IBPP3/443-426/14/UH | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „..."
IBPP3/443-426/14/UHinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. podmiot niezarejestrowany
 4. projekt pomocowy
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 30 czerwca 2014 r. znak: IBPP3/443-427/14/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca:

 • nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie osiąga żadnych dochodów.

Stowarzyszenie ....." (Wnioskodawca) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego, działającym niezarobkowo, mającym na celu:

 1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich;
 2. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w szczególności terenów Gminy ...;
 3. opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ZSROW”, w rozumieniu przepisów SPO dla obszaru Gminy ...;
 4. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla terenów Gminy ..., w rozumieniu przepisów ustawy wskazanej w § 7 ust.2 statutu oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
  1. wybór operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie;
  2. wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru Gminy ...;
  3. wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacj i LSR dla terenów Gminy ...;
  4. promocję obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  5. aktywiazację i mobilizowanie ludności Gminy ... do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  6. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  7. współpracę z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami oraz osobami fizyc
  1. wybór operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie;
  2. wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru Gminy ...;
  3. wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacj i LSR dla terenów Gminy ...;
  4. promocję obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  5. aktywiazację i mobilizowanie ludności Gminy ... do wzięcia udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  6. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Gminy ...;
  7. współpracę z organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i podmiotami oraz osobami fizycznymi i przedsiębiorcami w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  8. podejmowanie działań na rzecz poprawy życia na obszarach wiejskich;
  9. identyfikację problemów pojawiających się na obszarach wiejskich oraz opracowywanie projektów ich rozwiązywania i przedstawianie swojego stanowiska w tym zakresie stosownym instytucjom;
  10. ochronę środowiska naturalnego;
  11. ochronę i upowszechnianie zasobów kulturowych regionu;
  12. rozwój infrastruktury na terenie Gminy ...;
  13. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru Gminy ... w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.

Wnioskodawca planuje realizację zadań/projektów w ramach działania 421 ..Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem tych projektów będzie promocja walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru działalności stowarzyszenia.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług związanych z realizowaną operacją, co zostanie udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Efekty projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT

W piśmie z 22 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że realizacja zadań/projektów w ramach działania 421 ..Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynika z jednego wniosku aplikacyjnego i jednej umowy na realizację jednego projektu.

W dniu 26 września 2013 r. została podpisana umowa na realizację projektu „....”. Projekt jest realizowany w okresie od września 2013 r. do września 2014 r. W tym okresie są dokonywane dotyczące go zakupy towarów i usług. Pierwsze faktury VAT dla tego projektu zostały wystawione w 2014 r.

Realizacja projektu polega na utworzeniu portalu internetowego z bazą danych oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii medialnej promującej portal i aplikację. W ramach kampanii powstaną ulotki, gadżety i tablice informacyjne. Realizacja wymienionych powyżej zadań jest zlecona firmie zewnętrznej.

Złożony Wniosek dotyczy jednego projektu o nazwie „....”.

Narzędzia (portal internetowy, baza danych, aplikacja mobilna) powstałe w wyniku realizacji projektu będą służyły, promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru północno-zachodniej .... Będą one ogólnodostępne i bezpłatne. Nie mają one związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wszystkie informacje i dane będą umieszczane na portalu bezpłatnie i nie będą świadczone żadne usługi za wynagrodzeniem. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013, oś. LEADER dla projektów współpracy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania w związku z działaniem 421.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, niebędący zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług od września 2013 r do września 2014 r. realizuje projekt pn. „...”. W tym okresie są dokonywane dotyczące go zakupy towarów i usług. Pierwsze faktury VAT dla tego projektu zostały wystawione w 2014 r. Realizacja projektu polega na utworzeniu portalu internetowego z bazą danych oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii medialnej promującej portal i aplikację. W ramach kampanii powstaną ulotki, gadżety i tablice informacyjne. Narzędzia (portal internetowy, baza danych, aplikacja mobilna) powstałe w wyniku realizacji projektu będą służyły, promocji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru północno-zachodniej .... Będą one ogólnodostępne i bezpłatne. Nie mają one związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wszystkie informacje i dane będą umieszczane na portalu bezpłatnie i nie będą świadczone żadne usługi za wynagrodzeniem. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...

Tym samym na tle przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania regulacja prawna określona w art. 87 ust. 1 ustawy, ponieważ nie jest on podatnikiem VAT czynnym i nie dokuje rozliczenia podatku - jak wskazał nie składa deklaracji VAT-7. Zatem nie będzie miał prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w tym przepisie.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe argumenty, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a. 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.