestników w tym zakresie należy uznać za usługi ściśle związane ze sportem świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części pytania 6 jest prawidłowe.

Natomiast usług organizowania obozów treningowych i szkoleniowych (obozy pływackie i narciarsko-pływackie) na rzecz rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć nie można uznać za usługi podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Usługi świadczone na rzecz obecnych na obozach treningowych i szkoleniowych rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć nie spełniają kryteriów usług ściśle związanych ze sportem świadczonych na rzecz osób uprawiających sport. Z treści przedmiotowego przepisu jednoznacznie wynika, że zwolnieniem objęte są usługi świadczone na rzecz osób uprawiających sport. W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca różnicuje uczestników obozu na „uczestników prowadzonych zajęć” oraz „rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć” jedynie usługi organizowania obozów treningowych i szkoleniowych na rzecz „uczestników prowadzonych zajęć” można uznać za usługi świadczone na rzecz osób uprawiających sport natomiast usług organizowania obozów treningowych i szkoleniowych na rzecz „rodziców i znajomych uczestników prowadzonych zajęć” nie można uznać za usługi świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

Tym samym świadczone przez klub sportowy tego rodzaju usługi podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tej części pytania 6 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Zatem tut. Organ nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a interpretację wydaje się w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.