IBPP1/443-1129/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, ale poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu.
IBPP1/443-1129/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. brak prawa do odliczenia
 3. dofinansowanie
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „ ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 stycznia 2015 r., znak: IBPP1/443-1129/ 14/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Doradztwa z siedzibą ul. C., ..., jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym pod nr: NIP ..., posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104) zwanej ustawą.

Zgodnie z § 8 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Doradztwa - Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez „prowadzenie szkoleń” w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto Stowarzyszenie zgodnie z pkt 10 Statutu, w ramach działalności gospodarczej może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej.

Stowarzyszenie Doradztwa jest uprawnione do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin i wpisane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin pod numerem ... w dniu 4 grudnia 2013 roku.

Stowarzyszenie jako lider w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego wygrało konkurs ogłoszony przez Fundację ... jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „ ...”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin.

Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniach.

Źródłem finansowania w 75% kosztów kwalifikowalnych jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w 25% krajowe środki publiczne.

Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji Stowarzyszeniu (lider konsorcjum) 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRiRWz dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r.). Stowarzyszenie nie wystawia faktury VAT za realizację ww. projektu.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 1998 roku i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-5) wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu 15 czerwca 1998 r. NIP:.....
 2. Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę (Stowarzyszenie Doradztwa). Wydatki te dodatkowo zostają udokumentowane przelewami bankowymi z rachunku ... potwierdzającymi zapłatę. Wydatki te po merytorycznej akceptacji wykonania zadań przez F. podlegają zwrotowi „refundacji” na konto Stowarzyszenia Doradztwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 113 poz. 944).
 3. Poniesione przez Stowarzyszenie Doradztwa wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Doradztwa do czynności generujących podatek należny.
 4. Szkolenia przeprowadzane przez Stowarzyszenie Doradztwa w ramach projektu pt. „...” (umowa z Fundacją ... zs. w W. z dnia 2 czerwca 2014 r.) są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych (środki projektu).

Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy Stowarzyszenie Doradztwa ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkolenia opisanego we wniosku, a wynikającego z podpisanej umowy z F. oraz nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizowanych szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie (leader konsorcjum) może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu szkoleniowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji przez Stowarzyszenie w ramach projektu - usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami szkolenia nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054 z późn. zm). Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

W związku z powyższym Wnioskodawcy - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i jest uprawniony do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Wnioskodawca jako lider konsorcjum wygrał konkurs ogłoszony na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „...”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie m. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy na zasadzie dobrowolności. Wydatki poniesione na realizację projektu zostaną udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi w związku z realizowanym projektem nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności generujących podatek należny. Szkolenia przeprowadzane przez Wnioskodawcę w ramach projektu pt. „...” są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych (środki projektu).

Biorąc po uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu dotyczącego szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawcy - nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia zwolnienia od podatku VAT organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, gdyż na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu z 21 stycznia 2015 r., czy Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkolenia, natomiast nie oczekuje wydania interpretacji w zakresie zwolnienia z podatku VAT organizowanego ww. szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, Wnioskodawca wskazał, że oczekuje wydania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie uznania czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją szkolenia opisanego we wniosku i nie odpowiedział na pytania, które mogłyby umożliwić tut. organowi wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych. W związku z tym jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia będą czynnościami zwolnionymi od podatku i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.