Stosunek służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosunek służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
gru

Istota:

Część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy. Dodatkowo wyjaśnić należy, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał „art. 20 ust. 1 pkt 20 ustawy”, natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takiego przepisu, w związku z czym organ powyższe uznał za omyłkę pisarską i przyjął, że intencją zapytania Wnioskodawcy był „art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy.”

Fragment:

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od 15 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. jako żołnierza zawodowego ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym, pod warunkiem że nie dotyczy świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy. Dodatkowo wyjaśnić należy, że w pytaniu Wnioskodawca wskazał art. 20 ust. 1 pkt 20 ustawy”, natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takiego przepisu, w związku z czym organ powyższe uznał za omyłkę pisarską i przyjął, że intencją zapytania Wnioskodawcy był art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy.” Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
24
sty

Istota:

Czy równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie otrzymany przez funkcjonariusza Straży Granicznej będącego słuchaczem Ośrodka Szkolenia na kursach stacjonarnych, na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy z uwagi na wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariuszom Straży Granicznej będącym słuchaczami Ośrodka na kursach stacjonarnych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wyjaśnić przy tym należy, iż powyższe kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Należy wskazać, że stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Powyższe wskazuje, że do przychodów pracownika (czyli m.in. osoby pozostającej w stosunku służbowym) zaliczyć należy praktycznie wszystkie świadczenia otrzymane od pracodawcy.

2012
11
sie

Istota:

#61485; możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania uposażenia krajowego należności zagranicznej przyznanej Decyzją Nr 1095 MON w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa oraz#61485; możliwości złożenia korekty.

Fragment:

Natomiast, w związku z dochodem uzyskiwanym przez Wnioskodawcę w 2009 r. z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa, należy wskazać, iż z przytoczonych wyżej przepisu wyraźnie wynika, że uprawnienie do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r., przysługuje osobom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Zatem zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r., będzie dotyczyło również żołnierzy zawodowych przebywających czasowo za granicą, którzy: uzyskują dochody z wynagrodzenia za pracę bądź ze stosunku służbowego, nie otrzymują świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy, nie otrzymują wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez żołnierzy zawodowych ze stosunku służbowego w 2009 r. może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym. Odnosząc się natomiast do obowiązku dokonania korekt deklaracji podatkowych za 2009 r., należy wskazać, iż uregulowania dotyczące korekty zostały zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2012
29
maj

Istota:

Czy należy uposażenia sędziego w stanie spoczynku pomniejszać o koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kiedy osoby je pobierające posiadają tylko status sędziego w stanie spoczynku, przy jednoczesnym zwolnieniu ze służby wojskowej, a jeśli tak to czy stosować koszty podwyższone dla sędziów, którzy mieszkają poza miejscowością byłej siedziby sądu, z którego zostali zwolnieni?

Fragment:

Zaś przepis art. 117 ww. ustawy wskazuje, iż w zakresie zwalniania z zawodowej służby wojskowej żołnierzy zawodowych, których stosunek służbowy lub wykonywanie zawodu jest unormowane w odrębnych przepisach, stosuje się również te przepisy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika by sędziowie, którym został wypowiedziany stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej pozostawali w jakimś innym stosunku służbowym, w związku z którym wypłacane jest im uposażenie związane z pozostawaniem w stanie spoczynku. Zatem fakt wypowiedzenia sędziom na podstawie ww. przepisów stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej spowodował, iż wypłacane przez Wnioskodawcę uposażenia sędziom pozostającym w stanie spoczynku nie mogą zostać zakwalifikowane do przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie istnieje stosunek służbowy, o którym mowa w tym przepisie (został wypowiedziany i ustał). W związku z tym, organ wypłacający uposażenie sędziom pozostającym w stanie spoczynku – jako płatnik – nie ma podstaw do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy, sędzia w stanie spoczynku nie pozostaje w stosunku służbowym. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać w tej części za nieprawidłowe.

2012
18
sty

Istota:

Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego ww. przychodów żołnierza w części zgodnej z art. 21 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)?

