0112-KDIL2-2.4012.115.2018.1.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji dot. świetlicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacja operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 17 maja 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Stowarzyszenie – planuje realizację operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...” dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poszerzenie oferty ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej. Operacja obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej na wschodniej elewacji budynku. Budynek niepodpiwniczony, z wysokim dwuspadowym, symetrycznym dachem ze zmianą kąta pochylenia przy okapie, o spadkach 45° i 37°. Dla potrzeb dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów projektuje się uzupełnienie obiektu o węzeł sanitarny składający się z toalety damskiej, męskiej i toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie szatni. Dodatkowo zostanie zmieniona funkcja istniejącej toalety na cele spiżarni powiązanej z funkcją zaplecza sali. Obiekt będzie bezpłatnie dostępny dla ogółu mieszkańców. Wykorzystywany będzie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia m.in. działalność kulturalna i oświatowo-wychowawcza, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wsi. Okazjonalnie obiekt będzie wykorzystywany odpłatnie na cele nie związane z działalnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca nie planuje przekazania prawa własności przebudowanej infrastruktury. Faktury dokumentujące wykonanie operacji będą wystawione na Stowarzyszenie. Nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W uzupełnieniu do wniosku Stowarzyszenie wskazało, że nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Świetlica będzie wykorzystywana odpłatnie przez mieszkańców w celu organizacji uroczystości i spotkań rodzinnych. Wnioskodawca planuje wykorzystywać odpłatnie przedmiotową świetlicę 10 razy w roku. Świetlica będzie udostępniana na podstawie umowy najmu. Wartość planowanych do poniesienia nakładów na realizację operacji „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...” wynosi 147 326,35 zł. Przewidywana wartość obrotu z tytułu odpłatnego wykorzystania świetlicy wynosi 250,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług (VAT), który zostanie uiszczony w związku z planowaną realizacją operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji nie służy sprzedaży opodatkowanej, w związku z czym nie wystąpią czynności opodatkowane. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, publiczna i nieodpłatna. Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. Odliczenia dokonuje się, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przypadku operacji przebudowy świetlicy przedstawiona powyżej sytuacja nie będzie miała zastosowania. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku realizacji operacji nie będą osiągane przychody. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte usługi w związku z realizacją zadania, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca uznaje, że Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać podatku od towarów i usług (VAT) uiszczonego w związku z operacją pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje realizację operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...” dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji to poszerzenie oferty ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej. Operacja obejmuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej na wschodniej elewacji budynku. Budynek niepodpiwniczony, z wysokim dwuspadowym, symetrycznym dachem ze zmianą kąta pochylenia przy okapie, o spadkach 45° i 37°. Dla potrzeb dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów projektuje się uzupełnienie obiektu o węzeł sanitarny składający się z toalety damskiej, męskiej i toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie szatni. Dodatkowo zostanie zmieniona funkcja istniejącej toalety na cele spiżarni powiązanej z funkcją zaplecza sali. Obiekt będzie bezpłatnie dostępny dla ogółu mieszkańców. Wykorzystywany będzie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia m.in. działalność kulturalna i oświatowo-wychowawcza, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wsi. Okazjonalnie obiekt będzie wykorzystywany odpłatnie na cele nie związane z działalnością Stowarzyszenia. Świetlica będzie wykorzystywana odpłatnie przez mieszkańców w celu organizacji uroczystości i spotkań rodzinnych. Wnioskodawca planuje wykorzystywać odpłatnie przedmiotową świetlicę 10 razy w roku. Świetlica będzie udostępniana na podstawie umowy najmu. Wartość planowanych do poniesienia nakładów na realizację operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...” wynosi 147 326,35 zł. Przewidywana wartość obrotu z tytułu odpłatnego wykorzystania świetlicy wynosi 250,00 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie planuje przekazania prawa własności przebudowanej infrastruktury. Faktury dokumentujące wykonanie operacji będą wystawione na Stowarzyszenie. Nabyte usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie mu przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej operacji.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Co prawda – jak wynika z opisu sprawy – efekty realizacji tej operacji będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (najem świetlicy), jednakże Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ...”, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.