Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji – budowa świetlicy wiejskiej
Fragment:
Realizacja Operacji będzie realizowana zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia i nie ma charakteru zarobkowego. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że: efekty zrealizowanej operacji, o której mowa we Wniosku będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W szczególności ww. efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych z opodatkowania VAT; faktury dokumentujące ponoszone w ramach realizowanej operacji wydatki będą każdorazowo wystawiane na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację wyżej opisanej Operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on miał prawa do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony od wydatków poniesionych na realizację ww. Operacji. Powyższe wiąże się z faktem, iż Stowarzyszenie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zatem podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto zdaniem Stowarzyszenia towary i usługi nabyte w ramach realizacji Operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.
2017
12
sie

Istota:
Czy Stowarzyszenie w momencie zakupu Systemu Roweru Metropolitalnego posiada prawo do doliczenia podatku VAT, który w następstwie zostanie zaliczony jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013/UE? Stowarzyszenie jest wyłącznym beneficjentem przedmiotowego projektu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, nie będzie osiągało przychodów z tytułu zakupionego systemu.
Fragment:
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - zamówienie przygotowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie XXX w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 2015 poz. 2164, z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu dofinansowania, mające na celu wyłonienie Operatora Zewnętrznego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie zweryfikowane w uzupełnieniu do wniosku. Czy Stowarzyszenie w momencie zakupu Systemu Roweru Metropolitalnego posiada prawo do doliczenia podatku VAT, który w następstwie zostanie zaliczony jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013/UE? Stowarzyszenie jest wyłącznym beneficjentem przedmiotowego projektu. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT, nie będzie osiągało przychodów z tytułu zakupionego systemu. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku występowania przez Stowarzyszenie, jako wyłącznego beneficjenta dofinansowania ze środków PRO WX 2014-2020, istnieją przesłanki do uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowany z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie może skorzystać z możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT.
2017
12
sie

Istota:
Czy działalność gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnione jednostki wewnętrzne można objąć ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Są to na podstawie art. 43 5 kodeksu cywilnego firmy osoby prawnej, wyróżnione nazwiskiem lub pseudonimem osoby fizycznej – członka stowarzyszenia. Nazwa pracowni, zakres jej działalności (wg PKD) zgłoszony jest przez Stowarzyszenie do rejestru przedsiębiorców i ujawniony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na tej podstawie Urząd Statystyczny nadaje im sub REGON, który stanowią REGON Stowarzyszenia plus identyfikator (5 cyfr). W strukturze Stowarzyszenia pracownia autorska jest oddziałem bez osobowości prawnej, dlatego z budżetem państwa rozlicza ją Stowarzyszenie na druku CIT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy działalność gospodarczą prowadzoną przez wyodrębnione jednostki wewnętrzne można objąć ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Zdaniem Wnioskodawcy, taka możliwość istnieje. Pracownia autorska nie ma osobowości prawnej, zatem jej działalność gospodarczą należy prowadzić na zasadach działalności gospodarczej osób fizycznych. Od decyzji osoby prowadzącej działalność gospodarczą zależy, jaką formę opodatkowania przyjmie. Rozliczenia działalności gospodarczej pracowni autorskich z budżetem państwa dopełnia Stowarzyszenie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenie obowiązuje zasada, że zysk z działalności gospodarczej nie jest dzielony między członków, ale należy przeznaczyć go na działalność statutową.
2017
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci”.
Fragment:
Wnioskodawcą jest StowarzyszenieSTOWARZYSZENIE X. Jest to osoba prawna, której celem jest wspieranie rozwoju osób A. Stowarzyszenie powstało po to, aby działać na rzecz osób A. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem może prowadzić działalność gospodarczą, w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie prowadzenia takiej działalności. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Wnioskodawca jest Partnerem Projektu pn.: „ Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci ” w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 „ Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji ”. Całkowity koszt realizowanego projektu to kwota ok. 2.500.000,00 zł brutto. Projekt dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową obiektu na siedzibę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Projekt utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji dzieci obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie budynku.
2017
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pomieszczenia dla stowarzyszenia.
Fragment:
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz rozwoju wsi, działalność kulturalno-oświatową oraz organizuje imprezy okolicznościowe. Celem działania stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój stowarzyszenia oraz wsi. Przedmiotem umowy użyczenia jest pomieszczenie w budynku będącym własnością Gminy. Biorący w używanie zobowiązuje się do wykorzystywania pomieszczenia na cele statutowe. Koszty eksploatacji użyczanego pomieszczenia będzie ponosiło stowarzyszenie. Stowarzyszenie w ramach celów statutowych ma prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, które to w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy nieodpłatne przekazanie stowarzyszeniu w ramach umowy użyczenia lokalu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że zakres aktywności podejmowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, tj.
2017
5
sie

