Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

Fragment:

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte mienie związane z realizacją operacji nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mienie nabywane na potrzeby realizacji operacji wskazanej we wniosku udokumentowane zostanie rachunkami i fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę - Stowarzyszenie w ... Refundacja poniesionego w związku z realizacją operacji podatku VAT - wymaga załączenia do umowy o powierzenie grantu indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT, który poniesie w związku z realizacją operacji pn.: „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie w ... nie może odzyskać podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją operacji, z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
21
cze

Istota:

Zwolnienie składek członkowskich wpłacanych na rzecz stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 pkt 40 updop)

Fragment:

Źródłem majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, ofiary publiczne oraz dotacje, zaś cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie korzysta z infrastruktury lokalowej Gminy Miasta X, oddanej mu we władanie na podstawie podpisanej w 2009 r. umowy dzierżawy. Obecnie źródłem finasowania celów Stowarzyszenia są głównie dotacje Gminy Miasta X udzielane na działalność szkolną w ramach części ogólnej subwencji oświatowej oraz składki członków Stowarzyszenia, do której opłacania członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są na mocy postanowień § 10 statutu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Do końca sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie było stowarzyszeniem realizującym cele oświatowe jako 6-cioklasowa szkoła podstawowa. Przepisem art. 18 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), który wszedł w życie z dniem 1 września 2017 r., ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie typów szkół publicznych i niepublicznych ustanawiając ośmioklasowe szkoły podstawowe w miejsce dotychczasowych szkół 6-cioklasowych.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do odliczenia.

Fragment:

Stowarzyszenie złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o powierzenie grantu. Przedmiotowy projekt ma na celu poprawę jakości życia oraz wzrost integracji mieszkańców z terenu LGD poprzez „ Budowę altany wraz zagospodarowaniem terenu ... ”. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów i nie stanie się podatnikiem VAT czynnym. Roboty budowlane związane z realizacją ww. operacji zostaną potwierdzone wystawionymi fakturami na Stowarzyszenie. Nabyte towary i usługi związane z realizacją operacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją ww. operacji. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże, jak wskazano wcześniej, przepis art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

2018
13
cze

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn.: „(...)”.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę na realizację operacji pn.: „ (...) ”. Poniesione wydatki są dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

Fragment:

Stowarzyszenie ... jest Wnioskodawcą wniosku o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Tytuł projektu: .... Realizatorem projektu będzie Stowarzyszenie D. jako jednostka terenowa Polskiego Stowarzyszenia ... w .... Stowarzyszenie D. działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Stowarzyszenie w ... z dnia 11.12.2015r. Znak ... z 11.12.2015 r. Stowarzyszenie ... w ... i ... w ... nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku VAT. Wniosek o powierzenie grantu dla operacji „ ... ” został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie .... Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia ... zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu z LGD na realizację w/w operacji. Celem przedmiotowej operacji jest aktywizacja i integracja społeczna 50 uczestników z grup defaworyzowanych z terenu Gminy i Miasta ... poprzez udział w przedsięwzięciach edukacyjnych. Projekt polega na zorganizowaniu bezpłatnych warsztatów diabetologicznych i ekologicznych dla 50 mieszkańców z terenu Gminy ....

2018
7
cze

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku realizacji ww. działań Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Jego działalność nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Za utrzymanie celów, trwałości projektu odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie. Zakupione w ramach realizacji operacji mienie będzie stanowiło środek trwały Stowarzyszenia. Zakupy towarów, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie będzie figurowało jako nabywca towarów na fakturach VAT. Operacja – zakupione ww. mienie, po jej zrealizowaniu nie będzie przedmiotem najmu, dzierżawy, nie będzie świadczenia usług do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca (Stowarzyszenie, organizacja pozarządowa) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie (organizacja pozarządowa) powołując się na treść przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.

2018
7
cze

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zadanie „ (...) ” nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania. Podsumowując, w związku z realizowanym zadaniem „ (...) ” Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług.

2018
6
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ...”

Fragment:

Stowarzyszenie kupując towary i usługi wykorzystuje je do: - przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym, promocyjnym i kulturalnym, zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy Stowarzyszenia - uwzględniając koszty związane z administracją i funkcjonowaniem Stowarzyszenia tj. materiały biurowe, promocja. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej polegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie ... realizując zadanie pn. „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ... ” ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturze wystawionej na realizację zadania inwestycyjnego w całości lub części? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie działania Stowarzyszenia są nieodpłatne, a nabywane towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

2018
2
cze

Istota:

Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją inwestycji dot. świetlicy.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
2
cze

Istota:

Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje realizację operacji pn. „ Budowa placu zabaw ... ” dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
28
maj

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Stowarzyszenie realizuje projekt na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii (...)