IBPB-1-2/4510-92/16/AP | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-92/16/APinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. lokaty
 3. odsetki
 4. stowarzyszenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 24 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym i lokatach terminowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym i lokatach terminowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 marca 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4510-92/16/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 24 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 22 marca 2016 r.):

Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U., poz. 349) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U., poz. 378).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Celami Stowarzyszenia określonymi w statucie są m.in.:

 • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu obowiązujących ustaw dotyczących realizacji zadań z zakresu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • podejmowanie inicjatyw i działań w sprawach mających na celu pobudzenie aktywności społeczności,
 • prowadzenie działalności wspomagających rozwój gospodarczy,
 • tworzenie warunków do rozwoju turystyki,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
 • wspieranie działalności na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu i turystyki, w tym agroturystyki,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
 • wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych i niepełnosprawnych,
 • udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów statutowych i przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska.

Przyjmując statut Walne Zebranie Członków ustaliło szeroki wachlarz celów możliwych do realizacji. Część z nich pokrywa się z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4, tj. działalnością kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska jak i dobroczynnością.

Zgodnie ze statutem dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z:

 • darowizn, spadków i składek członkowskich,
 • subwencji i dotacji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiorek imprez publicznych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • dochody z oprocentowanych lokat bankowych,
 • dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
 • z umów sponsorskich.

Dotychczas Stowarzyszenie uzyskiwało przychody jako pomoc finansową w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW 2007-2013 oraz ze składek członkowskich.

Środki finansowe uzyskiwane na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23, natomiast środki finansowe uzyskiwane ze składek członkowskich są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa. Planuje się Wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a środki finansowe pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zarząd województwa jest jednostką zarządzającą a środki finansowe przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z faktem, że Stowarzyszenie prowadzi jeden rachunek bankowy i nie ma możliwości rozdzielić posiadanych środków, cały dochód jaki Stowarzyszenie uzyska z lokat bankowych przeznaczony zostanie na realizację ww. celów zgodnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 bez względu na termin wydatkowania. Decyzję w tym zakresie podejmował będzie Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą.

Wpływające środki pieniężne Stowarzyszenie przechowuje na rachunku bankowym i zamierza niewykorzystane środki czasowo umieścić na oprocentowanym rachunku bankowym, a uzyskane w ten sposób przychody w postaci odsetek przeznaczyć i wydatkować na cele statutowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 22 marca 2016 r.), środki finansowe uzyskane na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23. Również odsetki od tych środków zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 są zwolnione z podatku. Dochody z tytułu uzyskanych odsetek z pozostałych źródeł będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkami ustawowymi zwolnienia dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych są bowiem przeznaczenie i wydatkowanie tych dochodów na cele określone w tych przepisach.

Odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
  1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a- 17k,
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie ujęte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Cele statutowe Wnioskodawcy powinny być określone w statucie w sposób ścisły, bowiem organy podatkowe nie są uprawnione do wykładni postanowień statutu.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 24 updop, wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie uzyskuje dochody z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop. Ponadto uzyskuje dochody z innych źródeł, np. składek członkowskich, darowizn, zbiórek, dywidend.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów z odsetek od ww. środków finansowych, które zostały ulokowane na oprocentowanych rachunkach i lokatach bankowych.

Odnosząc powołane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 24 updop jest ściśle skorelowana z możliwością skorzystania ze zwolnienia określonego w pkt 23 tego artykułu. Wobec powyższego, skoro dofinansowanie otrzymane przez Stowarzyszenie na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Obszarów Wiejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, to również w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 24 updop w kwestii zwolnienia z opodatkowania tej części odsetek, które powstały w związku z ulokowaniem środków zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop na bankowych rachunkach terminowych.

Natomiast na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wolne od opodatkowania będą dochody Stowarzyszenia:

 • z tytułu odsetek od środków uzyskanych na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Obszarów Wiejskich, które pochodzić będą z oprocentowanych rachunków oszczędnościowych,
 • z tytułu odsetek od środków uzyskanych z pozostałych tytułów, pochodzących zarówno z oprocentowanych rachunków oszczędnościowych jak i lokat terminowych,

o ile (tak jak to stwierdza Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego) zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych, o których mowa w tym przepisie.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Nadmienić należy, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ nie dokonał oceny, czy środki uzyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostały ulokowane na rachunkach terminowych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop. Informację tę przyjęto za element opisu zdarzenia przyszłego. Kwestia ta nie była objęta pytaniem Wnioskodawcy, które wyznacza zakres interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.