IBPBI/2/423-861/12/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Stowarzyszenie jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie zamierza zorganizować koncert zespołu, który wystąpi nieodpłatnie, a dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na zakup protez kończyn dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, przy którym działa Stowarzyszenie. Z własnego stanowiska w sprawie wynika ponadto, iż członkami Stowarzyszenia są pracownicy Domu Pomocy Społecznej, przy którym działa Stowarzyszenie. Nikt z członków Stowarzyszenia, ani jego Zarząd nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Działalnością w Stowarzyszeniu zajmują się społecznie w ramach swojego czasu wolnego.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w zakresie:

 1. udzielania pomocy i wsparcia we wszystkich sferach życia,
 2. świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 4. prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
 5. podejmowania działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, rekreacyjnych; ośrodków opiekuńczych; środowiskowych, ośrodków dziennego, okresowego i stałego pobytu osób niepełnosprawnych, ośrodków aktywizacji zawodowej oraz innych,
 6. prowadzenia domów pomocy społecznej,
 7. prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
 8. prowadzenia i wspomagania działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz zakwaterowania.

2. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie:

 1. prowadzenia działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z środowisk patologicznych,
 2. rozwijania kreatywności twórczej dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
 3. organizowania wsparcia materialnego i rzeczowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich o niskim statusie ekonomicznym.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie jest zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on odprowadzać podatku dochodowego od osób prawych od dochodu uzyskanego z koncertu, gdyż taka forma pomocy (cały dochód przeznaczony na zakup protez kończyn) mieści się w celach statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową. Wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest m.in. dobroczynność, pomoc społeczna lub rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów. Stowarzyszenie prowadzi bezpośrednio taką działalność i wg niego jest to przesłanka do zwolnienia z podatku dochodowego.

Cel Stowarzyszenia nie ma charakteru zarobkowego (nie prowadzi działalności gospodarczej). Gromadzenie pieniędzy lub darowizn rzeczowych to tylko środki, dzięki którym realizować będzie cele statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) wynika, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 omawianej ustawy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Podkreślenia wymaga, iż ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1b i art. 17 ust. 1a pkt 2 cytowanej ustawy podatkowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z kolei – w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tejże ustawy - zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Należy podkreślić, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż zastosowanie do Stowarzyszenia zwolnienia przedmiotowego zależy więc nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który Stowarzyszenie najpierw dochód przeznaczy, a następnie wydatkuje. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie zamierza zorganizować koncert, na którym wystąpi nieodpłatnie Zespół, a dochód ze sprzedaży biletów Stowarzyszenie przeznaczy na zakup protez kończyn dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, przy którym działa Stowarzyszenie.

Jednocześnie w opisie własnego stanowiska w sprawie Wnioskodawca wskazuje, iż cele Stowarzyszenia zawarte w statucie to m.in. pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów. Są to w szczególności punkty:

1.b.świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych,

1.c.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

1.d.prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Cel, na który przekazany zostanie dochód z zakupu biletów na koncert, wypełnia zatem ramy działalności statutowej Stowarzyszenia.

Analizując przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca, realizujący cele statutowe w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, przeznaczając uzyskane środki finansowe na zakup protez kończyn dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, spełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przedmiotowego. Tym samym dochód Stowarzyszenia, uzyskany ze sprzedaży biletów, przeznaczony na ww. zakup protez będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.