0111-KDIB2-3.4010.93.2018.1.HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie składek członkowskich wpłacanych na rzecz stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 pkt 40 updop)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 30 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie X (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Wnioskodawca”) jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli powołanym do realizowania poprzez różne formy aktywności szeroko rozumianych zadań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych na rzecz członków społeczności skupionej wokół prowadzonej przez to Stowarzyszenie szkoły. Jego funkcjonowanie opiera się na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z dnia 3 lutego 2017 r., poz. 210) oraz uchwalonym w oparciu o nią statucie z dnia 3 marca 2008 r., ze zm., ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59), jak również na przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z dnia 28 lutego 2018 r., poz. 450). Stowarzyszenie od dnia 10 kwietnia 2008 r. jest stowarzyszeniem zarejestrowanym pod nr X w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in. podejmowanie aktywności na rzecz:

 1. prowadzenia szkoły na zasadach prawem przewidzianych,
 2. utrzymania statusu rejonowej szkoły publicznej,
 3. pozyskiwania środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły,
 4. dążenia do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym,
 5. pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 6. prowadzenia kursów naukowych, kół zainteresowań,
 7. promowania edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie dopuszczalnych prawem zachowań, w tym przez: publiczne wystąpienia dążące do utrzymania dla placówki szkolnej statusu szkoły publicznej, pozyskiwanie środków na realizację założonych celów, w tym dotacji, finansowanie różnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, opracowywanie programów optymalizujących funkcjonowanie i rozwój szkoły, pełnienie funkcji organu założycielskiego Szkoły.

Źródłem majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, ofiary publiczne oraz dotacje, zaś cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie korzysta z infrastruktury lokalowej Gminy Miasta X, oddanej mu we władanie na podstawie podpisanej w 2009 r. umowy dzierżawy. Obecnie źródłem finasowania celów Stowarzyszenia są głównie dotacje Gminy Miasta X udzielane na działalność szkolną w ramach części ogólnej subwencji oświatowej oraz składki członków Stowarzyszenia, do której opłacania członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są na mocy postanowień § 10 statutu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Do końca sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie było stowarzyszeniem realizującym cele oświatowe jako 6-cioklasowa szkoła podstawowa. Przepisem art. 18 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), który wszedł w życie z dniem 1 września 2017 r., ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie typów szkół publicznych i niepublicznych ustanawiając ośmioklasowe szkoły podstawowe w miejsce dotychczasowych szkół 6-cioklasowych. Wprowadzenie tej zmiany postawiło przed Stowarzyszeniem zadanie dostosowania prowadzonej przez nie placówki do wymagań nowego prawa oświatowego. Między innymi wymogło konieczność wdrożenia rozbudowy szkoły w celu zapewnienia dodatkowych pomieszczeń lokalowych (sal lekcyjnych) niezbędnych do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów o klasy 7 i 8.

W ramach działań dostosowawczych do nowych warunków oświatowych Stowarzyszenie w dniu 12 czerwca 2017 r. zawarło porozumienie z Gminą Miastem X, w którym to ostatnie zobowiązało się wyasygnować na rozbudowę obiektów szkoły kwotę 1.000.000 zł (jednego miliona złotych).

W czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieściło ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej (...) wraz z niezbędną infrastrukturą”. Przetarg zakończył się wyłonieniem wykonawcy robót w dniu 12 lipca 2017 r., który w złożonej i przyjętej ofercie wycenił roboty budowlane na kwotę 1.133.000 zł (milion sto trzydzieści trzy tysiące złotych).

Z uwagi na fakt, że Gmina Miasto X zobowiązało się przeznaczyć na przedmiotową inwestycję milion złotych, Stowarzyszenie stanęło wobec konieczności pozyskania brakującej do sfinansowania całego przedsięwzięcia kwoty 133.000 zł. Wartość tę postanowiono pokryć poprzez ustalenie części dodatkowej składki członkowskiej na rok szkolny 2017/2018, płatnej wraz ze składką podstawową w dwóch równych ratach. Uchwałę w tym względzie podjęto na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 5 października 2017 r.

Aktualnie wydatki związane z realizacją robót budowlanych są pokrywane z środków otrzymywanych na ten cel od Gminy Miasta X.

