ILPB3/4510-1-200/16-5/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismami z 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Stowarzyszenie pod nazwą: A z siedzibą w (...) (dalej: „Stowarzyszenie”, „Wnioskodawca” lub „A”) jest osobą prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:

  1. stwarzanie warunków do prowadzenia działalności lotniczej przez członków A;
  2. szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych;
  3. upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa lotniczego;
  4. integrację środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa;
  5. promocję lotnictwa;
  6. wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie, w szczególności w zakresie sportu lotniczego;
  7. wspieranie i rozwój infrastruktury lotniczej;
  8. reprezentowanie interesów członków A wobec władz instytucji krajowych i międzynarodowych;
  9. działanie na rzecz ułatwień w lotnictwie cywilnym;
  10. pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w lotnictwie oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  12. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem i modelarstwem lotniczym;
  13. wspomaganie rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności lotniczej;
  14. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, działanie na rzecz ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
  15. szkolenie i doskonalenie umiejętności członków organizacji dla potrzeb lotnictwa wojskowego i państwowego, transportu lotniczego, ratownictwa i służb państwowych;
  16. promocję i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Wnioskodawca realizuje swoje cele poprzez wykonywanie następujących zadań w ramach działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej:

  1. koordynacja i wspieranie działalności statutowej poszczególnych członków A;
  2. współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacyjnymi i instytucjami w kraju i za granicą;
  3. udział w naradach, zjazdach i konferencjach związanych z lotnictwem;
  4. występowanie wobec organów władzy publicznej oraz innych instytucji publicznych w sprawach będących przedmiotem działalności statutowej A;
  5. występowanie do władz instytucji z poparciem inicjatyw i wniosków A, innych aeroklubów oraz szkół lotniczych, związanych z działalnością statutową A;
  6. inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność statutową A, w szczególności w zakresie sportu lotniczego i lotnictwa ogólnego oraz amatorskiego;
  7. współpracę z właściwymi władzami odpowiedzialnymi za obronność kraju;
  8. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury lotniczej;
  9. inspirowanie i popieranie postępu i twórczości technicznej, artystycznej, naukowej w dziedzinie lotnictwa;
  10. nadawanie odznak honorowych, dyplomów i innych wyróżnień;
  11. wymianę wiedzy o lotnictwie oraz dobrych praktykach lotniczych;
  12. kultywowanie tradycji lotniczych, kształtowania zasad etycznych wśród członków A;
  13. pielęgnowanie pamięci o zmarłych ludziach lotnictwa;
  14. udostępnianie posiadanego sprzętu lotniczego oraz posiadanej infrastruktury do wykonywania czynności lotniczych przez członków A;
  15. organizowanie kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych uprawianych w ramach struktur A a także wykonywanie usług lotniczych;
  16. wydawanie i standaryzację dokumentów niezbędnych w działalności lotniczej, w szczególność instrukcji operacyjnych dla certyfikowanej działalności lotniczej;
  17. nadzoru nad działalnością lotniczą w zakresie lotnictwa ogólnego na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;
  18. organizowanie zjazdów i konferencji związanych z lotnictwem;
  19. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

Stowarzyszenie, poza działalnością statutową, prowadzi także działalność gospodarczą, która ma charakter uboczny wobec działalności statutowej i polega na sprzedaży detalicznej paliwa lotniczego. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

Mocą decyzji Urzędu Rejonowego, wydanych odpowiednio w dniu 17 stycznia 1992 r. oraz w dniu 30 kwietnia 1992 r. Wnioskodawca nieodpłatnie stał się:

(i) użytkownikiem wieczystym do dnia 3 lutego 2091 r. będącej własnością Skarbu Państwa nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 309/1 (o pow. 0,0122 ha), 309/2 (o pow. 3,1544 ha), 311 (o pow. 5,3966 ha), 313 (o pow. 24,2273 ha) oraz 315 (o pow. 9,8918 ha), o łącznym obszarze 42,6934 ha, położonej w miejscowości (...) oraz właścicielem wzniesionych na działce gruntu 309/2 i stanowiących odrębne nieruchomości ujawnionych w treści księgi wieczystej budynków:

 • dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego z cegły o powierzchni 445 m2 (rok budowy 1950),
 • budynku trafostacji z cegły o powierzchni 21,30 m2 (rok budowy 1946),
 • jednokondygnacyjnej baloniarni z cegły o powierzchni 120,00 m2 (rok budowy 1989),

dla których to praw Sąd Rejonowy prowadzi księgę KW numer (...).

