IPPP2/4512-275/15-5/AOg/AO | Interpretacja indywidualna

Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art. 87 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-275/15-5/AOg/AOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania VAT przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania VAT przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania. Wniosek uzupełniono poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania powołane zostało w celu realizacji programu Leader, zgodnie z ustawą z 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.Nr. 64, poz.42). Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność oddolna, która poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów stworzy lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców wsi, w obszarze Gmin: .... Władze tych samorządów przystąpiły do realizacji projektu polegającego na utworzeniu Lokalnej Grupy Działania, zawierając stosowne porozumienie. Realizując cel statutowy stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jej członków, jak też osób niezrzeszonych. Nie prowadzi działalności dochodowej. Nie jest płatnikiem VAT i tym samym nie ma możliwości odzyskania VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zwrócono się o wydanie interpretacji dotyczącej braku możliwości odzyskania VAT przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania.

Zdaniem Wnioskodawcy Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości odzyskania VAT.

Zgodnie Art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione są z podatku usługi świadczone przez statutowe organizacje członkowskie. Taką organizacją bez wątpienia jest Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania. Ma ona na celu w szczególności:

  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
  3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).
  4. przeprowadzanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania jest możliwe z udziałem środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich. Przyznana pomoc finansowa uwzględnia w kosztach kwalifikowanych VAT. Lokalna Grupa Działania ubiega się o refundację poniesionych wydatków w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybie przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie LGD” objętego programem PROW na lata 2007-2013 (Dz.U.Nr.103, poz.660), w tym samym wnosi o refundację kosztów VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 2 pkt 1 wynika że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Stowarzyszenie zostało powołane w celu realizacji programu Leader, zgodnie z ustawą z 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.Nr. 64, poz.42). Założeniem Stowarzyszenia jest aktywność oddolna, która poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów stworzy lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców wsi, w obszarze Gmin: .... Władze tych samorządów przystąpiły do realizacji projektu polegającego na utworzeniu Lokalnej Grupy Działania, zawierając stosowne porozumienie. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków, jak też osób niezrzeszonych. Nie prowadzi działalności dochodowej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a wydatki, które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest spełnieniem określonych przesłanek. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, jeżeli towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego stosuje się do zarejestrowanych, czynnych podatników VAT.

W omawianej sprawie ww. warunki nie są spełnione. Jak wynika z uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki które są przedmiotem wniosku nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wobec braku spełnienia przesłanki dotyczącej związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu podatku na zasadach przewidzianych w art. 87 ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Na mocy z art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego ( § 2 tego artykułu). Niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Z uwagi na fakt, że Strona w dniu 26 marca 2015 r. dokonała opłaty tytułem wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w wysokości 75 zł różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.