Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania owiadczonych us3ug fundraisingu
Fragment:
Jako organizacja dobroczynna po?ytku publicznego Stowarzyszenie opiekuje sie dzieami opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych. Stowarzyszenie nale?y do owiatowego Stowarzyszenia X International. Stowarzyszenie w Polsce istnieje ju? od ponad 30 lat, w tej chwili ma pod opiek1 blisko 1500 potrzebuj1cych dzieci. Stowarzyszenie niesie pomoc wszystkim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagro?onym jej utrat1. Dla nich tworzy rodzinne formy opieki zastepczej, zwane „ X ” oraz Wspólnoty M3odzie?owe. Prowadzi te? projekt opieki krótkoterminowej, czyli Domy Czasowego Pobytu, które s1 bezpieczn1 przystani1 dla dzieci oczekuj1cych na decyzje s1du rodzinnego o ich ostatecznym miejscu pobytu. Stowarzyszenie dzia3a równie? na rzecz umacniania rodziny i ochrony praw dziecka. Stowarzyszenie d1?y do osi1gniecia celów spo3ecznie u?ytecznych i dobroczynnych w sferze nastepuj1cych zadan publicznych okreolonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia3alnooci po?ytku publicznego i o wolontariacie: pomocy spo3ecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej; dzia3alnooci charytatywnej; nauki, edukacji, oowiaty i wychowania. Stowarzyszenie finansuje swoj1 dzia3alnooa statutow1 m.in. poprzez fundraising – gromadzenie dobrowolnych, bezinteresownych wp3at ze strony osób fizycznych lub prawnych popieraj1cych cel, idee lub przes3anie Wnioskodawcy.
2017
12
sty

Istota:
Czy przy sprzedaży opisanej nieruchomości, Stowarzyszenie zobowiązane będzie do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług w bieżącym roku podatkowym, a tym samym do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny?
Fragment:
Wskutek tego, właściciel sąsiedniej nieruchomości, zainteresowany dostępem do drogi publicznej, zwrócił się do Stowarzyszenia z ofertą odkupienia wydzielonej pod planowany ciąg pieszo-jezdny, części nieruchomości. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń w krajowym rejestrze sądowym od 23 listopada 2001 r., a od 8 stycznia 2010 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 28 sierpnia 2013 r. wpisane jest również do rejestru przedsiębiorców. Główny przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia to: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Zakres działalności gospodarczej nie obejmuje obrotu nieruchomościami. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia są G, gdzie przede wszystkim prowadzona jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Nieruchomość nie służyła i nie służy Stowarzyszeniu do prowadzenia działalności gospodarczej, a tylko i wyłącznie do prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością wiodącą, a jedynie działalnością pomocniczą, z której dochody w całości przeznaczane są na nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego, gdyż roczne przychody ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 150 000 zł.
2017
5
sty

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego
Fragment:
W statucie stowarzyszenia wyłączona będzie możliwość wynagradzania członków wspierających, a wszystkie przychody przeznaczone będą na pokrywanie kosztów działalności statutowej, a więc wydatków ponoszonych we wspólnym interesie wszystkich członków. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia poza Wnioskodawcą byłyby jedynie organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie będzie czynnym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie będzie świadczyło na rzecz Wnioskodawcy i swoich pozostałych członków wspierających usługę fundraisingu. Wynagrodzenie za świadczone na rzecz członków usługi fundraisingu będzie miało charakter składki członkowskiej, której wysokość i zasady ustalania wynikać będą z przepisów statutowych. Wynagrodzenie za świadczone na rzecz członków usługi fundraisingu będzie ograniczone do zwrotu kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie w związku ze świadczeniem usług. Wszystkie czynności świadczone w ramach usługi fundraisingu będą mieć na celu zdobycie przez Wnioskodawcę środków finansowych, które zostaną w całości przeznaczone na realizację społecznie użytecznych celów statutowych Wnioskodawcy.
2017
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393, z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2016
17
gru

Istota:
Czy koszty związane ze spłatą zobowiązań Zlikwidowanego Stowarzyszenia, wynikających z prowadzonej działalności statutowej, będą stanowiły wydatki o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Stowarzyszenie, w ramach prowadzonej działalności statutowej, planuje dokonać spłaty zobowiązań, jakie pozostały po innym stowarzyszeniu (dalej: Zlikwidowane Stowarzyszenie). Zlikwidowane Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową w takim samym zakresie, jak wskazana w Statucie Stowarzyszenia. Wszystkie zapisy dotyczące celów i ich realizacji znajdujące się w Statucie Stowarzyszenia znajdowały się również w statucie Zlikwidowanego Stowarzyszenia. Zlikwidowane Stowarzyszenie pozostawiło po sobie niespłacone zobowiązania wobec wierzycieli związane z działalnością statutową, objętą dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. działalność kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu), które Stowarzyszenie planuje teraz spłacić. Obowiązki podatkowe Zlikwidowanego Stowarzyszenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz ubezpieczeń społecznych zostały w całości uregulowane w czasie prowadzenia działalności Zlikwidowanego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie otrzymało jakiegokolwiek majątku po Zlikwidowanym Stowarzyszeniu. Spłata zobowiązań Zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie dokonana przez Stowarzyszenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz wykazu tych zobowiązań, który został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym, na dzień zakończenia likwidacji, złożonym w sądzie.
2016
15
gru