Opisana wyżej działka numer 313 uległa podziałowi w trybie art. 92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na:

 • działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 313/1 o obszarze 11,9214 ha,
 • działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 313/2 o obszarze 12,3059 ha.

Wyżej wymienione działki gruntu znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów:

 • działka gruntu 309/1 oznaczona jest symbolem „Ba” oznaczającym tereny przemysłowe,
 • działka gruntu 309/2 oznaczona jest symbolami „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne oraz „Bi” oznaczającym inne tereny zabudowane,
 • działka gruntu 311 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne,
 • działka gruntu 313/l oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne,
 • działka gruntu 313/2 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne,
 • działka gruntu 315 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne.

(ii) użytkownikiem wieczystym do dnia 3 lutego 2091 r. będącej własnością Skarbu Państwa nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 305/1 (o pow. 0,0575 ha), 305/3 (o pow. 1,2026 ha), 305/5 (o pow. 0,0037 ha) oraz 305/6 (o pow. 11,0438 ha), o łącznym obszarze 12,3076 ha, położonej w miejscowości (...) oraz właścicielem wzniesionych na działce gruntu 305/6 i stanowiących odrębne nieruchomości, częściowo ujawnionych w treści księgi wieczystej budynków:

 • jednokondygnacyjnego hangaru samolotowego z cegły o powierzchni 1.018,00 m2 (rok budowy 1947),
 • dwukondygnacyjnej przybudówki do hangaru z cegły o powierzchni 108,40 m2 (rok budowy 1947),
 • jednokondygnacyjnego hangaru szybowcowego z drewna o powierzchni 830 m2 (rok budowy 1943),
 • garażu z cegły o powierzchni 175,00 m2 (rok budowy 1950),
 • jednokondygnacyjnego magazynu paliw i smarów z cegły o kubaturze 119,835 m3 wraz z nieczynną instalacją paliwową w postać trzech zbiorników podziemnych i systemu wydawczego (rok budowy 1947),6 hangarów do przechowywania sprzętu lotniczego konstrukcji metalowej o powierzchni odpowiednio 338, 14 m2, 311,70 m2, 220,00 m2, 311,70 m2, 277,79 m2, 311,70 m2 (lata budowy 2005 i 2006),
 • kontenerowej dwukomorowej stacji paliw lotniczych (30 m2) z systemem wydawczym (rok budowy 2012),
 • podziemnego zbiornika betonowego ppoż o średnicy 6 m (rok budowy 1985),
 • nieczynnej studni głębinowej (rok budowy 1990),

dla których to praw Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW numer (...).

Opisane wyżej działki gruntu znajdują się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów:

 • działka gruntu 305/1 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne,
 • działka gruntu 305/3 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne,
 • działka gruntu 305/5 oznaczona jest symbolem „Ba” oznaczającym tereny przemysłowe,
 • działka gruntu 305/6 oznaczona jest symbolem „Ti” oznaczającym inne tereny komunikacyjne oraz „Bi” oznaczającym inne tereny zabudowane.

Powyższe grunty wykorzystywane są jako lotnisko sportowe z pasami trawiastymi. Przedmiotowe niezabudowane działki gruntu stanowią przedmiot umów najmu oraz dzierżawy. Wnioskodawca oddał również w najem na rzecz podmiotów trzecich część dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego z cegły (o pow. 35 m2) oraz część jednego hangaru do przechowywania sprzętu lotniczego konstrukcji metalowej (o pow. 21 m2). Wskazane części obiektów wynajmowane są nieprzerwanie od dnia 25 listopada 2011 r.

Za wyjątkiem kontenerowej dwukomorowej stacji paliw lotniczych z systemem wydawczym wzniesionej w roku 2012, w stosunku do obiektów posadowionych na wyżej opisanych działkach gruntu nie przysługiwało Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił również wydatków na ulepszenie rzeczonych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i które przewyższałyby 30% wartości początkowej rzeczonych obiektów.

Celem dalszej odprzedaży Wnioskodawca zamierza nabyć od Skarbu Państwa własność niezabudowanej nieruchomości przylegającej do opisanych wyżej gruntów, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 310, 312 oraz 314 o łącznym obszarze 0,7829 ha, położonej w miejscowości (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW numer (...).