W momencie przeznaczenia części dodatkowej składek członkowskich na pokrycie kosztów rozbudowy szkoły Stowarzyszenie stanie wobec problemu ich ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenie bowiem jako podmiot posiadający osobowość prawną w zakresie swoich dochodów na mocy art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, ze zm.) podlega regulacjom tej ustawy podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy składki członków Stowarzyszenia pochodzące z wpłat części dodatkowej składki członkowskiej ustalonej na rok szkolny 2017/2018 wydatkowane na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej (...) wraz z niezbędną infrastrukturą” korzystają ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych powołanym do realizowania zadań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych na rzecz członków społeczności skupionej wokół prowadzonej przez nie szkoły podstawowej. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z dnia 3 lutego 2017 r., poz. 210) i uchwalonym na jej podstawie statucie oraz na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59). Do podstawowych celów statutowych Stowarzyszenia należy prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych, utrzymanie jej statusu szkoły publicznej, pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy. Stowarzyszenie funkcjonuje dzięki pracy społecznej jego członków, a także w oparciu o środki finansowe otrzymywane od Gminy Miasta X w formie dotacji udzielanej w ramach części ogólnej subwencji oświatowej oraz w oparciu o środki pochodzące ze składek członków Stowarzyszenia.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 3 lutego 2017 r., poz. 210) majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Majątek stowarzyszenia może w niektórych sytuacjach podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym zakresie stowarzyszenie jako podmiot posiadający osobowość prawną podlega regulacjom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, ze zm.), co wynika z treści art. 1 ust. 1 oraz art. 2 tej ustawy, stanowiących, że ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, oraz faktu, że w art. 2 tej ustawy określającym katalog podmiotów wyłączonych z pod jej wpływu stowarzyszenia nie są wymienione.

W świetle art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze analizowanej ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Według natomiast ust. 2 tego samego art. 7 dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W ust. 3 pkt 1 powołanego art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca postanowił, że przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego zawiera art. 17 omawianej ustawy. W jego pkt 40 ust. l ustawodawca postanowił, że wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Z treści wskazanego przepisu wynika, że dla oceny czy przychody danej organizacji pochodzące z wpłat jej członków tytułem składek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ma znaczenie:

 1. charakter organizacji (zwolnienie obejmuje wymienione w przepisie organizacje polityczne, społeczne i zawodowe),
 2. charakter wpłat (zwolnienie dotyczy wpłat z tytułu składek członkowskich).

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii – zdaniem Wnioskodawcy – stwierdzić należy, że w stanie faktycznym analizowanej sprawy zagadnienie organizacji politycznej ani zawodowej nie wchodzi w grę albowiem wziąwszy pod rozwagę cele statutowe, przedmiot działalności i zasady finansowania, bez potrzeby przeprowadzania głębszej analizy można trafnie orzec, że Stowarzyszenie nie ma cech żadnej z tych organizacji. Jednocześnie też stwierdzić można, że dysponuje ono wszystkimi cechami organizacji społecznej.

Uzasadniając powyższe Wnioskodawca zwrócił uwagę, że ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ani inne ustawy podatkowe nie zawierają definicji legalnej pojęcia „organizacja społeczna”. Z tych względów przy ustalaniu znaczenia tego pojęcia na użytek analizowanego przepisu odwołać się należy do jego znaczenia zdefiniowanego w opracowaniach słownikowych i encyklopedycznych. Zgodnie z definicją encyklopedii PWN dostępną pod adresem https://encyklopedia.pwn.pl, organizacja społeczna to, grupa celowa, zrzeszenie zmierzające do realizacji postawionych przed sobą celów w sposób zorganizowany. Społeczny, według tego samego źródła, to odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, wytworzony przez społeczeństwo i będący jego wspólną własnością, przeznaczony do obsługiwania społeczeństwa, pracujący bezinteresownie dla dobra jakiejś społeczności, zorganizowany przez jakąś społeczność samodzielnie, bez udziału państwa.

Stowarzyszenie, jak to wynika z postanowień jego statutu, jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli, powołanym do realizowania zadań oświatowo-wychowawczych i kulturalnych na rzecz członków społeczności skupionej wokół prowadzonej przez nie szkoły podstawowej i takie też zadania w praktyce realizuje. Opiera się na pracy społecznej swoich członków, nie prowadzi działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, a składki członkowskie, których opłacanie jest obowiązkiem jego członków, służą w całości jego celom statutowym będącym celami społecznymi. Również nałożony uchwałą Walnego Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z dnia 5 października 2017 r. obowiązek opłacenia części dodatkowej składki członkowskiej służy w całości wypełnianiu zadań statutowych. Środki te zostaną bowiem przeznaczone na pokrycie kosztów rozbudowy szkoły. Cel ten, jako należący do działań zmierzających do prowadzenia szkoły na zasadach prawem przewidzianych, utrzymania statusu szkoły publicznej, modernizacji i funkcjonowania szkoły, a w znaczeniu ogólnym jako służący zapewnieniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, należy również zaliczyć do realizujących cele statutowe Stowarzyszenia o charakterze społecznym. O takim charakterze tego celu świadczy również to, że zebrane składki posłużą do powiększenia majątku publicznego – Miasta Gminy X, do którego należy szkoła, a nie majątku Stowarzyszenia. To ostatnie tym majątkiem jedynie zawiaduje.

Z powyższych względów Stowarzyszenie nie ma wątpliwości, że jest organizacją o charakterze społecznym.

