Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w całości w związku z realizacją projektu pn. „(...)".
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Stowarzyszenie w roku 2017 złożyło wniosek o dofinansowanie operacji: Budowa miejsca integracji „ (...) ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu składanego przez Stowarzyszenie – interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione będą na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (...)
2017
6
paź

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pn. „Budowa dwóch ogólnodostępnych placów zabaw (...)”
Fragment:
Stowarzyszenie „ .... ” jest osobą prawną (szczególna forma prawna - stowarzyszenie) nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie jest też podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele statutowe. W lutym 2017 roku Stowarzyszenie „ ..... ” złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ...., za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ...., o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „ .... ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Został pozytywnie zakwalifikowany do realizacji i została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Projekt przewiduje budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach ...... Celem przedmiotowej operacji jest poprawa warunków dla rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placów zabaw.
2017
5
paź

Istota:
Czy są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i z ewidencjonowania na kasie fiskalnej otrzymywane przez Stowarzyszenie opłaty czy wpisowe uiszczane przez uczestników zawodów, obozów, imprez czy wyjazdów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie (nawet w sytuacji, gdy cena obejmuje zakwaterowanie), jak również opłaty uiszczane zarówno przez dorosłych jak i dzieci spoza stowarzyszenia za naukę pływania lub jej doskonalenie zarówno w postaci zajęć jednorazowych, jak i cyklicznych?
Czy podlegają opodatkowaniu składki członkowskie wnoszone przez członków Stowarzyszenia i czy podlegają ewidencjonowaniu na kasie?
Fragment:
Składki członkowskie płacone będą przez członków Stowarzyszenia. Ich ekwiwalentem nie będą dobra i usługi świadczone przez stowarzyszenie na rzecz wpłacających. Składki członkowskie przeznaczone będą na działalność związaną z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz jego bieżące funkcjonowanie. Składki członkowskie przeznaczane będą przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie klubu, w tym na wynajęcie torów pływackich, w różnych obiektach sportowych, z których członkowie Stowarzyszenia będą mogli systematycznie korzystać tj. doskonalić na nich pływanie. Składki ponadto przeznaczane będą na wynajem lub zakup sprzętu pływackiego, organizację zawodów, imprez pływackich, wyjazdów. W ww. zawodach czy imprezach będą mogli brać udział zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby z zewnątrz, z tym, że od osób spoza Stowarzyszenia będą pobierane opłaty czy wpisowe. Stowarzyszenie ma bowiem zamiar organizować kursy nauki i doskonalenia pływania, zawody pływackie, wyjazdy sportowe, letnie i zimowe obozy pływackie – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych – nie tylko członków Stowarzyszenia, ale także dla osób spoza Stowarzyszenia. Za opisane działania Stowarzyszenie pobierać będzie wpłaty (w przypadku obozów, wyjazdów czy imprez) lub wpisowe od ich uczestników (organizacja zawodów), które przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych, a nie na osiąganie zysku.
2017
5
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenie podatku VAT poniesionego w ramach zadania polegającego na organizacji (...).
Fragment:
W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o rozliczenie grantu, składanego przez Stowarzyszenie – interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, jest ono zobligowane do dostarczenia takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie były wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji, wystawione zostały na Stowarzyszenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie może odliczyć VAT, poniesiony w ramach realizacji działania 19: „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (...)
2017
4
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
Fragment:
Wnioskodawca (dalej: „ Klub ”) jako stowarzyszenie zarejestrowane jako czynny podatnik VAT składa co miesiąc deklarację VAT-7. W ramach stowarzyszenia Klub prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń oraz wykonywaniu usług reklamowych. Uzyskane dochody przeznaczane są na działalność statutową, tj. nieodpłatne rozpowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i zdrowego odpoczynku wśród mieszkańców. W związku z zakresem swojej działalności w najbliższym czasie Klub zamierza podjąć inwestycję w zakresie budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Na plac zabaw zostaną zamontowane huśtawki, zestaw rekreacyjny, karuzele, infrastruktura porządkowa na siłowni zewnętrznej, urządzenia do ćwiczeń. Ww. inwestycja po zakończeniu będzie udostępniona dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom miejscowości i okolicy nieodpłatnie. Celem inwestycji jest poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, podnoszenie atrakcyjności miejscowości, rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej. Inwestycja ma się przyczynić do jakości spędzenia wolnego czasu i poprawy zdrowia. Wymienione wydatki będą tylko i wyłącznie związane z działalnością Klubu niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Nasz dorobek za granicą”.
Fragment:
Stowarzyszenie świadczy usługi statutowe, które są zwolnione od podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Współdziałanie, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. Zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia osobom potrzebującym. Działania edukacyjne i szkoleniowe zmierzające do podniesienia kwalifikacji i poziomu wiedzy muzycznej. Działania zmierzające do poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Organizowanie spotkań w formie, m.in.: konferencji i obozów. Współpracę z instytucjami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce oraz za granicą. Pozyskiwanie środków na cele statutowe przez: pozyskiwanie środków dla wspomagania Orkiestry Dętej; zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i darowizn; pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn. W związku ze złożeniem wniosku w konkursie grantowym, który dotyczy operacji pn. „ Nasz dorobek za granicą ”, złożony w ramach naboru 4/2017/G LSR i PROW 2014-2020 Stowarzyszenie zamierza spowodować wzrost zainteresowania muzyką oraz promować ją w kraju i zagranicą na festiwalu.
2017
27
wrz