Wnioskodawca nosi się z zamiarem przeniesienia dotychczasowej siedziby do miejscowości (...) Zważywszy na powyższe, Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży, mocą której zobowiązał się odpłatnie przenieść na rzecz osoby trzeciej:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności wzniesionych na działce gruntu numer 309/2 i stanowiących odrębne nieruchomości budynków, opisanych w punkcie (i) powyżej, dla których to praw Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW numer (...),
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności wzniesionych na działce gruntu numer 305/6 i stanowiących odrębne nieruchomości budynków, opisanych w punkcie (ii) powyżej, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW numer (...),
 • prawo własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 310, 312 oraz 314 o łącznym obszarze 0,7829 ha, położonej w miejscowości (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW numer (...).

W świetle postanowień zawartej umowy przedwstępnej Wnioskodawca jest uprawniony do usunięcia ze sprzedawanej nieruchomości opisanej wyżej w punkcie (ii) hangaru szybowcowego, 6 hangarów do przechowywania sprzętu lotniczego konstrukcji metalowej o powierzchni odpowiednio 338,14 m2, 311,70 m2, 220,00 m2, 311,70 m2, 277,79 m2, 311,70 m2 oraz kontenerowej dwukomorowej stacji paliw lotniczych (30 m2) z systemem wydawczym w terminie jednego roku od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Usunięcie lub pozostawienie ww. obiektów budowlanych pozostanie bez wpływu na cenę sprzedaży określoną w umowie. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w dacie zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży teren stanowiący przedmiot umowy objęty zostanie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym ww. teren przeznaczony będzie pod teren aktywizacji gospodarczej.

Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży powyższych nieruchomości Wnioskodawca w całości zamierza przeznaczyć na cele statutowe, w tym na budowę lotniska w miejscowości (...) oraz niezbędnej infrastruktury lotniskowej. Nie jest wykluczone, że wybudowane lotnisko uzyska w przyszłości status lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Ponadto, w pismach z 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że w pierwotnie złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wkradł się błąd. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano bowiem, że działki oznaczone numerami geodezyjnymi numer 305/1, 305/5 oraz 309/1 są niezabudowane. W rzeczywistości jednak pozostają one zabudowane obiektami.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 305/1 zabudowana jest fragmentem (ok. 30 m2) jednego z 6 budynków hangarów posadowionych na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 305/6. Pierwsze zajęcie/oddanie w używanie tegoż budynku hangaru do przechowywania sprzętu lotniczego konstrukcji metalowej nastąpiło w roku 2005. Pomiędzy pierwszym zajęciem/oddaniem w używanie a zamierzoną dostawą minęły 2 lata.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 305/5 zabudowana jest budynkiem trafostacji z cegły o powierzchni 21,30 m2 (rok budowy 1946). Pierwsze zajęcie/oddanie w używanie budynku trafostacji nastąpiło w roku 1946. Pomiędzy pierwszym zajęciem/oddaniem w używanie a zamierzoną dostawą minęły 2 lata.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 309/1 zabudowana jest budynkiem trafostacji z cegły o powierzchni 21,30 m2 (rok budowy 1946). Pierwsze zajęcie/oddanie w używanie budynku trafostacji nastąpiło w roku 1946. Pomiędzy pierwszym zajęciem/oddaniem w używanie a zamierzoną dostawą minęły 2 lata.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, dochód Stowarzyszenia uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości objętych przedwstępną umową sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na przedstawione wyżej zapytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Z treści art. 33 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie stowarzyszenia nie zostały wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty zwolnione od podatku.

W konsekwencji stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Szczególne sytuacje, o których mowa w art. 21 i 22 powołanej ustawy dotyczą odpowiednio opodatkowania przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na jej terytorium oraz dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W analizowanej sprawie nie zachodzą jednak powyższe przypadki, w następstwie czego zastosowanie znajduje zasada ogólna, wedle której opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należy zaliczyć każdą wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększają jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została ujęta w katalogu zawartym w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla uznania danego przysporzenia za przychód podatkowy nie ma znaczenia jego źródło. W szczególności, nieistotne jest, czy został on osiągnięty z działalności gospodarczej, czy też z innej działalności prowadzonej przez podatnika. Przykładowe przysporzenia majątkowe zaliczane do tej kategorii zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Kosztami uzyskania przychodów są natomiast - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód rozumiany, jako nadwyżka sumy przychodów z wszelkich źródeł nad kosztami ich uzyskania.

Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki konstytuując w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych katalog zwolnień od podatku.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowa i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Powyżej przywołany przepis zgodnie z art. 17 ust. 1c nie znajduje zastosowania w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokojenie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie, wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Przedmiotowe przepisy nie wyłączają zastosowania dla stowarzyszeń ani nie przewidują ograniczeń związanych z uzyskiwaniem dochodu ze sprzedaży składników majątku, a w szczególności nieruchomości. Dla skorzystania z warunków wskazanych w powyższych przepisach kluczowe jest, aby dochody dotyczyły podatnika, którego celem statutowym jest jeden z celów wskazanych w ustawie, a także rzeczywiste przekazanie dochodu na te cele.

Z powołanej wyżej regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost wynika, iż nie każdy dochód przeznaczony na cele statutowe będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, lecz tylko ten, który będzie przeznaczony na wymienione w nim cele. Niewątpliwie, cele statutowe i działania podejmowane przez Wnioskodawcę, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wpisują się w pojęcie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej, a także na pojęcie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, co oznacza, że Stowarzyszenie uprawnione jest do korzystania ze zwolnienia dochodu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na realizację celów statutowych.

W konsekwencji, zdaniem Stowarzyszenia, powstały z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży dochód, jako że w istocie przeznaczony zostanie na budowę siedziby Stowarzyszenia, w tym lotniska wraz z niezbędną infrastruktury mającej służyć działalności statutowej Stowarzyszenia, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Należy zwrócić uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia - jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną - niezbędne jest posiadanie określonej struktury organizacyjnej, a także siedziby. Niemożliwa byłaby bowiem realizacja postawionych celów bez odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego, w tym lotniska oraz niezbędnej infrastruktury lotniskowej. Przedstawiciele Wnioskodawcy, członkowie czy pracownicy muszą mieć miejsce, w którym mogą wykonywać postawione przed nimi zadania. A zatem, bez posiadania lotniska wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siedziby, działalność Stowarzyszenia i wykonywanie własnych celów statutowych byłoby niemożliwe.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż prawo do zwolnienia dochodu przeznaczonego na nabycie nieruchomości służącej osiąganiu określonych w statucie celów potwierdza także art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Prawodawca jasno zatem wyeksplikował, iż przeznaczenie dochodu na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Powyższe stanowisko jest w pełni aprobowane przez Sądy Administracyjne, organy podatkowe oraz przedstawicieli doktryny. Tytułem przykładu należy przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2114/10, w którym Sąd jednoznacznie potwierdził, iż zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę stowarzyszenia ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych, a tym samym może skorzystać ze zwolnienia podatkowego: „Stowarzyszenie mające osobowość prawną, jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) musi mieć określoną strukturę organizacyjną, a także siedzibę. Jak każda działalność nakierowana na określony cel, także działalność stowarzyszenia, musi cechować się pewnym stopnia zorganizowania, konieczne jest kierowane nią przez osoby wyznaczone zgodnie z zasadami organizacji danej osoby prawnej. Stowarzyszenie swoją działalność powinno opierać na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw (art. 2 ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach). Osoby kierujące stowarzyszeniem, zarządzające nim czy zatrudnione do prowadzenia spraw stowarzyszenia, muszą mieć miejsce, w którym wykonywać będą swoje obowiązki. Wykonywanie czynności zarządczych, kierowniczych jest niezbędne do funkcjonowania osoby prawnej, a tym samym do realizacji założonych przez nią celów. Tym samym zakup środka trwałego w postaci nieruchomości przeznaczonej na siedzibę ma bezpośredni związek z realizacją celów statutowych preferowanych przez ustawodawcę, skoro w wyniku jego nabycia Stowarzyszenie pozyskuje miejsce, w którym wykonywane są czynności zarządcze, organizacyjne, zapewniające funkcjonowanie osoby prawnej i realizację celów statutowych”.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Stowarzyszenia, dochód powstały z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomość objętych przedwstępną umową sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca zauważa, iż prezentowane wyżej stanowisko wpisuje się w jednolitą linię interpretacyjną Ministra Finansów wyrażaną w interpretacjach indywidualnych (vide: interpretacja DIS w Warszawie z 24 października 2014 r. nr IPPB5/423-695/14-7/KS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lipca 2014 r. nr IPPB5/423-392/14-4/KS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 kwietnia 2012 r. nr IPBBI/2/423-68/12/PP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2007 r. nr ILPB3/423-134/07-4/EK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma następujące brzmienie: „dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą”.

Powyższe nie ma wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

W związku z powyższym należy wskazać, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Ponadto należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie sądu administracyjnego jest rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma waloru wykładni powszechnie obowiązującej.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.