Fragment:

Z przytoczonych wyżej przepisów wyraźnie wynika, że uprawnienie do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy przysługuje osobom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Zgodnie z art. 9 ust. 4 i 5 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby natomiast stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, właściwym organem. Zatem zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie dotyczyło również żołnierzy zawodowych przebywających czasowo za granicą, którzy: uzyskują dochody z wynagrodzenia za pracę bądź ze stosunku służbowego, nie otrzymują świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lub 83a ustawy, nie otrzymują wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków służby zagranicznej. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że część przychodów uzyskiwanych przez żołnierzy zawodowych ze stosunku służbowego może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym żołnierz pozostawał w stosunku służbowym.

2012
18
sty

Istota:

Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?

Fragment:

(...) stosunku służbowego, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, w kwocie 30% diety, określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Dodatkowo Wnioskodawca rozważa prawidłowość stosowania wobec przedmiotowych przychodów kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 2 koszty uzyskania przychodów z tytułu m.in. stosunku służbowego wynoszą 111,25 zł miesięcznie, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

2012
6
sty

Istota:

Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?

Fragment:

Natomiast art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje zastosowanie kosztów uzyskania do przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Zatem prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynika m.in. z istnienia stosunku służbowego, z którego żołnierze uzyskują dochód w postaci uposażenia. Mając na uwadze powyższe do przychodów ze stosunku służbowego zaliczają się tylko uzyskiwane przez żołnierzy uposażenia. W związku z tym, Wnioskodawca dokonujący wypłaty uposażenia – jako płatnik – jest obowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów. Do przychodów ze stosunku służbowego nie można natomiast zaliczyć innych należności pieniężnych bowiem wynikają one jedynie z pełnienia przez żołnierzy służby poza granicami państwa. Tym samym w odniesieniu do innych należności pieniężnych nie jest zasadne naliczanie kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
paź

Istota:

Czy równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługujący funkcjonariuszom celnym jest zwolniony z podatku dochodowego?

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Istotnym elementem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej przepisu są następujące okoliczności: świadczenia te muszą wynikać z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby), beneficjentami tych świadczeń mogą być jedynie osoby pozostające w stosunku służbowym, świadczenia te muszą być przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Stosownie do postanowień art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych mogą otrzymywać nieodpłatnie wyżywienie oraz napoje, zwane dalej „ wyżywieniem ”, lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

2011
1
paź

Istota:

Czy należy uposażenie sędziego w stanie spoczynku pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli tak, to w jakiej kwocie (zwykłe czy podwyższone), skoro sędzia w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów (w tym dojazdu do pracy)?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, stosunek służbowy sędziego nawiązuje się z chwilą doręczenia aktu powołania i złożenia przez niego oświadczenia przed Prezesem Sądu o objęciu stanowiska. W przypadku przejścia sędziego w stan spoczynku ten nie ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu, chyba że wystąpią przesłanki przewidziane w art. 88 ustawy z dnia 27 Iipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Stosunek służbowy sędziego choć nie wygasa i nie ulega rozwiązaniu przekształca się jednak w stosunek służbowy w stanie spoczynku. Stosownie do art. 100 § 2 cytowanej ustawy, sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Sędzia przechodząc w stan spoczynku nie pełni obowiązków służbowych a więc faktycznie nie świadczy pracy. Łączy go nadal stosunek służbowy z sądem i pobiera z tego tytułu uposażenie tj. osiąga przychód stanowiący podstawę do naliczenia przez sąd zaliczek na podatek dochodowy. Stosunek służbowy sędziego w stanie spoczynku w istocie swojej jest więc zbliżony do emerytury.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Sąd Okręgowy w X. powinien stosować koszty uzyskania przychodu od uposażenia przysługującemu sędziemu w stanie spoczynku i od uposażenia rodzinnego? ponadto, czy w przypadku stosowania kosztów uzyskania przychodu, a zamieszkiwania przez sędziego w stanie spoczynku lub osobę pobierającą uposażenie rodzinne poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu wypłacającego uposażenie należy stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Stosownie do art. 22 ust. 2 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.