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Jednocześnie Gmina .... wyraziła zgodę na realizację zadania na działce Nr 232 przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy .... składając stosowne oświadczenie do wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja ww. projektu będzie sfinansowana ze środków wspólnotowych - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich, środków krajowych - środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy ..... Interpretacja podatkowa jest niezbędna w celu rozliczenia dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 do ..... Biura Rozwoju Regionalnego ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy .... niebędące podatnikiem VAT będzie mogło odliczyć podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn.: „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy .... nie będąc podatnikiem podatku VAT nie będzie mogło odliczyć podatku od nabytych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn.: „ ..... ”. Po zrealizowaniu inwestycji SRG .... nie będzie wykorzystywało przedmiotu inwestycji do sprzedaży opodatkowanej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Jednocześnie Gmina .... wyraziła zgodę na realizację zadania na działkach Nr 81/2 oraz 79/5 przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ...., składając stosowne oświadczenie do wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja ww. projektu będzie sfinansowana ze środków wspólnotowych – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich, środków krajowych – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy ..... Interpretacja podatkowa jest niezbędna w celu rozliczenia dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 do ..... Biura Rozwoju Regionalnego w ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy .... niebędące podatnikiem VAT będzie mogło odliczyć podatek VAT od nabytych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn.: „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy .... niebędące podatnikiem podatku VAT nie będzie mogło odliczyć podatku od nabytych towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pn.: „ ..... ”. Po zrealizowaniu inwestycji SRG ..... nie będzie wykorzystywało przedmiotu inwestycji do sprzedaży opodatkowanej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210, dalej: „ pstow ”), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stosownie do art. 17 ust. 1 pstow, stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym, że stowarzyszenie posiada osobowość prawną, podlega updop. Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w formie stowarzyszenia i posiada w tym zakresie wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca obok działalności statutowej prowadzi także działalność gospodarczą i również wpisany jest do rejestru przedsiębiorców KRS. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Stowarzyszenie określiło swoje cele statutowe w następujący sposób: popularyzacja wiedzy lotniczej i sportu lotniczego; organizowanie szkoleń, pokazów i seminariów związanych z lotnictwem; gromadzenie środków finansowych i materiałów oraz tworzenie funduszy celowych; organizowanie ruchu społecznego wokół celów stowarzyszenia.
2017
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.