0114-KDIP1-1.4012.693.2018.1.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania będzie składać wniosek o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie przedsięwzięcia Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1570, z późn. zm.) pt. „Piknik edukacyjno-kulturalny” na łączną kwotę 50 tys. zł brutto, VAT w kwocie 6.010,00 złotych. Podatek VAT uznano jako koszt kwalifikowany w całości.

Celem operacji było kształtowanie kompetencji kluczowych młodzieży Gminy poprzez realizację pikniku edukacyjno-kulturalnego. Docelowa liczba odbiorców wydarzenia wyniosła 500 osób. Operacja obejmowała zadania dotyczące przygotowania do wydarzenia i zakup niezbędnego sprzętu, przygotowanie organizacyjne wydarzenia oraz zapewnienie obsługi podczas wydarzenia tj. przygotowanie sceny i nagłośnienia, ochrony, usługi animacji dla uczestników, wynajmu konferansjera, wynajmu namiotów, zorganizowania atrakcji edukacyjnych, wynajmu wykonawcy programu artystycznego oraz przygotowania ekspozycji Centrum Nauki, zapewnienie usługi nadzorowania oraz przenośnych toalet. Nabór uczestników wydarzenia był otwarty. Uczestnictwo było nieodpłatne i dobrowolne. Operacja miała charakter niedochodowy.

Piknik odbył się w dniu 6 października 2018 r. w budynku nowego kompleksu Szkoły Podstawowej) zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. godz. 08:00 - 10:00 - przyjazd wystawców i montaż stanowisk ekspozycyjnych,
 2. godz. 10:00 - 16:00 - animacje i warsztaty prowadzone przez wystawców na swoich stanowiskach,
 3. godz. 10:00 - 15:00 - występ tria jazzowego w przestrzeni wejściowej budynku szkoły,
 4. godz. 12:00 - 13:00-wytęp zespołu w Auli Widowiskowej,
 5. godz. 16:00 - zamknięcie Pikniku,
 6. godz. 16:00 - 17:30 - demontaż stanowisk ekspozycyjnych.

W celu realizacji operacji Stowarzyszenie zawarło umowę z Centrum Kultury na organizację tego wydarzenia w dniu 13 września 2018 r. Umowa obejmowała kompleksową usługę realizacji operacji. Z tytułu realizacji umowy CK wystawił na Stowarzyszenie dwie faktury, pierwszą na wyprzedzające finansowanie operacji na kwotę 18.185 zł brutto, drugą na pozostałą część kwoty z umowy po realizacji operacji i przyjęciu sprawozdania z realizacji operacji na kwotę 31.815 zł brutto. Łącznie na kwotę 50 tys. zł. Stowarzyszenie zapłaciło obie faktury i poniosło koszty realizacji operacji celem następnie refundacji poniesionych kosztów przez Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT ani nie jest podatnikiem VAT na mocy art. 15 i 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W tym przypadku sytuacja ta nie będzie miała miejsca, ponieważ Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca w zakresie przedmiotowego projektu, nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W ocenie Stowarzyszenia z uwagi na niespełnienie przesłanek o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz w art. 88 ust. 4 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Stowarzyszenie będzie składać wniosek o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie przedsięwzięcia Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1570, z późn. zm.) pt. „Piknik edukacyjno-kulturalny.” na łączną kwotę 50 tys. zł brutto, VAT w kwocie 6.010,00 złotych.

Celem operacji było kształtowanie kompetencji kluczowych młodzieży Gminy poprzez realizację pikniku edukacyjno-kulturalnego. Docelowa liczba odbiorców wydarzenia wyniosła 500 osób. Operacja obejmowała zadania dotyczące przygotowania do wydarzenia i zakup niezbędnego sprzętu, przygotowanie organizacyjne wydarzenia oraz zapewnienie obsługi podczas wydarzenia tj. przygotowanie sceny i nagłośnienia, ochrony, usługi animacji dla uczestników, wynajmu konferansjera, wynajmu namiotów, zorganizowania atrakcji edukacyjnych, wynajmu wykonawcy programu artystycznego oraz przygotowania ekspozycji Centrum Nauki, zapewnienie usługi nadzorowania oraz przenośnych toalet. Nabór uczestników wydarzenia był otwarty. Uczestnictwo było nieodpłatne i dobrowolne. Operacja miała charakter niedochodowy.

Piknik odbył się w dniu 6 października 2018 r. w budynku nowego kompleksu Szkoły Podstawowej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. godz. 08:00 - 10:00 - przyjazd wystawców i montaż stanowisk ekspozycyjnych,
 2. godz. 10:00 - 16:00 - animacje i warsztaty prowadzone przez wystawców na swoich stanowiskach,
 3. godz. 10:00 - 15:00 - występ tria jazzowego w przestrzeni wejściowej budynku szkoły,
 4. godz. 12:00 - 13:00-wytęp zespołu w Auli Widowiskowej,
 5. godz. 16:00 - zamknięcie Pikniku,
 6. godz. 16:00 - 17:30 - demontaż stanowisk ekspozycyjnych.

W celu realizacji operacji Stowarzyszenie zawarło umowę z Centrum Kultury na organizację tego wydarzenia w dniu 13 września 2018 r. Umowa obejmowała kompleksową usługę realizacji operacji. Z tytułu realizacji umowy CK wystawił na Stowarzyszenie dwie faktury, pierwszą na wyprzedzające finansowanie operacji na kwotę 18.185 zł brutto, drugą na pozostałą część kwoty z umowy po realizacji operacji i przyjęciu sprawozdania z realizacji operacji na kwotę 31.815 zł brutto. Łącznie na kwotę 50 tys. zł. Stowarzyszenie zapłaciło obie faktury i poniosło koszty realizacji operacji celem następnie refundacji poniesionych kosztów przez Urząd Marszałkowski.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony. Jak wynika z okoliczności sprawy, „Pikniku edukacyjno-kulturalny.” był zorganizowany w celu kształtowania kompetencji kluczowych młodzieży Gminy. Nabór uczestników wydarzenia był otwarty. Uczestnictwo w pikniku było nieodpłatne i dobrowolne. Cała realizowana operacja miała charakter niedochodowy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku Pikniku. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie regulacji powołanego wyżej rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z organizacją operacji pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny.”, ponieważ towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.