Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
19
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Stowarzyszenie „ ... ” jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. ). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, posiada numer NIP ... i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik od podatku od towarów i usług. Jest Stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT. Stowarzyszenie „ ... ” złożyło do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ... wniosek o powierzenie grantu - „ ... ” w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ..., w dniu 12 lipcu 2018 r. w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla grantów, wniosek Stowarzyszenia „ ... ” pn. „ ... ” został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do finansowania przez LGD.

2018
9
gru

Istota:

Braku prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji

Fragment:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Stowarzyszenie mieszkańców wsi „ ... ” jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT. Stowarzyszenie mieszkańców wsi „ ... ” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników. Stowarzyszenie mieszkańców wsi „ ... ” od lipca 2018 roku realizuje projekt współpracy pt. „ ... ” w ramach poddziałania 19.2 przygotowanie i realizacja działań w zakresie wzmacniania kompetencji kobiet wiejskich z krainy ...objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wykonując zadania w ramach projektu zakupi usługi, które zawierają podatek VAT. W myśl wytycznych dla poddziałania 19.2 kosztem kwalifikowanym realizowanych zadań może być podatek VAT pod warunkiem że nie może być on w żaden sposób odzyskany. W ramach realizowanej operacji zaplanowano następujące zadania: Wykłady i warsztaty - z zakresu samorozwoju. Wykłady i warsztaty - z zakresu zarządzania czasem i przestrzenią. Wykłady i warsztaty - z zakresu komunikacji i autoprezentacji. Rejs statkiem po trawie do .... - tam i z powrotem. 3 wizyty studyjne w miejscach agroturystycznych. Noclegi i wyżywienie podczas 3 dwudniowych spotkań. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej.

2018
7
gru

Istota:

Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z projektem „Kreator (...)”.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT, działalność prowadzi nieodpłatnie.

2018
3
gru

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest osobą prawną. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników.

2018
3
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2018
28
lis

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją zadania.

Fragment:

W przypadku podmiotów takich jak Stowarzyszenie, które nie mogą odliczać VAT od zapłaconych faktur, można ubiegać się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych projektu, o co Wnioskodawca wystąpił składając wniosek o dofinansowanie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit. Wszelkie nabywane przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. W wyniku realizacji projektu zostanie znacznie poprawiona funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania świetlicy wiejskiej, która będzie służyła społeczności lokalnej, a za jej wykorzystanie nie będą pobierane opłaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
24
lis

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „Piknik edukacyjno-kulturalny”.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Stowarzyszenie będzie składać wniosek o płatność w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w zakresie przedsięwzięcia Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.

2018
23
lis

Istota:

Dot. prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Stowarzyszenie środki finansowe na realizację grantu pn. „ ... ” pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.