0114-KDIP1-2.4012.476.2018.1.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia i zwrotu podatku nie będą spełnione, ponieważ Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2018 r. (data wpływu19 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z tytułu realizowanych projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z tytułu realizowanych projektów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w dniu 18 lipca 1996 r. w dziale A. W dniu 23 maja 2002 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował Stowarzyszenie. Od 2004 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie służącym realizacji celów statutowych i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie pozyskuje środki publiczne w formie dotacji. Na realizację projektów finansowych z pozyskanych środków ponosi wydatki na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi związane z realizacją działań nie służą i nie będą służyły do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W rozliczeniach dotacji podatek jest ujmowany jako koszt kwalifikowalny, ponieważ brak jest możliwości odzyskania podatku od towarów i usług przy realizacji projektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach projektu wydatków i odzyskania go z Urzędu Skarbowego?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie w związku z faktem, że nie prowadzi działalności gospodarczej jak też nie jest czynnym podatnikiem VAT sądzi, że brak jest możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z wydatków dotyczących realizacji projektów związanych z działalnością statutową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) − zwanej dalej ustawą − podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie służącym realizacji celów statutowych i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie pozyskuje środki publiczne w formie dotacji. Na realizację projektów finansowych z pozyskanych środków ponosi wydatki na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Towary i usługi związane z realizacją działań nie służą i nie będą służyły do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach projektu wydatków i odzyskania podatku z urzędu skarbowego.

Jak wskazano rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie podatku przez podmioty niebędące zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz towary i usługi związane z realizacją działań nie służą i nie będą służyły do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od poniesionych w ramach projektu wydatków i odzyskania go z urzędu skarbowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.

Jednocześnie Organ informuje, że w zakresie uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany w związku z realizowanymi projektami zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.