IPPP2/443-1013/12-8/AK | Interpretacja indywidualna

Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, również Zakład Aktywności Zawodowej nie powinien świadczenia usług dokumentować fakturami VAT. Zauważyć jednocześnie należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej wystawiając rachunki, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, winien posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej, nazwą i adresem Stowarzyszenia.
IPPP2/443-1013/12-8/AKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik podatku od towarów i usług
 2. rachunki
 3. stowarzyszenia
 4. wystawienie faktury
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Rachunki -> Obowiązek wystawienia rachunku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2012r. (data wpływu 8 października 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur VAT przez Zakład Aktywności Zawodowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur VAT przez Zakład Aktywności Zawodowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-2/AK i Nr IPPB5/443-986/12-2/RS z dnia 21 listopada 2012r. (data doręczenia 29 listopada 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-4/AK z dnia 14 grudnia 2012r. (data doręczenia 18 grudnia 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz określonych w statucie. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne,
 • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno- wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii,
 • placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych,
 • placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • placówki wypoczynku i rekreacji: domów wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, integracyjne),
 • Zakład Aktywności Zawodowej.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład będzie zatrudniał 30 osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 10 osób pełnosprawnych zatrudnionych przy działalności obsługowo- rehabilitacyjnej. Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo- wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez zakład działalnością usługowo- wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy,
 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu,
 4. Wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej,
 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym,
 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 9. Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej,
 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi,
 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów bądź świadczenie usług przez Stowarzyszenie są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stowarzyszenie nie dokonuje ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ prowadzona przez Stowarzyszenie dotychczasowa działalność polegająca wyłącznie na podejmowaniu i inicjowaniu działań na rzecz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieraniu działalności kulturalno - oświatowej nie podlegała pod ustawę o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie było obowiązku zastosowania kas rejestrujących. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład Aktywności Zawodowej może wystawiać faktury czy tylko rachunki...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład Aktywności Zawodowej nie jest nastawiony na działalność zarobkową, która ma przynosić zyski. Prowadzenie działalności w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług, a także nie podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, ponieważ nie jest to działalność gospodarcza. Zakład Aktywności Zawodowej nie jest samodzielnym podatnikiem nie posiada odrębnego numeru NIP (posługuje się numerem NIP organizatora) w związku z czym nie może uzyskać statusu podatnika VAT. W związku z powyższym Zakład Aktywności Zawodowej prowadzący działalność w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może wystawiać faktur VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jak wynika z art. 106 ust. 4 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 68, poz. 360 ze zm.), wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 cyt. ustawy.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż podatnicy podatku od towarów i usług wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, zobowiązani są do wystawiania faktur VAT. Faktura taka winna zawierać dane określone w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przypomnieć należy, iż z art. 2 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 ze zm.) wynika, iż każdy podmiot posiadający status podatnika lub płatnika podatków lub płatnika składek ubezpieczeniowych jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Przy czym dokonujący zgłoszenia otrzymuje wyłącznie jeden NIP. Jednocześnie podkreślić należy, iż Numer Identyfikacji Podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji o nadaniu NIP. Określony Numer Identyfikacji Podatkowej może być przypisany wyłącznie jednemu podatnikowi (płatnikowi). Jak wynika bowiem z art. 11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne. Oznacza to, iż identyfikacja danego podmiotu, a tym samym wynikających z tego tytułu obowiązków odbywa się na podstawie nadanego mu Numeru Identyfikacji Podatkowej. Konsekwencją decyzji administracyjnej o nadaniu numeru NIP jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu poprzez jego NIP, nazwę i adres.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1013/12-6/AK nadanie Zakładowi Aktywności Zawodowej Numeru Identyfikacji Podatkowej nie skutkuje utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego, ale ma na celu wypełnienie wymagań ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wykonywania funkcji płatnika.

Odnosząc wskazane powyżej przepisy prawa do okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę zauważyć należy, iż z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, również Zakład Aktywności Zawodowej nie powinien świadczenia usług dokumentować fakturami VAT. Zauważyć jednocześnie należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej wystawiając rachunki, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, winien posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej, nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Zatem Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania wskazanego w niniejszej interpretacji (pytanie oznaczone Nr 3 we wniosku z dnia 4 października 2012r.) uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie:

 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr NIP,
 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr REGON,
 • pytania Nr 2 dotyczącego możliwości prowadzenia przez Zakład Aktywności Zawodowej działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • pytania Nr 4 dotyczącego podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • pytania Nr 5 dotyczącego podatku od towarów i usług,

- wskazanych we wniosku z dnia 4 października 2012r., wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.