Istota:
Czy usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym polegające na organizowaniu rejsów, regat, imprez sportowych, półkolonii i obozów żeglarskich oraz prowadzenie szkoleń umożliwiających przystąpienie do państwowego egzaminu żeglarskiego, motorowodnego i łączności (gdyż powyższe patenty wymagane są, zgodnie z polskim prawem, do prowadzenia jednostek żaglowych i motorowodnych), świadczone przez klub sportowy, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, jako usługi ściśle związane ze sportem i wychowaniem fizycznym.
Czy Stowarzyszenie obowiązane jest posiadać i prowadzić kasę rejestrującą?
Fragment:
Zapłatę w formie bezgotówkowej Stowarzyszenie będzie otrzymywać na posiadane konto bankowe. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy. Niezależnie od powyższych wpłat, Stowarzyszenie otrzymuje od członków składki członkowskie. Składki członkowskie płacone są przez członków Stowarzyszenia dobrowolnie. Ich ekwiwalentem nie są dobra i usługi świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz wpłacających. Składki członkowskie przeznaczone są na działalność związaną z celem statutowym Stowarzyszenia, którym jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną. Stowarzyszenie Sportów Wodnych ... nie nastawia się na osiąganie zysku, a ewentualny dochód uzyskany z działalności służy tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego członków. Z uzupełnienia wniosku wynika, że Stowarzyszenie jest klubem sportowym zarejestrowanym w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta ... . Jako klub sportowy, zgodnie ze statutem będzie zajmowało się sportem, czyli wszelkimi formami aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2017
12
lip

Istota:
Czy dochody osiągane przez Stowarzyszenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym w szczególności z wynajmu nieruchomości i jej planowanej sprzedaży w przyszłości) przeznaczane w całości na działalność statutową Stowarzyszenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, natomiast przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy ani pracowników. Dochody Stowarzyszenia wydatkowane na cele statutowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym również z podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości) w Wielkiej Brytanii z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego. Na potwierdzenie tego faktu Stowarzyszenie może przedstawić pismo urzędowe uzyskane z Urzędu Podatkowego Wielkiej Brytanii potwierdzające, iż: „ jest spółką charytatywną i jako taką przysługuje jej zwolnienie z Podatku zgodnie z Paragrafami 471-517 Prawa Podatkowego 2010 ”. Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości położonej w Polsce, zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalno-biurowym. W związku z tym, Stowarzyszenie uzyskuje dochody z tytułu usług najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych usytuowanych w tym budynku. Wszelkie dochody otrzymywane z najmu nieruchomości są przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia w związku z działalnością statutową prowadzoną w Wielkiej Brytanii.
2017
23
cze

Istota:
Czy dochód netto uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, budynków, budowli oraz wyposażenia ruchomego Stowarzyszenia, który ma zostać przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków innemu Stowarzyszeniu, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2017 r., poz. 210). Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności; stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) wskazuje, że uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej. W myśl art. 42 ust. 2. ww. ustawy, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. W art. 6 ust. 1 updop, ustawodawca przewidział zwolnienie podmiotowe od podatku, jednakże stowarzyszenia zwykłe nie zostały w nim wymienione. Zatem, stowarzyszenia zwykłe podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 18 ust. 1 updop, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 (...). Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 updop po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej .
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe: Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, która działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie Odnowa i rozwój wsi i miast w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej ”. Planowana inwestycja ma na celu poprawę warunków spotkań wiejskich mieszkańcó i wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców. W ramach operacji zaplanowano m.in.: wymianę drzwi wejściowych, malowanie ścian, wymianę lamp oświetleniowych, demontaż podłogi i wykonanie nowej, wymianę wkładu kominkowego, parapetów, instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wyposażenie świetlicy m.in. w: stół konferencyjny, krzesła, szafę, komody, karnisze, projektor, laptop, ekran, czajnik elektryczny, ekspres do kawy.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.