IBPP4/4512-12/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu samochodu przez podatnika korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu samochodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność Stowarzyszenia objęta jest zakresem działu PKD 9499Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych”.

Stowarzyszenie realizuje działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia oraz ich rodzin. Działalność statutowa jest nieodpłatna i odpłatna.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego polega na organizowaniu pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dziennych miejsc wsparcia; podejmowaniu działań w zakresie ochrony zdrowia, terapii, rehabilitacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Środki na działalność statutową nieodpłatną pozyskiwane są w formie dotacji, środków ze źródeł krajowej administracji rządowej (urzędy powiatowe i wojewódzkie), środków ze źródeł administracji samorządowej (urząd marszałkowski, urząd gminy, urząd powiatowy, urząd pracy, urząd pomocy społecznej), darowizn i wpłat 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego polega na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych i innych form wypoczynku dla osób korzystających z działalności pożytku publicznego; sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające z działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie przy działalności odpłatnej korzysta ze zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust. 1 - wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł.

Dochód z działalności odpłatnej w całości jest przeznaczony na cele działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi między innymi Środowiskowy Dom Samopomocy w ... W związku z zapotrzebowaniem zamierza zakupić samochód 9-osobowy (mikrobus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód będzie stanowił własność Stowarzyszenia i przeznaczony będzie wyłącznie do codziennego dowozu uczestników na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Uczestnicy nie będą ponosić opłat za przewóz. Czynność ta jest związana z nieodpłatną działalnością statutową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, nie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. l w związku ze zdarzeniem przyszłym tj. zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia czynności zwolnionych od podatku VAT ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy. Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, nie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. l w związku ze zdarzeniem przyszłym tj. zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia czynności zwolnionych od podatku VAT, nie ma możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustaw, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca - Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca realizuje działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność statutowa jest odpłatna i nieodpłatna. Wnioskodawca prowadzi m. in. Środowiskowy Dom Samopomocy w ... Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu mikrobusu, który będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód będzie przeznaczony wyłącznie do codziennego dowozu uczestników na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Uczestnicy nie będą ponosić opłat za przewóz.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia czynności zwolnionych od podatku VAT ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupy dokonane w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, skoro – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż jest podmiotem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a zakupy dokonywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym (związane są wyłącznie z czynnościami nie objętymi opodatkowaniem oraz objętymi zwolnieniem podmiotowym), to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu tych wydatków.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu mikrobusu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.