0112-KDIL4.4012.530.2018.2.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dot. prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2018 r. (data wpływu 24 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu grantowego pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu grantowego pn. „...”. Wniosek uzupełniono w dniu 13 listopada 2018 r. o stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (...) Stowarzyszenie Ekologiczne (dalej: Stowarzyszenie, Wnioskodawca) uzyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „...” środki finansowe na realizację grantu pn. „...”. Realizacja grantu obejmie organizację bezpłatnego rajdu rowerowego oraz towarzyszących mu warsztatów i konkursów. Grant realizowany będzie pod koniec września. Celem Warsztatów będzie poznanie środowiska naturalnego, podniesienie świadomości uczestników z zakresu ochrony środowiska, pobudzenie i podniesienie aktywności i wzmocnienie więzi społecznych wśród jego uczestników. Warsztaty mają charakter otwarty i niekomercyjny. Skierowane są do różnych grup społecznych z obszaru LGD „...”. Trasa Warsztatów przebiegać będzie po terenie lasu (...). Uczestnicy będą mieć do wyboru dwie trasy, o zróżnicowanej długości i poziomie trudności. Na trasach wyznaczone zostaną punkty kontrolne, na których uczestnicy wezmą udział w tematycznych szkoleniach i konkursach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają odblaskowe kamizelki i rękawy na rurę rowerową. Nagrodami dla najlepszych uczestników będą albumy przyrodnicze. Stowarzyszenie przewiduje, że w „....” udział weźmie 200 uczestników. Koszt realizacji grantu wyliczony został na kwotę 5 958 zł. Z uzyskanych środków zakupione zostaną odblaskowe kamizelki i rękawy na rurę rowerową posiadające loga instytucji realizujących i działających w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprojektowane i wydrukowane zostaną plakaty informacyjne oraz ulotki informacyjne posiadające ww. loga. Zwycięzcy konkursów otrzymają stosowne nagrody książkowe a na zakończenie rajdu uczestnicy otrzymają ciepły posiłek. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie w ramach realizacji grantu zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji. W wyniku realizacji grantu „...”, Stowarzyszenie (...). Stowarzyszenie Ekologiczne nie osiągnie żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupy wymienionych towarów i usług poniesione w ramach tego grantu nie będą wykorzystywane do wykonania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji warsztatów będą wystawione na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie ma i nie będzie miało w przyszłości możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do przedmiotowego grantu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania VAT-u naliczonego od poniesionych kosztów związanych z realizacją grantu pn. „...” w ramach projektu grantowego w ramach działania 19.2-Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie zawartym w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 listopada 2018 r.), Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonania zakupów towarów i usług w odniesieniu do przedmiotowego grantu w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 organizacji wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych na obszarze LGD zgodnego z zakresem i celem projektu grantowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Stowarzyszenie środki finansowe na realizację grantu pn. „...” pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Realizacja grantu obejmie organizację bezpłatnego rajdu rowerowego oraz towarzyszących mu warsztatów i konkursów. Grant realizowany będzie pod koniec września. Celem Warsztatów będzie poznanie środowiska naturalnego, podniesienie świadomości uczestników z zakresu ochrony środowiska, pobudzenie i podniesienie aktywności i wzmocnienie więzi społecznych wśród jego uczestników. Warsztaty mają charakter otwarty i niekomercyjny. Skierowane są do różnych grup społecznych z obszaru LGD „...”. Trasa Warsztatów przebiegać będzie po terenie lasu czerniejewskiego. Uczestnicy będą mieć do wyboru dwie trasy, o zróżnicowanej długości i poziomie trudności. Na trasach wyznaczone zostaną punkty kontrolne, na których uczestnicy wezmą udział w tematycznych szkoleniach i konkursach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają odblaskowe kamizelki i rękawy na rurę rowerową. Nagrodami dla najlepszych uczestników będą albumy przyrodnicze. Stowarzyszenie przewiduje, że w (...) Warsztatach Przyrodniczych udział weźmie 200 uczestników. Koszt realizacji grantu wyliczony został na kwotę 5 958 zł. Z uzyskanych środków zakupione zostaną odblaskowe kamizelki i rękawy na rurę rowerową posiadające loga instytucji realizujących i działających w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprojektowane i wydrukowane zostaną plakaty informacyjne oraz ulotki informacyjne posiadające ww. loga. Zwycięzcy konkursów otrzymają stosowne nagrody książkowe a na zakończenie rajdu uczestnicy otrzymają ciepły posiłek. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie w ramach realizacji grantu zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji. W wyniku realizacji grantu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnego przychodu. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupy wymienionych towarów i usług poniesione w ramach tego grantu nie będą wykorzystywane do wykonania przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji warsztatów będą wystawione na stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie ma i nie będzie miało w przyszłości możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do przedmiotowego grantu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Stowarzyszenie ma wątpliwości, czy może odzyskać podatek VAT uiszczony w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, bowiem Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiągnie żadnego przychodu w związku z realizacją grantu. Zakupy towarów dokonane na potrzeby realizacji projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do zwrotu różnicy podatku naliczonego na podstawie art. 87 ustawy.

W zakresie przedmiotowego działania Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie będzie miało więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.