Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Stowarzyszenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stowarzyszenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, kwot uzyskanych:
 • z miesięcznych składek członkowskich związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia
 • z podziału opłat stanowiących pokrycie kosztów ogólnych związanych z celami statutowymi
 • z opłat na fundusz remontowy
 • Fragment:
  W myśl art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności, m.in. cele i sposoby ich realizacji. Cele stowarzyszenia muszą być ujęte w statucie, ale dopuszczalne jest również ich uchwalenie poza statutem, w szczególności zaś takich celów, które stanowiłyby konkretyzację celów statutowych w określonej sytuacji. W świetle art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność statutowa i gospodarcza stowarzyszenia stanowią zatem odrębne rodzaje działalności na gruncie prawa o stowarzyszeniach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może być celem statutowym stowarzyszenia, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych.
  2017
  18
  lut

  Istota:
  W zakresie ustalenia, czy dochody otrzymywane przez Stowarzyszenie korzystają/będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 w związku z otrzymywaniem:
  - składek statutowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem zatwierdzonym podczas Walnego Zgromadzenia Członków wpłacanych przez jej członków;
  - dodatkowych dochodów uzyskiwanych z czasowego udostępniania wiat będących przedmiotem spółdzielczego prawa własnościowego członków Stowarzyszenia osobom trzecim spoza Stowarzyszenia za dodatkową opłatą.
  Fragment:
  Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie wskazuje się, że w niektórych stowarzyszeniach składka członkowska ma ewidentnie charakter opłaty za usługi, na przykład stowarzyszenie użytkowników parkingu strzeżonego, stowarzyszenie zapewniające członkom dostęp do Internetu, stowarzyszenie taksówkarzy udostępniające członkom pasma częstotliwości radiowej. Łatwo zauważyć, że w tego typu organizacjach członek stowarzyszenia uzyskuje konkretne świadczenia. Status członka daje mu roszczenie względem stowarzyszenia, to jest uprawnienie do żądania zachowania się przez stowarzyszenie w określony sposób. Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 30 sierpnia 2000 r. sygn. akt I SA/Gd 947/98 orzekł, że składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem członkiem stowarzyszenia. Nie można uznać, za składkę członkowską, objętą art. 17 ust. 1 pkt 13 – obecnie pkt 40 – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy. Podobne rozstrzygnięcie zastosował Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu sygn. akt III SA 3245/01 z dnia 13 czerwca 2003 r., który stwierdził, że jeżeli stowarzyszenie pobiera od swoich członków opłatę, która – co do istoty – nie odbiega od opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez stowarzyszenie jego członkom, to tego rodzaju opłaty nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, które dotyczy składek członkowskich.
  2017
  14
  lut

  Istota:
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Stowarzyszenie, które nie uzyska żadnych przychodów z tytułu realizacji zadania. Stowarzyszenie nie jest „ płatnikiem podatku VAT ” i nie figuruje w ewidencji „ płatników podatku VAT ”. W związku z realizacją zadania nie wystąpi sprzedaż opodatkowana, co – zdaniem Stowarzyszenia – skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. W ramach dofinansowania Stowarzyszenie nabędzie następujące towary i usługi: Wyposażenie biura i koszty administracyjne (zakup mebli, laptopa z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu, programu komputerowego do księgowania, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i za rachunek bankowy oraz za media, wynagrodzenie pracowników Biura). Publikacja artykułów promocyjnych w prasie, wydruk plakatów i ulotek, zakup banera i gadżetów promocyjnych, nagród i upominków. Szkolenia dla członków i pracowników Stowarzyszenia oraz dla społeczności lokalnej.
  2017
  9
  lut

  Istota:
  Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizacje operacji.
  Fragment:
  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.). Stowarzyszenie planuje złożenie wniosku o przyznanie pomocy na operację pn. „”. Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Planowany termin realizacji operacji od września 2017 do czerwca 2018 roku. Stowarzyszenie świadczy usługi wyłącznie statutowe, które są zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenia będzie realizować inwestycję na obiekcie stanowiącym własność Gminy. Na fakturach za zakup towarów i usług związanych z realizacją operacji Wnioskodawca będzie widniał jako nabywca. Wnioskodawca zamierza nieodpłatnie przekazać odnowiony obiekt (tj. faktycznie nakłady poniesione na odnowienie elewacji) właścicielowi obiektu tj.
  2017
  9
  lut

  Istota:
  Zwolnienie przedmiotowe.
  Fragment:
  Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) w art. 2 ust. 1 wskazuje, że Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy, Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) jako podmioty zwolnione od podatku. Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
  2017
  7
  lut

