Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, dlatego też nie odlicza podatku VAT od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie składa deklaracji VAT-7.

2018
20
wrz

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty realizowanej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

2018
15
wrz

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca z siedzibą w C funkcjonuje od roku 2006 jako Stowarzyszenie na terenie miejscowości C i Gminy B, które zrzesza wielu sympatyków sportu. Stowarzyszenie liczy 25 członków (w tym 4 juniorów) w przedziale wiekowym 16-37 lat. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku lokalnym, ale również w regionie. Swoje cele członkowie Stowarzyszenia realizują poprzez organizowanie działalności sportowej współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej, zawody sportowe, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo klasy A, aktywizację dzieci i młodzieży szkolnej wokół sportu oraz współpracę z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowym działającymi na terenie miejscowości C (...), którym również w ramach współpracy udostępniany będzie obiekt powstały w wyniku realizacji operacji.

2018
15
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. W dniu 24 października 2017 r. Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Zarządem Stowarzyszenia „ X ”, (...)

2018
14
wrz

Istota:

W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia i zwrotu podatku nie będą spełnione, ponieważ Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fragment:

Planowane działania mieszczą się w całości w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia, a także Stowarzyszenie nie będzie prowadziło sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem efektów projektu. Stowarzyszenie nie będzie również osiągało dochodu z tytułu wybudowanej infrastruktury - korzystanie z niej będzie nieodpłatne z racji ogólnodostępnego niekomercyjnego charakteru publicznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. W związku z powyższym nie zaistnieją przesłanki do wykorzystywania produktów do prowadzenia działalności opodatkowanej. Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu potrzeb mieszkańców obszaru LGD w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Stowarzyszenie do prowadzenia działalności opodatkowanej. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z działaniami przedmiotowego projektu, ponieważ nie będą one wykorzystane przez Stowarzyszenie do czynności podlegających opodatkowaniu. Stowarzyszenie OSP nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust.1 ustawy od podatku o towarów i usług.

2018
12
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowej operacji nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. operacji.

2018
8
wrz

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania.

Fragment:

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) – zwolnienie podmiotowe. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów i nie stanie się podatnikiem VAT czynnym. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji pn. „ (...) ” nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Stowarzyszenie. W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu, składanego przez Stowarzyszenie, interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn. „ (...) ” realizowanego w ramach poddziałania „ (...) ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego? Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na treść przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j.

2018
7
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na budowie obiektu infrastruktury rekreacyjnej oraz miejsca integracji mieszkańców.

Fragment:

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. W dniu 31 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Zarządem Stowarzyszenia, działającego (...)

2018
5
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
29
sie

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku realizacji ww. działań Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zakupy towarów i usług, o których mowa we wniosku, zostaną potwierdzone fakturami VAT wystawionymi na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie będzie figurowało jako nabywca towarów na fakturach VAT. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji nie będzie przedmiotem najmu, dzierżawy, nie będzie miała związku z żadnymi czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca (Stowarzyszenie, organizacja pozarządowa) ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na treść przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w przedmiotowej sprawie nie spełni on podstawowego warunku uprawniającego do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane usługi i towary z uwagi na brak związku dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.