0112-KDIL2-3.4012.186.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji. Wniosek uzupełniono w dniu 8 maja 2018 r. o doprecyzowanie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (stowarzyszenie rejestrowe – organizacja pozarządowa) zamierza realizować operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej (...)”.

Zakres rzeczowy operacji polega na budowie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, w tym: roboty ziemne, budowa stanowisk do ćwiczeń z nawierzchnią z kostki betonowej, montaż urządzeń do ćwiczeń, roboty porządkowe i wykończeniowe, kosz na śmieci (środek trwały). W ramach kosztów ogólnych operacji została wykonana dokumentacja projektowa.

Celem operacji jest podniesienie i poprawa życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Realizacja operacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości oraz turystów.

Operacja będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej poprzez wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie odpowiednio wygrodzonym, stwarzającym bezpieczne warunki do ćwiczeń i rekreacji, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i umożliwi zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie kulturalnym, rekreacyjnym i społecznym. Na tym obszarze zostaną zamontowane wysokiej jakości urządzenia do ćwiczeń. Poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej zostanie wzbogacona funkcja rekreacyjna terenu istniejącego. Nowopowstałe miejsce będzie służyć atrakcyjnemu zorganizowaniu wolnego czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Pomoże to w zapobieganiu i zminimalizowaniu ryzyka powstania chorób społecznych dość powierzchnie rozwijających się we współczesnym społeczeństwie. Planowana inwestycja podniesie atrakcyjność miejsca i jego walory rekreacyjne. Powstała przestrzeń będzie ważnym elementem wizerunkowym obszaru. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 czerwca 2018 r. Już w lecie 2018 r. będzie można realizować założone cele poprzez organizację imprez cyklicznych i ogólnodostępność terenu dla społeczności oraz turystów.

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji: do 100% łącznej wartości brutto – do max. kwoty: 43.475,00 ww. zakresu rzeczowego i kosztów ogólnych operacji w tym: 63,63% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 36,37% w ramach wkładu krajowego – publiczne środki krajowe wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pozostała różnica z środków własnych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwolnienie podmiotowe. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku realizacji ww. działań Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Jego działalność nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Za utrzymanie celów, trwałości projektu odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie. Koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury zostaną pokryte przez Stowarzyszenie. Wytworzone w ramach realizacji operacji mienie będzie stanowiło środek trwały Stowarzyszenia.

Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie będzie figurowało jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT. Operacja – wytworzone ww. mienie, po jej zrealizowaniu nie będzie przedmiotem najmu, dzierżawy, nie będzie świadczenia usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca (Organizacja Pozarządowa) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie doprecyzowanym pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r.), nie ma On prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

Powołując się na treść przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi z uwagi na brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca stwierdza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (art. 113 ww. ustawy), wobec czego nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie zamierza realizować operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej (...)”. Zakres rzeczowy operacji polega na budowie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej, w tym: roboty ziemne, budowa stanowisk do ćwiczeń z nawierzchnią z kostki betonowej, montaż urządzeń do ćwiczeń, roboty porządkowe i wykończeniowe, kosz na śmieci (środek trwały). W ramach kosztów ogólnych operacji została wykonana dokumentacja projektowa. Celem operacji jest podniesienie i poprawa życia mieszkańców miejscowości oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Realizacja operacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców miejscowości oraz turystów. Operacja będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej poprzez wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na terenie odpowiednio wygrodzonym stwarzającym bezpieczne warunki do ćwiczeń i rekreacji, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i umożliwi zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie kulturalnym, rekreacyjnym i społecznym. Na tym obszarze zostaną zamontowane wysokiej jakości urządzenia do ćwiczeń. Poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej zostanie wzbogacona funkcja rekreacyjna terenu istniejącego. Nowopowstałe miejsce będzie służyć atrakcyjnemu zorganizowaniu wolnego czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Pomoże to w zapobieganiu i zminimalizowaniu ryzyka powstania chorób społecznych dość powierzchnie rozwijających się we współczesnym społeczeństwie. Planowana inwestycja podniesie atrakcyjność miejsca i jego walory rekreacyjne. Powstała przestrzeń będzie ważnym elementem wizerunkowym obszaru. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 czerwca 2018 r. Już w lecie 2018 r. będzie można realizować założone cele poprzez organizację imprez cyklicznych i ogólnodostępność terenu dla społeczności oraz turystów. Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji została zawarta. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji: do 100% łącznej wartości brutto – do max. kwoty: 43.475,00 ww. zakresu rzeczowego i kosztów ogólnych operacji w tym: 63,63% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 36,37% w ramach wkładu krajowego – publiczne środki krajowe oraz pozostała różnica z środków własnych Stowarzyszenia. Wnioskodawca, nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a działalność statutowa kwalifikuje się do usług zwolnionych od podatku. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku realizacji ww. działań Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Jego działalność nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Za utrzymanie celów, trwałości projektu odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie. Koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury zostaną pokryte przez Stowarzyszenie. Wytworzone w ramach realizacji operacji mienie będzie stanowiło środek trwały Stowarzyszenia. Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT. Operacja – wytworzone ww. mienie, po jej zrealizowaniu nie będzie przedmiotem najmu, dzierżawy, nie będzie świadczenia usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, skoro Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – to w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.