IPPB5/4510-539/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy dochody uzyskane z preferencyjnych opłat za szkolenia jak i dostęp do Systemu MLS oferowane przez Stowarzyszenie dla jego członków będą stanowić dla Stowarzyszenia przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-539/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. przychód
 4. stowarzyszenia
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Stowarzyszenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego zarówno w rejestrze stowarzyszeń jak i w rejestrze przedsiębiorców.

Zgodnie z par. 1 ust. 2 Statutu Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, jak również osób wykonujących działalność naukową, naukowo - dydaktyczną lub publicystyczną w obszarach związanych z rynkiem nieruchomościami.

Cele statutowe Stowarzyszenia określone w par. 6 statutu będą realizowane m.in. poprzez:

 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów zawodowych (art. 1 ust. 5 statutu)
 • wypracowanie, popularyzację i wdrażanie nowoczesnych metod pracy pośredników w obrocie nieruchomościami, szczególnie poprzez propagowanie i rozwijanie systemu MLS WSPON i innych systemów wymiany ofert.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie zawarło umowę o korzystanie z Oprogramowania MLS niezbędnego dla stworzenia i prowadzenia Systemu MLS, umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji w tzw. systemie wielokrotnego oferowania MLS (ang. Multiple Listing Service). System ten ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Stowarzyszenie zawiera z zainteresowanymi agencjami nieruchomości umowę, na podstawie której udziela agencjom nieruchomości dostępu do korzystania z Systemu MLS. Na podstawie ww. umowy agencja „otrzymuje” indywidualny login i hasło do Systemu MLS umożliwiające zamieszczanie w systemie i przedstawianie klientom wszystkich ofert na wyłączność zawartych ze sprzedającymi na okres przynajmniej sześciu miesięcy.

Biura Nieruchomości uczestniczące w programie MLS płacą comiesięczny podstawowy abonament do którego mogą „dokupić” dodatkowe loginy dostępowe.

Za korzystanie z Systemu MLS, po zakończeniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego, Stowarzyszenie wystawia faktury VAT (tzw. faktury „z dołu”). Faktury te są wystawiane wszystkim użytkownikom Systemu MLS, w tym osobom będącym członkami Stowarzyszenia jak i osobom niezrzeszonym.

Stowarzyszenie organizuje także szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe adresowane zarówno do członków Stowarzyszenia jak i osób do niego nienależących.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują zniżkę zarówno przy opłacie abonamentowej za korzystanie z Systemu MLS jak i przy opłacie za szkolenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody uzyskane z preferencyjnych opłat za szkolenia jak i dostęp do Systemu MLS oferowane przez Stowarzyszenie dla jego członków będą stanowić dla Stowarzyszenia przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uzyskanie przez podatnika dochodu (także w trakcie trwania roku podatkowego) rozumianego jako środki finansowe możliwe do wydatkowania na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi - w myśl art. 7 ust. 1 ww. Ustawy przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należy zaliczyć każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została ujęta w katalogu zawartym w art. 12 ust. 4 tej ustawy. Dla uznania danego przysporzenia za przychód podatkowy nie ma znaczenia jego źródło. Przykładowe przysporzenia majątkowe zaliczane do tej kategorii zostały wymienione w art. 12 ust. 1 omawianej ustawy. Na jego mocy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe ( art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Kosztami uzyskania przychodów są natomiast - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wobec powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów z wszelkich źródeł nad kosztami ich uzyskania.

Mając na względzie konieczność spełnienia kolejnej pozytywnej przesłanki należy wskazać, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ww. ustawy, dotyczy dochodów:

 • związków zawodowych,
 • społeczno - zawodowych organizacji rolników,
 • izb rolniczych,
 • izb gospodarczych,
 • organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • spółdzielczych związków rewizyjnych,
 • organizacji pracodawców
 • partii politycznych

działających na podstawie odrębnych ustaw, w części przeznaczonej na cele statutowe.

Wnioskodawca jest, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszeniem zrzeszającym osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. W ramach realizacji działań statutowych organizuje m.in. szkolenia zawodowe które są skierowane zarówno do członków stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych oraz oferuje dostęp do systemu MLS. Dla swoich członków stowarzyszenie współfinansuje zarówno szkolenia jak i dostęp do systemu MLS, dzięki czemu członkowie, za dostęp do systemu MLS oraz za udział w kursach i szkoleniach, otrzymują preferencyjne ceny.

Całość opłat za kursy, szkolenia oraz dostęp do systemu MLS jakie zostały uiszczone przez członków stowarzyszenia jest przeznaczana na dalszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia (np. organizacja kolejnych szkoleń czy poprawienie systemu MLS).

W związku z powyższym Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż opłaty uiszczane przez członków Stowarzyszenia (obok składki członkowskiej) za korzystanie z systemu MLS jak i za udział w warsztatach czy szkoleniach, są w całości wolne od podatku, w związku z przeznaczeniem ich na cele statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego zawiera art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 397, z późn. zm.). Innymi słowy, ustawodawca wyłączył z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów wymienionych w tym przepisie.

Do katalogu dochodów wolnych od podatku dochodowego zaliczają się dochody związków zawodowych, społeczno - zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej - art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z powyższego, na mocy powołanego przepisu, wolne od podatku są dochody organizacji wymienionych ww. przepisie przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, z wyłączeniem wydatkowanych na działalność gospodarczą.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Jest osobą prawną zatem opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analiza przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do wniosku, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia dochodu od opodatkowania na podstawie normy określonej w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi spełniać kumulatywnie przesłanki, wskazane w tym przepisie. Oprócz podstawowego warunku, jakim jest wymóg, aby podatnik był podmiotem wymienionym w tym przepisie działającym na podstawie właściwych ustaw, musi spełniać następujące:

 1. przesłanki pozytywne:
  • uzyskany dochód musi być przeznaczony na cel statutowy podatnika,
  • podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów enumeratywnie wskazanych w omawianym przepisie,
 2. przesłankę negatywną:
  - dochód nie może być przeznaczony na działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że warunkiem wstępnym i jednocześnie najważniejszym skorzystania ze zwolnienia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest wymóg, aby podatnik był podmiotem wymienionym w tym przepisie działającym na podstawie właściwych ustaw.

Wskazać należy, że Stowarzyszenie, działające w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie jest podmiotem enumetatywnie wymienionym w omawianym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy. Wnioskodawca nie spełnia więc podstawowego warunku – analizowany przepis prawa nie dotyczy Wnioskodawcy. Podmioty, które zostały zawiązane na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia.

W tym miejscu wskazać należy, że w zaistniałym przypadku, kiedy Wnioskodawca nie spełnia podstawowego warunku do zwolnienia tzn. nie jest podmiotem, do którego odnosi się dany przepis, dalsza analiza przesłanek do zwolnienia nie znajduje uzasadnienia.

Końcowo należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, jest jedynie przepis art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy – organ nie badał możliwości zwolnienia z opodatkowania osiąganych prze Stowarzyszenie dochodów na podstawie innych przepisów ustawy.

Wobec powyższego, z uwagi na to, że Stowarzyszenie nie spełnia warunków skorzystania ze zwolnienia określonego w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody Wnioskodawcy pochodzące z preferencyjnych opłat za szkolenia, a także dostęp do Systemu MLS oferowanego przez Stowarzyszenie dla jego członków, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie analizowanego przepisu.

Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.