0113-KDIPT1-3.4012.265.2018.2.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, pytania i stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ... realizuje zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...”. Wartość tej inwestycji to kwota 218 000,00 złotych. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa .... Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisana została umowa na dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie świetlica wiejska w miejscowości .... Budynek będzie murowany, parterowy z poddaszem nieużytkowym. W budynku przewidziano: świetlicę wiejską, aneks sportowo-rekreacyjny, sanitariaty, pomieszczenia kuchni, szatni i kotłowni. Powierzchnia użytkowa budynku 115,41 m2. Budynek będzie stanowić prostą, zwartą bryłę z dachem czterospadowym. Będzie to obiekt ogólnodostępny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczeniem budynku jest zaspokajanie mieszkańców ... i gminy w zakresie umożliwienia spotkań wiejskich, zebrań sołeckich, organizacji imprez kulturalnych, prezentacji, promocji gminy i miejscowości. Pobudzi aktywność młodych ludzi i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja nie będzie generowała żadnego dochodu. Stowarzyszenie ... nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Rodzaj prowadzonej działalności 94.99 - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Uzyskuje dochody ze składek, dotacji i darowizn. Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach 19.2 Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o kwalifikowalności VAT, w którym oświadcza, że nie może odzyskiwać kwoty podatku VAT zapłaconego w fakturach zakupu i realizacji operacji, jest to koszt kwalifikowalny. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oświadczenie to musi być potwierdzone indywidualną interpretacją podatkową.

Celem Stowarzyszenia ... w ramach działalności statutowej jest:

 1. promowanie miejscowości ... i okolic oraz tradycji regionalnych,
 2. aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej,
 3. podejmowanie działań integrujących mieszkańców z różnych środowisk,
 4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomani i przemocy w rodzinie),
 5. prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, muzyczno-warsztatowej,
 6. prace na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących z terenu Gminy ...,
 7. sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
 8. współpraca z nieformalnymi organizacjami samorządowymi,
 9. udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych,
 10. promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych,
 11. prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
 12. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych regionu oraz jego promowanie,
 13. pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych,
 14. promowanie działalności na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki.

Wyżej wymienione działania nie zakładają uzyskania jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stowarzyszenie kupując towary i usługi wykorzystuje je do: - przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym, promocyjnym i kulturalnym, zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy Stowarzyszenia - uwzględniając koszty związane z administracją i funkcjonowaniem Stowarzyszenia tj. materiały biurowe, promocja. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej polegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ... realizując zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...” ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze wystawionej na realizację zadania inwestycyjnego w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie działania Stowarzyszenia są nieodpłatne, a nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Oznacza to, że przyznana pomoc w ramach Działania 19.2 PROW na lata 2014-2020 nie będzie wykorzystana do wykonania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT. W związku z tym Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zarówno w części jak i całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości ani w części w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...”, ponieważ efekty projektu nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.