  Istota:
  Stowarzyszenie nie bedzie mia3o prawa do zwrotu podatku od towarów i us3ug (VAT) w zwi1zku z realizacj1 projektu.
  Fragment:
  Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug (VAT) oraz nie sk3ada deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiebiorców KRS. Stowarzyszenie dzia3a w sferze po?ytku publicznego, którego g3ównym Yród3em przychodów s1 sk3adki cz3onkowskie i uzyskane dotacje. Koszty bie?1ce, w ramach których mo?na kwalifikowaa do refundacji poniesiony VAT, s1 niezbedne do funkcjonowania i realizacji zadan wynikaj1cych z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Towary i us3ugi nabyte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, nie bed1 wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug (VAT). Zakupy towarów/us3ug s1 dokonywane na potrzeby Biura Stowarzyszenia: op3aty za us3ugi telefoniczne i internet, op3ata roczna za utrzymanie serwerów i domen, obs3uge ksiegow1, materia3y biurowe, wynajem pomieszczen biura, us3ugi pocztowe, prowadzenie dzia3an informacyjno-promocyjnych. Ponadto Stowarzyszenie ponosi koszty bie?1ce zwi1zane z zarz1dzaniem wdra?ania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo3ecznooa obejmuj1ce koszty operacyjne, (...)
  2017
  26
  sty

  Istota:
  W zakresie zwolnienia z opodatkowania owiadczonych us3ug fundraisingu
  Fragment:
  Jako organizacja dobroczynna po?ytku publicznego Stowarzyszenie opiekuje sie dzieami opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych. Stowarzyszenie nale?y do owiatowego Stowarzyszenia X International. Stowarzyszenie w Polsce istnieje ju? od ponad 30 lat, w tej chwili ma pod opiek1 blisko 1500 potrzebuj1cych dzieci. Stowarzyszenie niesie pomoc wszystkim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagro?onym jej utrat1. Dla nich tworzy rodzinne formy opieki zastepczej, zwane „ X ” oraz Wspólnoty M3odzie?owe. Prowadzi te? projekt opieki krótkoterminowej, czyli Domy Czasowego Pobytu, które s1 bezpieczn1 przystani1 dla dzieci oczekuj1cych na decyzje s1du rodzinnego o ich ostatecznym miejscu pobytu. Stowarzyszenie dzia3a równie? na rzecz umacniania rodziny i ochrony praw dziecka. Stowarzyszenie d1?y do osi1gniecia celów spo3ecznie u?ytecznych i dobroczynnych w sferze nastepuj1cych zadan publicznych okreolonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia3alnooci po?ytku publicznego i o wolontariacie: pomocy spo3ecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej; dzia3alnooci charytatywnej; nauki, edukacji, oowiaty i wychowania. Stowarzyszenie finansuje swoj1 dzia3alnooa statutow1 m.in. poprzez fundraising – gromadzenie dobrowolnych, bezinteresownych wp3at ze strony osób fizycznych lub prawnych popieraj1cych cel, idee lub przes3anie Wnioskodawcy.
  2017
  12
  sty

  Istota:
  Czy przy sprzedaży opisanej nieruchomości, Stowarzyszenie zobowiązane będzie do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług w bieżącym roku podatkowym, a tym samym do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny?
  Fragment:
  Wskutek tego, właściciel sąsiedniej nieruchomości, zainteresowany dostępem do drogi publicznej, zwrócił się do Stowarzyszenia z ofertą odkupienia wydzielonej pod planowany ciąg pieszo-jezdny, części nieruchomości. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń w krajowym rejestrze sądowym od 23 listopada 2001 r., a od 8 stycznia 2010 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 28 sierpnia 2013 r. wpisane jest również do rejestru przedsiębiorców. Główny przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia to: pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Zakres działalności gospodarczej nie obejmuje obrotu nieruchomościami. Miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia są G, gdzie przede wszystkim prowadzona jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Nieruchomość nie służyła i nie służy Stowarzyszeniu do prowadzenia działalności gospodarczej, a tylko i wyłącznie do prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością wiodącą, a jedynie działalnością pomocniczą, z której dochody w całości przeznaczane są na nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego, gdyż roczne przychody ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 150 000 zł.
  2017
  5
  sty

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego
  Fragment:
  W statucie stowarzyszenia wyłączona będzie możliwość wynagradzania członków wspierających, a wszystkie przychody przeznaczone będą na pokrywanie kosztów działalności statutowej, a więc wydatków ponoszonych we wspólnym interesie wszystkich członków. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia poza Wnioskodawcą byłyby jedynie organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie będzie czynnym podatnikiem VAT. Stowarzyszenie będzie świadczyło na rzecz Wnioskodawcy i swoich pozostałych członków wspierających usługę fundraisingu. Wynagrodzenie za świadczone na rzecz członków usługi fundraisingu będzie miało charakter składki członkowskiej, której wysokość i zasady ustalania wynikać będą z przepisów statutowych. Wynagrodzenie za świadczone na rzecz członków usługi fundraisingu będzie ograniczone do zwrotu kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie w związku ze świadczeniem usług. Wszystkie czynności świadczone w ramach usługi fundraisingu będą mieć na celu zdobycie przez Wnioskodawcę środków finansowych, które zostaną w całości przeznaczone na realizację społecznie użytecznych celów statutowych Wnioskodawcy.
  2017
  4
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
  Fragment:
  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393, z późn. zm.) stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2016
  17
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.