Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie obowiazku ewidencjonowania obrotu za pomoca kasy rejestrujacej.
Fragment:
Zadne z tych uslug nie sa wykonywane przez Stowarzyszenie bezposrednio. Z reguly calkowity koszt transportu dzieci jest pokrywany przez Stowarzyszenie ze skladek czlonkowskich i darowizn. Stowarzyszenie wynajmuje firme przewozowa i placi za przewoz dzieci. Stowarzyszenie swiadczac uslugi zwiazane z organizacja wyjazdu na festiwale, warsztaty letnie czy zimowe nie otrzymuje za te uslugi zadnej odplatnosci. Koszty organizacji wyjazdu zostaly pokryte w czesci z majatku Stowarzyszenia (pochodzacego ze skladek czlonkowskich czy darowizn) oraz w czesci z wplat dokonanych przez czlonkow Stowarzyszenia, bedacych zwrotem kosztow poniesionych przez Stowarzyszenie. Swiadczac uslugi wymienione w pkt 6) wezwania Stowarzyszenie dziala na rzecz czlonkow Stowarzyszenia. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy Stowarzyszenie powinno miec zainstalowana kase rejestrujaca w zwiazku z przyjmowaniem skladek czlonkowskich oraz darowizn od czlonkow Zespolu... Czy kasa rejestrujaca powinna byc uzywana w zakresie przyjmowania gotowka srodkow od czlonkow Stowarzyszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie w okresie letnim i zimowym, ktore sa niejako tylko przekazywane przez Stowarzyszenie na poczet glownych Organizatorow - w przypadku Festiwali...
2016
28
lis

Istota:
W zakresie wyboru metody liczenia proporcji wstępnej, o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy przez Stowarzyszenie.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyboru metody liczenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy przez Stowarzyszenie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 20 lipca 2016 r. (data doręczenia 20 lipca 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Stowarzyszenie, "Podatnik" jest zarejestrowanym podatnikiem VAT jako podatnik VAT czynny. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa w oparciu o unormowania ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 855 ze zm.) oraz statutu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którzy opłacają składki. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: reprezentowanie i obrona interesów zawodowych zrzeszonych członków. (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do rejestrowania otrzymywanych wpłat od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli wpłaty dokonywane w sposób gotówkowy przekroczyły w skali roku kwotę 20.000 zł?
Fragment:
Członkowie zwyczajni posiadają prawo m.in. do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z wszelkich innych form działalności oraz korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem. Z prawa tego, z naturalnych względów, każdy członek korzysta w różnym stopniu, co oznacza, iż korzyść (świadczenie) jakie otrzymuje od Stowarzyszenia z tytułu wpłaty składki członkowskiej jest w przypadku każdej osoby inna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do rejestrowania otrzymywanych wpłat od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli wpłaty dokonywane w sposób gotówkowy przekroczyły w skali roku kwotę 20.000 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, nie można stwierdzić, że wpłaty składek członkowskich (podobnie jak opłat wpisowych oraz opłat za legitymacje), które są dokonywane na rzecz Stowarzyszenia mają bezpośredni związek z odpłatnym nabyciem usług, ponieważ wpłaty te nie są przeznaczone na korzystanie z konkretnych świadczeń a jedynie służą uzyskaniu statusu członka stowarzyszenia Osoba posiadająca status członka Stowarzyszenia jest uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez stowarzyszenie, przy czym może to robić w dowolnej ilości lub nawet nie korzystać z tych usług zupełnie, kierując się jedynie dobroczynnością i chęcią wsparcia organizacji pożytku publicznego.
2016
26
lis

Istota:
W sytuacji, gdy wartość sprzedaży uzyskana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 150 000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do dokonania rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i rozliczania podatku VAT z całości prowadzonej działalności, obejmującej również czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Zauważyć należy, iż Stowarzyszenie powołując i rejestrując Zakład Aktywności Zawodowej nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji części własnej działalności.
2016
10
sie

