Stosunek prawny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosunek prawny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Brak opodatkowania nieodp3atnego owiadczenia us3ug przez najemców Spó3ki na rzecz innych jednostek w zwi1zku z odpracowaniem d3ugów Spó3ki.

Fragment:

Zatem, aby uznaa dane owiadczenie za odp3atne owiadczenie, musi istniea stosunek prawny pomiedzy owiadcz1cym us3uge a odbiorc1, a w zamian za wykonanie us3ugi powinno zostaa wyp3acone wynagrodzenie. Musi istniea bezpooredni zwi1zek pomiedzy owiadczon1 us3ug1 i przekazanym za ni1 wynagrodzeniem. Oznacza to, ?e z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest us3uga, musi wynikaa wyraYna, bezpoorednia korzyoa na rzecz owiadcz1cego us3uge. Z treoci wniosku oraz uzupe3nienia wynika, ?e Spó3a administruje gminnym zasobem nieruchomooci. Zgodnie z Zarz1dzeniem Prezydenta Miasta, d3u?nicy, bed1cy w trudnej sytuacji materialnej otrzymali mo?liwooa sp3aty zad3u?enia z tytu3u nale?nooci za korzystanie z lokali, stanowi1cych mieszkaniowy zasób Gminy (w tym najemców lokali Spó3ki) w postaci owiadczenia pracy nieodp3atnie w podmiotach wymienionych w § 2 ust. 1 ww. zarz1dzenia. Spó3ka na podstawie porozumienia z ww. podmiotami kieruje d3u?nika do owiadczenia pracy, nastepnie pracownicy tych jednostek potwierdzaj1 ilooa roboczogodzin i rodzaj wykonanej pracy w Karcie Pracy Spó3ce, w celu rozliczenia zad3u?enia. Spó3ka nie otrzymuje z tego tytu3u wynagrodzenia, a prace jakie wykonuje d3u?nik nie pokrywaj1 sie z opisanymi we wniosku obowi1zkami zwi1zanymi z administrowaniem zasobu gminnego.