0112-KDIL1-1.4012.453.2018.1.RW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 21 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2018 r. (data wpływu 19 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 19 lipca 2018 r. o wskazanie nazwy projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o przyznanie pomocy na operację własną X w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 19 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Celem operacji jest promocja obszaru X i jego oferty turystycznej poprzez wsparcie udziału lokalnych usługodawców turystycznych w targach turystycznych.

Operacja ma na celu promocję obszaru X i jego oferty turystycznej. Ziemia Z z uwagi na swoje położenie, bogactwo historii, dużą ilość ciekawych zabytków kultury i sztuki oraz walorów przyrodniczych, posiada duży potencjał turystyczny (znane w Polsce atrakcje turystyczne (...)). W ramach operacji zostanie zorganizowany udział Stowarzyszenia i przedstawicieli branży turystycznej z terenu X w targach turystycznych o zasięgu ogólnopolskim. Na koszt operacji składa się: rekrutacja wystawców, wynajem stoiska, transport uczestników i materiałów na targi, noclegi.

Planowany jest udział w min. 5 targach, np.

  1. A,
  2. B,
  3. C,
  4. D,
  5. E.

Udział w targach dla uczestników jest bezpłatny, operacja nie ma charakteru dochodowego. W targach będą mogli wziąć udział usługodawcy turystyczni z terenu X (którzy zgłoszą chęć udziału w poszczególnych targach). Informacje o planowanych wyjazdach na targi zamieszczone zostaną na stronie internetowej X oraz portalu społecznościowym (...). Dodatkowo zostaną przygotowane plakaty (w wersji elektronicznej) informujące o planowanych wyjazdach na targi.

W ramach tej operacji Stowarzyszenie finansuje koszty udziału w targach turystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonywana jest w ramach działalności statutowej i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uzupełnienia z dnia 16 lipca 2018 r. do wniosku wynika, że nazwa projektu brzmi: „(...)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji własnej X, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2)?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. operacji nie spowoduje, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie będzie miało obowiązku składania deklaracji VAT-7. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie nie będzie się mogło starać o zwrot podatku naliczonego (nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji własnej X, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowanej ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy na operację własną X w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 19 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Celem operacji jest promocja obszaru X i jego oferty turystycznej poprzez wsparcie udziału lokalnych usługodawców turystycznych w targach turystycznych. Operacja ma na celu promocję obszaru X i jego oferty turystycznej. Ziemia Z z uwagi na swoje położenie, bogactwo historii, dużą ilość ciekawych zabytków kultury i sztuki oraz walorów przyrodniczych, posiada duży potencjał turystyczny (znane w Polsce atrakcje turystyczne (...)). W ramach operacji zostanie zorganizowany udział Stowarzyszenia i przedstawicieli branży turystycznej z terenu X w targach turystycznych o zasięgu ogólnopolskim. Na koszt operacji składa się: rekrutacja wystawców, wynajem stoiska, transport uczestników i materiałów na targi, noclegi.

Udział w targach dla uczestników jest bezpłatny, operacja nie ma charakteru dochodowego. W targach będą mogli wziąć udział usługodawcy turystyczni z terenu X (którzy zgłoszą chęć udziału w poszczególnych targach). Informacje o planowanych wyjazdach na targi zamieszczone zostaną na stronie internetowej X oraz portalu społecznościowym (...). Dodatkowo zostaną przygotowane plakaty (w wersji elektronicznej) informujące o planowanych wyjazdach na targi. W ramach tej operacji Stowarzyszenie finansuje koszty udziału w targach turystycznych o zasięgu ogólnopolskim. Stowarzyszenie nie jest i nie było czynnym podatnikiem VAT, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonywana jest w ramach działalności statutowej i nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zainteresowany ma wątpliwości, czy będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie określa wnioskodawca, występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, tut. organ dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.