0114-KDIP1-3.4012.662.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odzyskania podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jednym z celów statutowych działalności Stowarzyszenia jest promocja i popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro wspólne mieszkańców, w tym działalności kulturalno-oświatowej. Cele są realizowane poprzez organizację różnych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Działania te są skierowane do społeczności lokalnej i są bezpłatne.

W ramach wymienionej działalności statutowej Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania: wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku wraz z rozbudową o altanę drewnianą, niezbędne prace elektryczne, wymiana starej stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Razem wartość projektu (kosztów kwalifikowalnych) wynosi .. zł brutto w tym VAT .. zł. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca planuje przeprowadzić 795 godzin społecznych przy robotach rozbiórkowych i ziemnych.

W przypadku podmiotów, które mogą odliczyć podatek VAT od zapłaconych faktur kosztami kwalifikowalnymi są ceny netto (bez VAT). W przypadku podmiotów takich jak Stowarzyszenie, które nie mogą odliczać VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu, o co Wnioskodawca wystąpił składając wniosek o dofinansowanie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. W wyniku realizacji projektu zostanie znacznie poprawiona funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania świetlicy wiejskiej, która będzie służyła społeczności lokalnej, a za jej wykorzystanie nie będą pobierane opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124..

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz gdy podatek naliczony związany jest z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W ramach wymienionej działalności statutowej Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania: wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku wraz z rozbudową o altanę drewnianą, niezbędne prace elektryczne, wymiana starej stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy. W wyniku realizacji projektu zostanie znacznie poprawiona funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania świetlicy wiejskiej, która będzie służyła społeczności lokalnej, a za jej wykorzystanie nie będą pobierane opłaty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bowiem nabywane towary i usługi związane z realizacją działalności statutowej w tym realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Tym samym, Stronie nie przysługuje prawo zwrotu podatku, w trybie art. 87 ustawy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.