0112-KDIL1-3.4012.414.2018.1.IT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 21 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2018 r. (data wydania 19 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. „Wydanie przewodnika turystyczno-historycznego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji pn. „Wydanie przewodnika turystyczno-historycznego (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lipca 2018 r. (data wpływu 19 lipca 2018 r.) o nazwę operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o przyznanie pomocy na operację własną Stowarzyszenia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 19 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Celem operacji jest promocja obszaru Stowarzyszenia i jego oferty turystycznej poprzez wydanie publikacji – przewodnika turystyczno-historycznego.

W ramach operacji zostanie wydany przewodnik turystyczno-historyczny. Przewodnik będzie dotyczyć (...) (obszar działania Stowarzyszenia), tj. 7 gmin powiatu. Operacja polegająca na wydaniu przewodnika będzie miała charakter niekomercyjny, niedochodowy, tzn. nie będzie generowała zysku, a przewodnik będzie dystrybuowany bezpłatnie (Stowarzyszenie w ramach realizacji operacji nie osiągnie żadnych dochodów). Przewodniki będą rozdawane na targach, w których będzie uczestniczyć LGD. Przewodniki przekazane zostaną także do miejsc najbardziej uczęszczanych przez turystów. Zostanie wydanych m.in. 3000 szt. przewodnika. Przewodnik będzie zawierał opis historyczno-krajoznawczy wybranych miejscowości powiatu i rezerwatów przyrody, propozycje wycieczek szlakami tematycznymi, m.in. „Szlak A”, „Szlak B”, „Szlak C”, „Szlak D”. Poza tym w przewodniku znajdą się informacje o funkcjonujących na terenie powiatu muzeach, izbach pamiątek regionalnych, bazie noclegowej i gastronomicznej. Do wydania przewodnika niezbędne jest opracowanie jego treści wraz z materiałami ikonograficznymi i mapami, wykonanie zdjęć odpowiadających treści przewodnika (zdjęcia będą wykonane we wszystkich 7 gminach należących do Stowarzyszenia) oraz opracowanie graficzne przewodnika (layout), skład, łamanie i wydruk.

W ramach tej operacji Stowarzyszenie finansuje koszty wydania publikacji – przewodnika. Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonywana jest w ramach działalności statutowej i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy operacji pt. „Wydanie przewodnika turystyczno-historycznego (...)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji własnej Stowarzyszenia, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. operacji nie spowoduje, iż stanie się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie będzie miało obowiązku składania deklaracji VAT-7. Z uwagi na powyższe Stowarzyszenie nie będzie się mogło starać o zwrot podatku naliczonego (nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji własnej Stowarzyszenia, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy ‒ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o przyznanie pomocy na operację własną Stowarzyszenia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji pn. „Wydanie przewodnika turystyczno-historycznego (...)” jest promocja obszaru Stowarzyszenia i jego oferty turystycznej. Przewodnik będzie dotyczyć (...) (obszar działania Stowarzyszenia), tj. 7 gmin powiatu. Operacja polegająca na wydaniu przewodnika będzie miała charakter niekomercyjny, niedochodowy, tzn. nie będzie generowała zysku, przewodnik będzie dystrybuowany bezpłatnie.

W ramach tej operacji Stowarzyszenie finansuje koszty wydania publikacji – przewodnika. Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji operacji Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonywana jest w ramach działalności statutowej i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary bądź usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (towarów bądź usług) poniesionych z tytułu realizacji ww. operacji.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji własnej Stowarzyszenia, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.