Istota:
Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, również Zakład Aktywności Zawodowej nie powinien świadczenia usług dokumentować fakturami VAT. Zauważyć jednocześnie należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej wystawiając rachunki, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, winien posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej, nazwą i adresem Stowarzyszenia.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przypomnieć należy, iż z art. 2 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości.
Fragment:
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Z treści art. 33 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z przeniesieniem w drodze zamiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Fragment:
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Z treści art. 33 ust. 1 i 2 powołanej ustawy majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług
Fragment:
Zatem w analizowanym przypadku świadczenie przedmiotowych usług rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON oraz świadczone nieodpłatnie dla beneficjentów ostatecznych przez Stowarzyszenie usługi w ramach realizacji różnego rodzaju programów finansowych ze środków publicznych nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego świadczy usługi nieodpłatnie, w związku z otrzymanymi dotacjami na cele prowadzonej działalności. Wskazać w tym miejscu należy, że stosownie do ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem nieodpłatne świadczenie usług rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON oraz świadczone nieodpłatnie dla beneficjentów ostatecznych przez Stowarzyszenie usługi w ramach realizacji różnego rodzaju programów finansowych ze środków publicznych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Reasumując, stwierdza się, że świadcząc przedmiotowe usługi Stowarzyszenie wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wskazał, że świadczone prze Niego usługi winny być zwolnione na podstawie art. 43 ustawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
19
lip

Istota:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia, po dokonaniu analizy warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, Organ stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka zawarta w tym przepisie. Wnioskodawca świadczy bowiem usługi na rzecz właścicieli działek na ich zlecenie.
Fragment:
Stowarzyszenie występuje w roli pośrednika między dostawcami a odbiorcami. Oczywiste jest, że ostatecznymi nabywcami usług świadczonych przez podmioty dostarczające wodę i media oraz odprowadzające ścieki są właściciele nieruchomości, a nie Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zawiera w imieniu i na rzecz właścicieli umowy z dostawcami usług. W obu przypadkach, faktury są wystawiane na rzecz Stowarzyszenia. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy Stowarzyszenie jako podatnik podatku od towarów i usług dokonuje zakupu usług od pomiotów świadczących te usługi a następnie odsprzedaje nabyte uprzednio usługi właścicielom poszczególnych nieruchomości. Odsprzedaż przez Stowarzyszenie poszczególnych usług winna być potwierdzona fakturą wystawioną na właścicieli nieruchomości wg stawek obowiązujących dla poszczególnych rodzajów usług. Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Stowarzyszenie wykonując usługi opisane we wniosku, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
10
lip

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od stowarzyszenia dofinansowania.
Fragment:
To Stowarzyszenie otrzymuje od darczyńcy darowiznę z poleceniem przekazania jej dla mieszkańców sołectwa, a Wnioskodawczyni jako mieszkanka Ł. otrzymuje to dofinansowanie od Stowarzyszenia. Tak jak wyżej wskazano, Stowarzyszenie otrzymuje darowiznę z poleceniem wydatkowania jej na określony cel statutowy na rzecz mieszkańców (tym samym i na Wnioskodawczynię, ale nie z imienia i nazwiska lecz ogólnie dla mieszkańców). Wnioskodawczyni otrzymuje od Stowarzyszenia świadczenia tytułem wykonania przez Stowarzyszenie polecenia darczyńcy i w jej ocenie jest to dla niej darowizna. Darowizna to bezpłatne świadczenie bez ekwiwalentnego świadczenia za uczynioną darowiznę ani w chwili jej dokonania ani też w przyszłości. Wszelkie środki pieniężne bądź niepieniężne przekazywane są przez Stowarzyszenie z polecenia na rzecz mieszkańców sołectwa i ani Stowarzyszenie ani mieszkańcy nie zobowiązują się w zamian do jakiegokolwiek świadczenia, w związku z czym należy uznać, że jest to świadczenie bezpłatne. Wnioskodawczyni jest beneficjentem darowizn pieniężnych bądź niepieniężnych a wykonaniem polecenia darczyńcy jest przekazywanie przez Stowarzyszenie tych darowizn na rzecz mieszkańców, w tym również Wnioskodawczyni.
2016
7
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.