Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji, gdy wartość sprzedaży uzyskana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 150 000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do dokonania rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i rozliczania podatku VAT z całości prowadzonej działalności, obejmującej również czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Zauważyć należy, iż Stowarzyszenie powołując i rejestrując Zakład Aktywności Zawodowej nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji części własnej działalności.
2016
10
sie

Istota:
Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, również Zakład Aktywności Zawodowej nie powinien świadczenia usług dokumentować fakturami VAT. Zauważyć jednocześnie należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej wystawiając rachunki, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, winien posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej, nazwą i adresem Stowarzyszenia.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przypomnieć należy, iż z art. 2 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości.
Fragment:
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Z treści art. 33 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku z przeniesieniem w drodze zamiany prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Fragment:
Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, które opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Z treści art. 33 ust. 1 i 2 powołanej ustawy majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług
Fragment:
Zatem w analizowanym przypadku świadczenie przedmiotowych usług rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON oraz świadczone nieodpłatnie dla beneficjentów ostatecznych przez Stowarzyszenie usługi w ramach realizacji różnego rodzaju programów finansowych ze środków publicznych nie będą objęte zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego świadczy usługi nieodpłatnie, w związku z otrzymanymi dotacjami na cele prowadzonej działalności. Wskazać w tym miejscu należy, że stosownie do ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem nieodpłatne świadczenie usług rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON oraz świadczone nieodpłatnie dla beneficjentów ostatecznych przez Stowarzyszenie usługi w ramach realizacji różnego rodzaju programów finansowych ze środków publicznych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Reasumując, stwierdza się, że świadcząc przedmiotowe usługi Stowarzyszenie wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wskazał, że świadczone prze Niego usługi winny być zwolnione na podstawie art. 43 ustawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
19
lip

Istota:
Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia, po dokonaniu analizy warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, Organ stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka zawarta w tym przepisie. Wnioskodawca świadczy bowiem usługi na rzecz właścicieli działek na ich zlecenie.
Fragment:
Stowarzyszenie występuje w roli pośrednika między dostawcami a odbiorcami. Oczywiste jest, że ostatecznymi nabywcami usług świadczonych przez podmioty dostarczające wodę i media oraz odprowadzające ścieki są właściciele nieruchomości, a nie Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zawiera w imieniu i na rzecz właścicieli umowy z dostawcami usług. W obu przypadkach, faktury są wystawiane na rzecz Stowarzyszenia. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy Stowarzyszenie jako podatnik podatku od towarów i usług dokonuje zakupu usług od pomiotów świadczących te usługi a następnie odsprzedaje nabyte uprzednio usługi właścicielom poszczególnych nieruchomości. Odsprzedaż przez Stowarzyszenie poszczególnych usług winna być potwierdzona fakturą wystawioną na właścicieli nieruchomości wg stawek obowiązujących dla poszczególnych rodzajów usług. Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Stowarzyszenie wykonując usługi opisane we wniosku, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
10
lip

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od stowarzyszenia dofinansowania.
Fragment:
To Stowarzyszenie otrzymuje od darczyńcy darowiznę z poleceniem przekazania jej dla mieszkańców sołectwa, a Wnioskodawczyni jako mieszkanka Ł. otrzymuje to dofinansowanie od Stowarzyszenia. Tak jak wyżej wskazano, Stowarzyszenie otrzymuje darowiznę z poleceniem wydatkowania jej na określony cel statutowy na rzecz mieszkańców (tym samym i na Wnioskodawczynię, ale nie z imienia i nazwiska lecz ogólnie dla mieszkańców). Wnioskodawczyni otrzymuje od Stowarzyszenia świadczenia tytułem wykonania przez Stowarzyszenie polecenia darczyńcy i w jej ocenie jest to dla niej darowizna. Darowizna to bezpłatne świadczenie bez ekwiwalentnego świadczenia za uczynioną darowiznę ani w chwili jej dokonania ani też w przyszłości. Wszelkie środki pieniężne bądź niepieniężne przekazywane są przez Stowarzyszenie z polecenia na rzecz mieszkańców sołectwa i ani Stowarzyszenie ani mieszkańcy nie zobowiązują się w zamian do jakiegokolwiek świadczenia, w związku z czym należy uznać, że jest to świadczenie bezpłatne. Wnioskodawczyni jest beneficjentem darowizn pieniężnych bądź niepieniężnych a wykonaniem polecenia darczyńcy jest przekazywanie przez Stowarzyszenie tych darowizn na rzecz mieszkańców, w tym również Wnioskodawczyni.
2016
7
lip

Istota:
Czy comiesięczne składki członkowskie (obowiązkowe i dobrowolne) wpłacane przez członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z tego powodu zebraliśmy się i postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie, które niejako pełni rolę „ zakładu pracy ” umożliwiając swoim członkom dobranie odpowiedniej dla siebie oferty ubezpieczenia. Stowarzyszenie znalazło agenta ubezpieczeniowego, który to dla Stowarzyszenia pełni czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, przygotowuje oferty na potrzeby Stowarzyszenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy comiesięczne składki członkowskie (obowiązkowe i dobrowolne) wpłacane przez członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Wnioskodawca uważa, że składki członkowskie wpłacane przez członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych korzyści majątkowych od swoich członków ani od Zakładów Ubezpieczeń. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności określonej w ustawie z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
2016
12
cze

Istota:
Czy odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W związku z faktem, że Stowarzyszenie prowadzi jeden rachunek bankowy i nie ma możliwości rozdzielić posiadanych środków, cały dochód jaki Stowarzyszenie uzyska z lokat bankowych przeznaczony zostanie na realizację ww. celów zgodnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 bez względu na termin wydatkowania. Decyzję w tym zakresie podejmował będzie Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą. Wpływające środki pieniężne Stowarzyszenie przechowuje na rachunku bankowym i zamierza niewykorzystane środki czasowo umieścić na oprocentowanym rachunku bankowym, a uzyskane w ten sposób przychody w postaci odsetek przeznaczyć i wydatkować na cele statutowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku oszczędnościowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 22 marca 2016 r.), środki finansowe uzyskane na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację są zwolnione z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23. Również odsetki od tych środków zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 24 są zwolnione z podatku.
2016
7
kwi

Istota:
Zwolnienie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na cele statutowe Stowarzyszenia.
Fragment:
Stowarzyszenia funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Jak stanowi art. 2 ust. 1-3 Prawa o stowarzyszeniach: stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych; stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności; stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 Prawa o stowarzyszeniach majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Ponadto, w myśl art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2016
10
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.