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie obowiazku ewidencjonowania obrotu za pomoca kasy rejestrujacej.
Fragment:
Zadne z tych uslug nie sa wykonywane przez Stowarzyszenie bezposrednio. Z reguly calkowity koszt transportu dzieci jest pokrywany przez Stowarzyszenie ze skladek czlonkowskich i darowizn. Stowarzyszenie wynajmuje firme przewozowa i placi za przewoz dzieci. Stowarzyszenie swiadczac uslugi zwiazane z organizacja wyjazdu na festiwale, warsztaty letnie czy zimowe nie otrzymuje za te uslugi zadnej odplatnosci. Koszty organizacji wyjazdu zostaly pokryte w czesci z majatku Stowarzyszenia (pochodzacego ze skladek czlonkowskich czy darowizn) oraz w czesci z wplat dokonanych przez czlonkow Stowarzyszenia, bedacych zwrotem kosztow poniesionych przez Stowarzyszenie. Swiadczac uslugi wymienione w pkt 6) wezwania Stowarzyszenie dziala na rzecz czlonkow Stowarzyszenia. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy Stowarzyszenie powinno miec zainstalowana kase rejestrujaca w zwiazku z przyjmowaniem skladek czlonkowskich oraz darowizn od czlonkow Zespolu... Czy kasa rejestrujaca powinna byc uzywana w zakresie przyjmowania gotowka srodkow od czlonkow Stowarzyszenia na warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie w okresie letnim i zimowym, ktore sa niejako tylko przekazywane przez Stowarzyszenie na poczet glownych Organizatorow - w przypadku Festiwali...
2016
28
lis

Istota:
W zakresie wyboru metody liczenia proporcji wstępnej, o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy przez Stowarzyszenie.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyboru metody liczenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy przez Stowarzyszenie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 20 lipca 2016 r. (data doręczenia 20 lipca 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Stowarzyszenie, "Podatnik" jest zarejestrowanym podatnikiem VAT jako podatnik VAT czynny. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa w oparciu o unormowania ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 855 ze zm.) oraz statutu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którzy opłacają składki. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: reprezentowanie i obrona interesów zawodowych zrzeszonych członków. (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do rejestrowania otrzymywanych wpłat od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli wpłaty dokonywane w sposób gotówkowy przekroczyły w skali roku kwotę 20.000 zł?
Fragment:
Członkowie zwyczajni posiadają prawo m.in. do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystania z wszelkich innych form działalności oraz korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem. Z prawa tego, z naturalnych względów, każdy członek korzysta w różnym stopniu, co oznacza, iż korzyść (świadczenie) jakie otrzymuje od Stowarzyszenia z tytułu wpłaty składki członkowskiej jest w przypadku każdej osoby inna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do rejestrowania otrzymywanych wpłat od osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli wpłaty dokonywane w sposób gotówkowy przekroczyły w skali roku kwotę 20.000 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, nie można stwierdzić, że wpłaty składek członkowskich (podobnie jak opłat wpisowych oraz opłat za legitymacje), które są dokonywane na rzecz Stowarzyszenia mają bezpośredni związek z odpłatnym nabyciem usług, ponieważ wpłaty te nie są przeznaczone na korzystanie z konkretnych świadczeń a jedynie służą uzyskaniu statusu członka stowarzyszenia Osoba posiadająca status członka Stowarzyszenia jest uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez stowarzyszenie, przy czym może to robić w dowolnej ilości lub nawet nie korzystać z tych usług zupełnie, kierując się jedynie dobroczynnością i chęcią wsparcia organizacji pożytku publicznego.
2016
26
lis

Istota:
W sytuacji, gdy wartość sprzedaży uzyskana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 150 000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do dokonania rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i rozliczania podatku VAT z całości prowadzonej działalności, obejmującej również czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Zauważyć należy, iż Stowarzyszenie powołując i rejestrując Zakład Aktywności Zawodowej nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji części własnej działalności.
2016
10
sie

Istota:
Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie, które jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług, również Zakład Aktywności Zawodowej nie powinien świadczenia usług dokumentować fakturami VAT. Zauważyć jednocześnie należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej wystawiając rachunki, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, winien posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej, nazwą i adresem Stowarzyszenia.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przypomnieć należy, iż z art. 2 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.
2016
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.