IPPP3/443-1187/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
IPPP3/443-1187/14-3/MCinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji „Festiwal” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji „Festiwal”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r, nie jest też płatnikiem podatku VAT. Wszelkie prowadzone działania mają charakter społeczny.

Stowarzyszenie zrealizowało operację w ramach działania 413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. małe projekty, które finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (80%) oraz środków budżetu państwa (20%).

Zrealizowana operacja dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie to polega na zwrocie (refundacji) 80%, nie więcej niż 50 000 zł, poniesionych koszów określonych jako kwalifikowane w ramach powyższego działania, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja pt.: „Festiwal” została zrealizowana w listopadzie 2014 r.

Celem imprezy było pielęgnowanie tradycyjnej, polskiej, ludowej pieśni religijnej. Stworzenie możliwości prezentacji artystycznej zespołów, chórów i solistów działających przy parafiach, szkołach, domach kultury itp. Festiwal był imprezą jednodniową, ale jest wydarzeniem cyklicznie się powtarzającym od 2008 roku. Festiwal jest widowiskiem szerokiej publiczności.

Na realizację operacji zostały poniesione wydatki (koszty):

  1. nagłośnienie, oświetlenie wraz z obsługującymi - koszt 6.000,00 zł. (wydatek opodatkowany podatkiem VAT)
  2. wynagrodzenie dla jurorów (3 osoby) - koszt 1.500,00 zł. (wydatek nie zawiera podatku VAT)
  3. poczęstunek uczestników (200 osób) - koszt 5.000,00 zł. (wydatek nie zawiera podatku VAT)
  4. gwiazda festiwalu - koszt 6.000,00 zł, (wydatek nie zawiera podatku VAT)
  5. wartość pracy społecznej nieodpłatnej na rzecz realizacji operacji (wydatek nie zawiera podatku VAT)
  6. konferansjer - umowa o dzieło (wydatek nie zawiera podatku VAT).

Udział w festiwalu był bezpłatny.

Na realizację operacji zostały zaangażowane środki finansowe pochodzące z kredytu bankowego na zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie może odliczyć naliczony podatek VAT z faktur, które otrzymało od dostawców towarów i usług w ramach zrealizowanych operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskać uiszczonego podatku VAT ponieważ, nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w rejestrach podatników VAT, tym samym podatek VAT jest dla Stowarzyszenia kosztem kwalifikowanym.

Realizowana operacja pt.: „Festiwal” nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazano powyżej Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może odzyskać podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca ponownie wskazał, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Stowarzyszenie zrealizowało operację pt.: „Festiwal” w ramach działania 413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem imprezy było pielęgnowanie tradycyjnej, polskiej, ludowej pieśni religijnej, stworzenie możliwości prezentacji artystycznej zespołów, chórów i solistów działających przy parafiach, szkołach, domach kultury. W ramach tego projektu zostały zakupione określone towary i usługi związane ze zrealizowaną operacją. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie były wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od dostawców towarów i usług w ramach realizacji operacji „Festiwal”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu zauważyć należy, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zrealizowanej operacji „Festiwal”. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zrealizowanej operacji pt.: „P.”, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-21/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-1244/14-5/MC | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
IPPP3/443-1187/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.