IPPP2/443-1013/12-9/AK | Interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy wartość sprzedaży uzyskana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 150 000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do dokonania rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i rozliczania podatku VAT z całości prowadzonej działalności, obejmującej również czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.
IPPP2/443-1013/12-9/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność statutowa
 2. organizacje pożytku publicznego
 3. podatnik czynny
 4. rejestracja
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2012r. (data wpływu 8 października 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług przez Zakład Aktywności Zawodowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług przez Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-2/AK i Nr IPPB5/443-986/12-2/RS z dnia 21 listopada 2012r. (data doręczenia 29 listopada 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-4/AK z dnia 14 grudnia 2012r. (data doręczenia 18 grudnia 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz określonych w statucie. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne,
 • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno- wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii,
 • placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych,
 • placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • placówki wypoczynku i rekreacji: domów wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, integracyjne),
 • Zakład Aktywności Zawodowej.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład będzie zatrudniał 30 osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 10 osób pełnosprawnych zatrudnionych przy działalności obsługowo- rehabilitacyjnej. Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo- wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez zakład działalnością usługowo- wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego – Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy,
 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu,
 4. Wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej,
 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym,
 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 9. Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej,
 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi,
 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów bądź świadczenie usług przez Stowarzyszenie są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stowarzyszenie nie dokonuje ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ prowadzona przez Stowarzyszenie dotychczasowa działalność polegająca wyłącznie na podejmowaniu i inicjowaniu działań na rzecz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieraniu działalności kulturalno - oświatowej nie podlegała pod ustawę o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie było obowiązku zastosowania kas rejestrujących. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład z tytułu uzyskiwanych przychodów, które w całości będą przeznaczane na działalność Zakładu zobowiązany jest do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT...

Z prowadzonej działalności Zakład nie uzyskuje dochodów (przychody w całości pokrywają koszty działalności Zakładu) w związku z powyższym nie dokonuje rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, ponieważ nie posiada statusu podatnika VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP). Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z ust. 2 art. 2 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz płatnicy podatków. Natomiast stosownie do ust. 3 ww. art. 2 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

Oddział został zdefiniowany w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447) jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Natomiast zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zatem z dniem 1 maja 2004r. zakład (oddział) przestał być odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jest obowiązany we wszystkich sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT do posługiwania się NIP jednostki macierzystej. Natomiast w sprawach związanych z wykonywaniem przez zakład (oddział) funkcji płatnika, jeżeli sam wykonuje te funkcje, we własnym imieniu i na własny rachunek, w dalszym ciągu, według art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, konieczne jest posługiwanie się NIP posiadanym przez zakład (oddział).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Jak wskazuje art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej.

Natomiast z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 99 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stosownie do art. 113 ust. 1 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 cyt. ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z art. 113 ust. 5 cyt. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
 2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Zauważyć należy, iż Stowarzyszenie powołując i rejestrując Zakład Aktywności Zawodowej nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji części własnej działalności. Powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej nie spowoduje powstania nowego, odrębnego podmiotu - podatnika podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stwierdzić należy, iż zakład (oddział) posługuje się uzyskanym Numerem Identyfikacji Podatkowej wyłącznie dla celów związanych z dokonywaniem rozliczeń jako płatnik podatku oraz jako płatnik składek ubezpieczeniowych osób zatrudnionych w tym zakładzie (oddziale), a więc wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem przez zakład (oddział) funkcji płatnika. We wszystkich innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością zakłady (oddziały) zobowiązane są do posługiwania się NIP jednostki macierzystej. Wynika to z faktu, iż zakład (oddział) nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Nadanie zakładowi (oddziałowi) Numeru Identyfikacji Podatkowej nie skutkuje bowiem utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego, ale ma na celu wypełnienie wymagań ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wykonywania funkcji płatnika.

Jak wynika z okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę, Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe nie jest zobowiązane do dokonywania rozliczeń z tytułu podatku VAT z prowadzonej działalności, uwzględniającej również czynności, które będą wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.

Zauważyć jednakże należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej świadcząc usługi polegające na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, cateringu, wynajmie sali oraz pokoi hotelowych, będzie wykonywał czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podkreślić również należy, iż Stowarzyszenie, tak jak i inni podatnicy podatku od towarów i usług, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie cyt. art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2011r. limit obrotu uprawniający podatnika do zwolnienia od podatku wynosi 150 000 zł (bez kwoty podatku) i dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym tej kwoty. Przy czym stosownie do cyt. art. 113 ust. 2 do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej (150 000), nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Dlatego też w sytuacji, gdy wartość sprzedaży uzyskana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 150 000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do dokonania rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i rozliczania podatku VAT z całości prowadzonej działalności, obejmującej również czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.

Zatem Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania wskazanego w niniejszej interpretacji (pytanie oznaczone Nr 4 we wniosku z dnia 4 października 2012r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług) uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie:

 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr NIP,
 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr REGON,
 • pytania Nr 2 dotyczącego możliwości prowadzenia przez Zakład Aktywności Zawodowej działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • pytania Nr 3 i pytania Nr 5 dotyczących podatku od towarów i usług,
 • pytania Nr 4 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

- wskazanych we wniosku z dnia 4 października 2012r., wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.