IBPP2/443-1016/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.
IBPP2/443-1016/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. odliczenie podatku
 5. podmiot niezarejestrowany
 6. projekt
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2014r. (data wpływu 13 października 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w KRS w dniu 24 sierpnia 2012 r. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 585 ze zmianami) oraz swojego statutu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
 13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
 14. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi oraz członków Stowarzyszenia,
 18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
 19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy,
 20. pomoc osobom fizycznym (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 21. prowadzenie działalności wydawniczej,
 22. wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”. Nazwa wniosku: ... . Wszystkie faktury oraz rachunki, związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą podlegały refundacji. Działanie związane jest z kosztami wydania książki oraz organizacji imprezy promocyjnej.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków. Impreza promocyjna odbędzie się w listopadzie 2014 r.. Efekty realizowanego projektu nie generują obrotu. Książki nie będą sprzedawane lecz rozdawane do bibliotek, szkół oraz indywidualnie mieszkańcom gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" na tzw. „Małe projekty” przez Stowarzyszenie których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację wniosku w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, ponieważ nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z powyższego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 585 ze zmianami) oraz swojego statutu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
 4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
 13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
 14. promowanie i organizowanie wolontariatu,
 15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi oraz członków Stowarzyszenia,
 18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
 19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Gminy,
 20. pomoc osobom fizycznym (wsparcie finansowe, organizacyjne, rzeczowe),
 21. prowadzenie działalności wydawniczej,
 22. wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”. Nazwa wniosku: .... Wszystkie faktury oraz rachunki, związane z poniesionymi wydatkami w ramach tego działania będą podlegały refundacji. Działanie związane jest z kosztami wydania książki oraz organizacji imprezy promocyjnej.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Interpretacja będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków. Impreza promocyjna odbędzie się w listopadzie 2014 r.. Efekty realizowanego projektu nie generują obrotu. Książki nie będą sprzedawane lecz rozdawane do bibliotek, szkół oraz indywidualnie mieszkańcom gminy.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zatem zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących podatek należny.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami na realizację projektu w ramach działania 4.1./413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla „Małych projektów”, którego przedmiotem jest wydanie przewodnika ... .

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca jest lub też nie jest podatnikiem podatku VAT, bowiem nie zadano pytania w tym zakresie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.