Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Powrót do przeszłości (...)”.
Fragment:
Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 78, poz. 855, z późn. zm.). Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie składa deklaracji VAT-7, ponadto Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Stowarzyszenie realizuje zadanie pn.: „ Powrót do przeszłości (...) ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 oraz z 2016 r., poz. 1390). Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania ma zamiar zorganizować niedochodową imprezę plenerową promującą historię Miasta i Gminy wśród lokalnej społeczności w postaci gry miejskiej z historią w tle. Kolejnym etapem będzie zorganizowanie biwaku harcerskiego, w którym udział wezmą drużyny harcerskie Powiatu.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
16
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
16
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz realizacja ww. operacji nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. operacji.
2017
14
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
W ramach projektu Stowarzyszenie „ ... ” będzie mogło ponosić koszty związane z realizacją projektu. Stowarzyszenie „ ... ” ponosi wydatki na podstawie faktur od podmiotów zewnętrznych. Dokumenty rachunkowe przedstawiane są w instytucjach nadzorujących i rozliczających Stowarzyszenie „ ... ” w celu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych (podlegających refundacji). Działalność Stowarzyszenia „ ... ” związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie „ ... ” nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione w ramach realizacji przedmiotowego projektu wydatki wystawiane będą na Stowarzyszenie „ ... ”, .... Nabyte urządzenia i usługi będą wykorzystywane do dyspozycji mieszkańców, społeczności lokalnej oraz stworzeniu bazy dla rozwoju lokalnego ruchu turystycznego. Umożliwi świadczenie usług rekreacyjnych na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, będącego w dyspozycji społeczności lokalnej. Wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększy aktywizację mieszkańców przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych.
2017
11
gru

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W dniu 28 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Zarządem Stowarzyszenia działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności umowę powierzenia grantowego w ramach działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziale 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia. Zadanie polegać będzie na organizacji cyklu szkoleń z zakresu krzewienia kultury i historii naszego regionu (...)‚ tym samym koszty ponoszone przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w ramach ww. umowy kwalifikują się do refundacji w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER ” – na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2017
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu grantowego.
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu, składanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego – interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
Faktury dokumentujące ponoszone w ramach realizowanej operacji wydatki będą każdorazowo wystawiane na Stowarzyszenie. Po zakończeniu realizacji operacji wybudowane place rekreacyjno-edukacyjne pozostaną własnością Stowarzyszenia, nie zostaną przekazane innemu podmiotowi lub jednostce. Powstała w wyniku realizacji inwestycja będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i nie będzie odpłatnie wynajmowana. Realizacja operacji będzie realizowana zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia i nie ma charakteru zarobkowego. Efekty realizowanej operacji, o której mowa we wniosku, będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W szczególności ww. efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych z opodatkowania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację wyżej opisanej operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony od wydatków poniesionych na realizację ww. operacji. Powyższe wiąże się z faktem, iż Stowarzyszenie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.
2017
6
gru

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Czy w odniesieniu do realizacji operacji w ramach Działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” PROW na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Inicjatyw ...ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie działania Stowarzyszenia są nieodpłatne, a nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Oznacza to, że przyznana pomoc w ramach Działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” PROW na lata 2014-2020 nie będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych, ale do świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT. W związku z tym Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zarówno w części, jak i całości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
6
gru

Istota:
Dochód Spółki przekazywany na rzecz jedynego udziałowca - stowarzyszenia - na realizację jego celów statutowych może być przekazany w formie innej niż pieniężna (w znaczeniu środków pieniężnych). Taka forma darowizny dochodu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5.
Fragment:
(...) Stowarzyszenie oraz podmioty z nim współpracujące; realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych; gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia; organizowanie pozostałych form pozaszkolnej edukacji; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia; prowadzenie działalności gospodarczej poprzez nabywanie, wykorzystywanie oraz zbywanie wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych, w tym prawa własności ruchomości i nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz jedynego udziałowca-stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Należy również dodać, że Spółka złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o CIT) i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. la pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, le i lf tej ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Czy otrzymane przez Stowarzyszenie przysporzenie w formie darowizny stanowiące część dochodu Spółki, której stowarzyszenie będzie jedynym udziałowcem, będzie podlegało zwolnieniu z podatku od osób prawnych w sytuacji gdy przysporzenie to zostanie przeznaczone na cele tego stowarzyszenia?
Czy Stowarzyszenie będzie zobowiązane do obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w sytuacji gdy osiągnięty dochód z tytułu darowizny przekazanej od swojego jedynego udziałowca przeznaczy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, a (uprzednio) w dniu rejestracji złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. la pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, le i lf tej ustawy?
Fragment:
(...) Stowarzyszenia. Realizacja wyżej opisanych celów statutowych finansowana będzie z darowizn przekazywanych od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której stowarzyszenie będzie jedynym udziałowcem (dalej: Spółka). Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą, z której część dochodu będzie przekazywana na rzecz stowarzyszenia w postaci darowizny. Należy również dodać, że Stowarzyszenie złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie iż jest podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. la pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, le i lf tej ustawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane przez Stowarzyszenie przysporzenie w formie darowizny stanowiące część dochodu Spółki, której stowarzyszenie będzie jedynym udziałowcem, będzie podlegało zwolnieniu z podatku od osób prawnych w sytuacji gdy przysporzenie to zostanie przeznaczone na cele tego stowarzyszenia? Czy Stowarzyszenie będzie zobowiązane do obliczenia i wpłacenia (...)
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.