Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
13
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
13
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ze środków EFRR – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO 2014-2020.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) – stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniachstowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
28
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do Wniosku o rozliczenie grantu, składanego przez Stowarzyszenie – interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie (...)
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu składanego przez Stowarzyszenie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie (...)
2018
17
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Budowa wiat rekreacyjnych (...)”.
Fragment:
Planowane do budowy wiaty w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Stowarzyszenie. Tym samym koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu kwalifikują się do refundacji w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi ono działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Realizując operację w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie nie będzie wykonywało żadnych czynności opodatkowanych, ponieważ prowadzona działalność nie jest działalnością generującą obrót opodatkowany podatkiem VAT. W wyniku realizacji poddziałania 19.2 Stowarzyszenie nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku.
2018
16
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu nabywanych towarów i usług.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
15
lut

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Powstałe w ramach planowanej do realizacji operacji mienie nie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - Stowarzyszenie ... „ ... ” - do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie ... „ ... ” nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem. Faktury dokumentujące wszystkie wydatki poniesione na realizację operacji pn. „ ... ” będą wystawione na Stowarzyszenie .... „ ... ” w ..., ... ..., .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszeniu ... „ ... ” w ... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną do realizacji operacją pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszeniu ... „ ... ” w ...nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją pn.: „ ... ”. Prawo do obniżenia podatku przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2018
15
lut

Istota:
Czy Stowarzyszenie może mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego?
Fragment:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada statusu czynnego podatnika VAT. Obecnie realizuje projekt pt.: „ ... ” finansowany przez Urząd Marszałkowski Departament PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Celem projektu jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez: przebudowę, remont wraz z wyposażeniem innowacyjnej „ świetlicy ”. Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie mają (i nigdy nie będą miały) związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Interpretacja podatku VAT jest niezbędna, aby podatek mógł być wydatkiem kwalifikowanym ponoszonym w ramach realizacji projektu. Podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym i podlega finansowaniu przez Urząd Marszałkowski tylko wówczas, gdy jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Instytucję Realizującą Projekt (w tym wypadku przez Stowarzyszenie). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
2018
3
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku.
Fragment:
Obniżenia kwoty lub różnicy podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20, w związku z tym Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie ma możliwości zastosowania art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ... – zdarzenie przyszłe. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe efekty pozostaną własnością Stowarzyszenia, nie zostaną przekazane innemu podmiotowi lub jednostce, będzie ogólnodostępne dla mieszkańców i nie będą odpłatnie wynajmowane. Realizacja operacji będzie realizowana zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia i nie ma charakteru zarobkowego. Efekty zrealizowanej operacji, o której mowa we wniosku będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W szczególności ww. efekty nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych z opodatkowania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w ....będzie przysługiwać prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.