Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody osiągane przez Stowarzyszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z wynajmu nieruchomości i jej planowanej sprzedaży w przyszłości) przeznaczane w całości na działalność statutową Stowarzyszenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, natomiast przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy ani pracowników. Dochody Stowarzyszenia wydatkowane na cele statutowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym również z podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości) w Wielkiej Brytanii z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. Na potwierdzenie tego faktu Stowarzyszenie może przedstawić pismo urzędowe uzyskane z Urzędu Podatkowego Wielkiej Brytanii potwierdzające, iż: „ jest spółką charytatywną i jako taką przysługuje jej zwolnienie z Podatku zgodnie z Paragrafami 471-517 Prawa Podatkowego 2010 ”. Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości położonej w Polsce, zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalno-biurowym. W związku z tym, Stowarzyszenie uzyskuje dochody z tytułu usług najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych usytuowanych w tym budynku. Wszelkie dochody otrzymywane z najmu nieruchomości są przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia w związku z działalnością statutową prowadzoną w Wielkiej Brytanii.
2017
23
cze

Istota:
Czy dochód netto uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, budynków, budowli oraz wyposażenia ruchomego Stowarzyszenia, który ma zostać przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków innemu Stowarzyszeniu, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2017 r., poz. 210). Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności; stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) wskazuje, że uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. W myśl art. 42 ust. 2. ww. ustawy, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. W art. 6 ust. 1 updop, ustawodawca przewidział zwolnienie podmiotowe od podatku, jednakże stowarzyszenia zwykłe nie zostały w nim wymienione. Zatem, stowarzyszenia zwykłe podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 18 ust. 1 updop, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...). Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 updop po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej .
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe: Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, która działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie Odnowa i rozwój wsi i miast w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej ”. Planowana inwestycja ma na celu poprawę warunków spotkań wiejskich mieszkańcó i wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców. W ramach operacji zaplanowano m.in.: wymianę drzwi wejściowych, malowanie ścian, wymianę lamp oświetleniowych, demontaż podłogi i wykonanie nowej, wymianę wkładu kominkowego, parapetów, instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wyposażenie świetlicy m.in. w: stół konferencyjny, krzesła, szafę, komody, karnisze, projektor, laptop, ekran, czajnik elektryczny, ekspres do kawy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Stowarzyszenie , poza działalnością statutową, nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej ... ”. Stowarzyszenie prowadzi działalność sklasyfikowaną wg PKD pod nr 94.99.Z jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Organizacja zgodnie ze statutem, prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT oraz nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Zakupione w ramach realizacji operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT wzajemnych rozliczeń pomiędzy oddziałami Stowarzyszenia.
Fragment:
(...) Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ..., posiada jednostki terenowe w postaci 51 oddziałów na terenie całej Polski, z czego 11 oddziałów na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu Stowarzyszenia posiada odrębną od Stowarzyszenia osobowość prawną, pozostałe zaś takiej osobowości prawnej nie posiadają. Od 1 maja 2004 r. oddziały bez osobowości prawnej przestały być odrębnymi podatnikami w zakresie podatku VAT, a prawa i obowiązki z tym związane realizuje Stowarzyszenie jako osoba prawna będąca czynnym podatnikiem podatku VAT na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy o VAT. Oddziały terenowe Stowarzyszenia (11 oddziałów) posiadające osobowość prawną, działają na podstawie jednego Statutu Stowarzyszenia, ale posiadają odrębne rejestracje w KRS, odrębne numery NIP, samodzielnie rozliczają się z właściwymi według siedziby oddziału Urzędami Skarbowymi z podatków: od osób prawnych oraz VAT. Oddziały Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, prowadzą działalność gospodarczą oraz statutową, w ramach której organizowane są m.in. Rady Prezesów S..., w których udział biorą Prezesi wszystkich oddziałów S..., a oddział organizujący wspólne ogólnokrajowe narady czy zjazdy swoich członków występuje jedynie do pozostałych oddziałów S... o zwrot poniesionych kosztów wspólnych spotkań.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją zadania, tj. realizacja międzypokoleniowych wykładów organizowanych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Fragment:
Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca bierze udział w konkursie o dofinansowanie projektu (...). Po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na ww. Projekt, Stowarzyszenie będzie ponosiło koszty na wybrane zadania tego projektu, tj. realizację międzypokoleniowych wykładów. Wszystkie świadczenia dla uczestników projektu będą nieodpłatne i realizowane w ramach nieodpłatnej, statutowej działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT, nie sprzedaje usług i towarów i z tego też powodu nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Wnioskodawca nie jest podatnikiem od towarów i usług a opisana we wniosku impreza będzie realizowana zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia i należy do zadań wskazanych w rozdziale II § 7 pkt 3, 7, 8, 10. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania grantowego w ramach projektu grantowego poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. W zakresie przedmiotowego zadania, Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, kwot uzyskanych:
 • z miesięcznych składek członkowskich związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia
 • z podziału opłat stanowiących pokrycie kosztów ogólnych związanych z celami statutowymi
 • z opłat na fundusz remontowy
 • Fragment:
  W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności, m.in. cele i sposoby ich realizacji. Cele stowarzyszenia muszą być ujęte w statucie, ale dopuszczalne jest również ich uchwalenie poza statutem, w szczególności zaś takich celów, które stanowiłyby konkretyzację celów statutowych w określonej sytuacji. W świetle art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność statutowa i gospodarcza stowarzyszenia stanowią zatem odrębne rodzaje działalności na gruncie prawa o stowarzyszeniach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może być celem statutowym stowarzyszenia, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych.
  2017
  18
  lut

  Istota:
  W zakresie ustalenia, czy dochody otrzymywane przez Stowarzyszenie korzystają/będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 w związku z otrzymywaniem:
  - składek statutowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem zatwierdzonym podczas Walnego Zgromadzenia Członków wpłacanych przez jej członków;
  - dodatkowych dochodów uzyskiwanych z czasowego udostępniania wiat będących przedmiotem spółdzielczego prawa własnościowego członków Stowarzyszenia osobom trzecim spoza Stowarzyszenia za dodatkową opłatą.
  Fragment:
  Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie wskazuje się, że w niektórych stowarzyszeniach składka członkowska ma ewidentnie charakter opłaty za usługi, na przykład stowarzyszenie użytkowników parkingu strzeżonego, stowarzyszenie zapewniające członkom dostęp do Internetu, stowarzyszenie taksówkarzy udostępniające członkom pasma częstotliwości radiowej. Łatwo zauważyć, że w tego typu organizacjach członek stowarzyszenia uzyskuje konkretne świadczenia. Status członka daje mu roszczenie względem stowarzyszenia, to jest uprawnienie do żądania zachowania się przez stowarzyszenie w określony sposób. Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 2000 r. sygn. akt I SA/Gd 947/98 orzekł, że składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem członkiem stowarzyszenia. Nie można uznać, za składkę członkowską, objętą art. 17 ust. 1 pkt 13 – obecnie pkt 40 – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy. Podobne rozstrzygnięcie zastosował Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu sygn. akt III SA 3245/01 z dnia 13 czerwca 2003 r., który stwierdził, że jeżeli stowarzyszenie pobiera od swoich członków opłatę, która – co do istoty – nie odbiega od opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez stowarzyszenie jego członkom, to tego rodzaju opłaty nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, które dotyczy składek członkowskich.
  2017
  14
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.