Jeżeli chodzi natomiast o kwestię charakteru wpłat wnoszonych przez członków do jego kasy (składek członkowskich), to podobnie jak w przypadku pojęcia „organizacji społecznej” również tutaj ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ani inne ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „składki członkowskie”. Z tych względów także w tym przypadku dla ustalenia jego znaczenia w kontekście analizowanego przepisu odwołać się należy do jego definicji słownikowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego PWN pod adresem: https://sjp.pwn.pl, składka to:

 1. zbiórka pieniędzy na jakiś cel,
 2. kwota pieniężna wpłacana regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel.

W podanym znaczeniu składka to wpłata, zbiórka regularna i obowiązkowa, do wspólnej kasy, służąca realizacji wspólnego celu. Nie wiąże się z nią otrzymanie ekwiwalentnego świadczenia od podmiotu przyjmującego wpłatę. Cechami tymi dysponują wpłaty, które członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są wnieść na dofinansowanie realizacji wspólnego dla nich celu jakim jest wykonanie w zaplanowanym zakresie rozbudowy szkoły. Nie zmienia składkowego charakteru tych wpłat fakt, że stanowią one część dodatkową składki podstawowej ani też to, że zostały ustalone na określony czas (na rok szkolny 2017/2018).

Mając powyższe na względzie w ocenie Wnioskodawcy składki członków Stowarzyszenia pochodzące z wpłat części dodatkowej składki członkowskiej ustalonej na rok szkolny 2017/2018 wydatkowane na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej (...) wraz z niezbędną infrastrukturą” jako przeznaczone na statutową, społeczną działalność Stowarzyszenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210, ze zm.) i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036).

W konsekwencji stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć organizacji politycznej, społecznej i zawodowej. Odnosząc się do znaczenia tych terminów w języku powszechnym, należy wskazać, że „organizacja” to „grupa podmiotów mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele”. Przymiotnik „polityczny” oznacza „dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami”, związany z polityką, tj. „działalnością władz państwowych, bądź z działalnością jakiejś grupy społecznej lub partii mającą na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej lub wywieranie na nią określonych wpływów”. „Społeczny” to „odnoszący się do społeczeństwa lub jego części, tworzący się w społeczeństwie, dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa, przeznaczony dla społeczeństwa”, natomiast „zawodowy” – „związany z jakimś zawodem, przygotowujący do zawodu”.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera również definicji „działalności gospodarczej”. Zgodnie z zasadami wykładni systemowej należy posiłkować się w tym zakresie definicjami przyjętymi na potrzeby innych ustaw. I tak, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast ustawa Ordynacja podatkowa – w art. 3 ust. 9 – przyjęła, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej, rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Analiza powyższych uregulowań prawnych w kontekście cytowanych wcześniej przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach prowadzi do wniosku, że stowarzyszenie jest co do zasady organizacją, której zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem stowarzyszenia nie może być zatem uzyskanie dochodu w celu innym niż realizacja niezarobkowych celów statutowych i nie może nim być przysporzenie członkom korzyści majątkowych. Dlatego też – chociaż przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach – dopuszczają możliwość prowadzenia przez stowarzyszenia działalności gospodarczej – dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, co tym samym oznacza, że członkowie Stowarzyszenia nie mogą czerpać konkretnych korzyści majątkowych z takiej działalności.

Należy także wskazać, że pojęcie „składka członkowska” zgodnie z definicją słownikową to kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz (Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003). Z powyższej definicji wynika, że składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.

Ponadto podnieść należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia30 sierpnia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 947/98 orzekł, że składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem członkiem stowarzyszenia. Nie można uznać, zdaniem Sądu, za składkę członkowską, objętą stosownym przepisem podatkowym (art. 17 ust. 1 pkt 13 – obecnie pkt 40 – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), opłaty za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy.

Podobne rozstrzygnięcie podjął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 13 czerwca 2003 r., sygn. akt III SA 3245/01, który stwierdził, że jeżeli stowarzyszenie pobiera od swoich członków opłatę, która – co do istoty – nie odbiega od opłaty za korzystaniez usług oferowanych przez stowarzyszenie jego członkom, to tego rodzaju opłaty nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, które dotyczy składek członkowskich.

W odniesieniu do kwestii możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podkreślić należy, że jednym ze źródeł finansowania organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, do których należą m.in. stowarzyszenia, są składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do niej i jest związana

z pozostawaniem członkiem takiej organizacji.

Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis ten nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i co do terminu ich wydatkowania.

Kierując się przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym, z którego wynika, że pobierane przez Stowarzyszenie środki stanowią składki członkowskie – kwestia charakteru wpłat dokonanych przez członków jako element opisu stanu faktycznego nie była przedmiotem oceny - stwierdzić należy, że dochód z tego tytułu otrzymywany przez Stowarzyszenie, jako organizację społeczną, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypełniając przesłanki zawarte w tym przepisie.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.